ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 8 CHƯƠNG 4 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT, ĐỀ KT 1 TIẾT HÓA 8 CHƯƠNG 4 CỰC KÌ HAY, ĐẦY ĐỦ

-

Chào các bạn học sinh và quý thầy cô, hôm nay Loga
VN gửi tới bạn đọc tài liệu "10 đề khám nghiệm 1 ngày tiết chương 4 môn chất hóa học lớp 8 (có đáp án)". Hi vọng để giúp đỡ ích cho các bạn học tập với giảng dạy.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 chương 4 có đáp án

 

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4

ĐỀ SỐ 1

I) Trắc nghiệm : ( 3đ ) Khoanh tròn vào ý đúng trong các câu sau :

Câu 1: ( 0,5đ) Oxit là hợp chất của oxi với :

A. 2 nguyên tố hóa học khác B. 3 nguyên tố hóa học khác

C. 1 nguyên tố hóa học khác D. 4 nguyên tố chất hóa học khác .

Câu 2 : (0,5đ) trong những phản ứng hóa học sau , làm phản ứng như thế nào là bội nghịch ứng hóa hợp:

A. 2Cu + O2 khổng lồ 2Cu
O . B. Ca
CO3 lớn Ca
O + CO2

C. 2KCl
O3 lớn 2 KCl + 3O2 D. CH4 + 2O2 to lớn CO2 + 2H2O

Câu 3 :(0,5đ) trong số oxit sau , rất nhiều oxit làm sao là team oxit axit ?

A. Ca
O , CO2 . B. Ca
O , Cu
O .

C. SO2 , P2O5 . D. Ba
O , SO3 .

Câu 4:(0,5đ)Trong chống thí nghiệm,oxi được điều chế từ 2 hóa học nào?

A. Fe3O4 ; Cu
O. B. KCl
O3; KMn
O4 .

C. Không khí. D. H2O.

Câu 5 :(0,5đ) các biện pháp nào tiếp sau đây được thực hiện để cải tạo môi trường thiên nhiên trong sạch?

A. Trồng nhiều cây xanh, nói ko với khí cacbonic.

B. Giải pháp xử lý khí thải công nghiệp.

C. Tuyên truyền mọi người dân có ý thức đảm bảo an toàn môi trường.

D. Toàn bộ các đáp án trên số đông đúng.

Câu 6 :(0,5đ) Thành phần của các chất theo thể tích trong không khí gồm có:

A. 78% khí N2 , 21% khí oxi , 1% khói bụi , tương đối nước, khí cacbonic…

B. 21% khí N2 , 78% khí oxi , 1% khói xe , khá nước, khí cacbonic…

C. 1% khí N2 , 21% khí oxi , 78 % bụi bặm , khá nước, khí cacbonic…

D. 1% khí N2 , 78% khí oxi , 21% khói bụi , hơi nước, khí cacbonic…

II) tự luận : ( 7đ)


KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4

ĐỀ SỐ 1

I) Trắc nghiệm : ( 3đ ) Khoanh tròn vào ý đúng trong các câu sau :

Câu 1: ( 0,5đ) Oxit là hợp hóa học của oxi cùng với :

A. 2 nguyên tố hóa học khác B. 3 nguyên tố hóa học khác C. 1 nguyên tố chất hóa học khác D. 4 nguyên tố hóa học khác .

Câu 2 : (0,5đ) trong số phản ứng chất hóa học sau , phản nghịch ứng nào là làm phản ứng hóa hợp:

A. 2Cu + O2 lớn 2Cu
O . B. Ca
CO3 to
Ca
O + CO2

C. 2KCl
O3 lớn 2 KCl + 3O2 D. CH4 + 2O2 to lớn CO2 + 2H2O

Câu 3 :(0,5đ) trong các oxit sau , hồ hết oxit nào là nhóm oxit axit ?

A. Ca
O , CO2 . B. Ca
O , Cu
O .

C. SO2 , P2O5 . D. Ba
O , SO3 .

Câu 4:(0,5đ)Trong phòng thí nghiệm,oxi được điều chế từ 2 hóa học nào?

A. Fe3O4 ; Cu
O. B. KCl
O3; KMn
O4 .

C. Không khí. D. H2O.

Câu 5 :(0,5đ) những biện pháp nào sau đây được áp dụng để cải tạo môi trường trong sạch?

A. Trồng nhiều cây xanh, nói ko với khí cacbonic.

B. Xử lý khí thải công nghiệp.

C. Tuyên truyền mọi người dân có ý thức bảo đảm môi trường.

D. Tất cả các đáp án trên mọi đúng.

Câu 6 :(0,5đ) Thành phần của các chất theo thể tích trong không khí gồm có:

A. 78% khí N2 , 21% khí oxi , 1% khói bụi , tương đối nước, khí cacbonic…

B. 21% khí N2 , 78% khí oxi , 1% khói bụi , tương đối nước, khí cacbonic…

C. 1% khí N2 , 21% khí oxi , 78 % bụi bặm , tương đối nước, khí cacbonic…

D. 1% khí N2 , 78% khí oxi , 21% bụi bặm , tương đối nước, khí cacbonic…

II) từ luận : ( 7đ)

Câu1 : ( 4đ)

1, (2đ) cân nặng bằng những phương trình chất hóa học sau :

a) ? Mg + O2 khổng lồ ? Mg
O . B) ?
Al + ?
O2 to ? Al2O3

c) ?
Fe + ?
O2 to lớn Fe3O4 . D) ?
P + ?
O2 to ? P2O5.

2, (2đ) Đọc tên oxit tạo thành thành ở những phản ứng trên.

Câu 2:(3đ) Đốt 8 gam diêm sinh trong bình đựng khí oxi(dư), sinh sản thành lưu hoàng đioxit (SO2 ) .

a)Viết phương trình phản nghịch ứng .

b)Tính khối lượng lưu huỳnh đioxit (SO2 ) sản xuất thành .

(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố theo đv
C:S=32;O=16)

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4

ĐỀ SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM: mỗi câu 0,5 điểm

1. C4. B

2. A 5. D

3. C 6. A

II. TỰ LUẬN

Câu1 : ( 4đ)

1, cân bằng những phương trình hóa học : mỗi câu đúng 0,5 điểm.

a) 2 Mg + O2 khổng lồ 2 Mg
O . B) 4Al + 3O2 lớn 2Al2O3

c) 3CO + Fe2O3 to lớn 2Fe + 3CO2 . D) 4P + 5O2 khổng lồ 2P2O5.

2, (2đ) Đọc thương hiệu oxit trên:

Mg
O : magie oxit Al2O3: nhôm oxit

Fe2O3: fe (III) oxit CO2 : Cacbon đioxit

co : cacbon oxit P2O5 : điphotpho pentaoxit

Câu 2

a, S + O2 to lớn SO2 ( 1đ)

b, Số mol lưu hoàng tham gia bội phản ứng là:

n
S = m
S / MS = 8/32 = 0,25 (mol) (0,5đ)

PTHH:

S + O2 lớn SO2 (0,5đ)

tỉ lệ thành phần mol: 1 : 1

Theo đb: 0,25 mol 0,25 mol (0,5đ)

Khối lượng diêm sinh đioxit (SO2 ) sinh sản thành là:

0,25 . 64 = 16 (gam) . (0,5đ)

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4

ĐỀ SỐ 2

I. Trắc nghiệm (4điểm).

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Người ta thu khí oxi bằng phương thức đẩy nước là do khí oxi có đặc thù sau :

A. Nặng rộng không khí B. Tan những trong nước

C. Ít chảy trong nước D. Khó hóa lỏng

Câu 2. Điều xác minh nào sau đấy là đúng, không gian là:

A. Một hòa hợp chât B. Một tất cả hổn hợp C. Một 1-1 chất D. Một chất.

Câu 3 : Ph¶n øng ho¸ häc cã x¶y ra sù oxi ho¸ lµ:

a. 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2Ob. Na2O + H2O 2Na
OH

c. Ca
CO3 Ca
O + CO2 d. Na2SO4 + Ba
Cl2 Ba
SO4 + 2Na
Cl

Câu 4: Nhóm phương pháp nào tiếp sau đây biểu diễn toàn Oxit

A. Cu
O, Ca
CO3, SO3 C. Fe
O; KCl, P2O5

B. N2O5 ; Al2O3 ; Si
O2 D. CO2 ; H2SO4 ; Mg
O

Câu 5. Phần đa chất được dùng làm điều chế oxi vào phòng thí điểm là:

A. KCl
O3 cùng KMn
O4 .B. KMn
O4 với H2O.

C. KCl
O3 cùng Ca
CO3 . D. KMn
O4 và không khí.

Câu 6 : phản bội ứng nào dưới đấy là phản ứng hóa hợp.

A. Cu
O + H2 Cu + H2O . B. CO2 + Ca(OH)2 Ca
CO3 + H2O.

C. 2KMn
O4 K2Mn
O4 + Mn
O2 + O2 D. Ca
O + H2O Ca(OH)2 .

Câu 7. Lúc phân hủy gồm xúc tác 122,5g Kaliclorat (KCl
O3) thể tích khí oxi thu được là :

A.48,0 (l) B. 24,5 (l) C. 67,2 (l) D. 33,6 (l)

Câu 8. Mang đến 13,5g sắt kẽm kim loại nhôm tính năng với 8,96l khí oxi sống đktc. Cân nặng của nhôm oxit sau khoản thời gian phản ứng kết thúc là :

A. 49,25 g ; B. 79,0 g ; C. 25,5 g ; D. 39.5 g

II. Từ bỏ luận (6điểm).

Câu 1(3,0 điểm) : Điền phương pháp hoá học và tên gọi vào ô trống trong bảng sau:

Nguyên tố
K(I)S(VI)C(IV)Fe(II)P(V)Al(III)CTHH của oxit
Tên gọi

Câu2(3,0 điểm):

ViÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cña ph¶n øng x¶y ra

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4

ĐỀ SỐ 2

Câu12345678Đáp án
CBABADDCII. Trường đoản cú luận (6điểm).

Câu 1

Nguyên tố
KS(VI)C(IV)Fe(II)P(V)Al
CTHH của oxit
K2OSO3CO2Fe
OP2O5Al2O3Tên gọi

Kali oxit
Lưu huỳnh

đi oxit
Cacbon

đi oxit
Sắt(II)oxit
Đi photpho

penta oxit
Nhôm oxit

Ph­¬ng tr×nh hãa häc:

Theo PTHH:

c)

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4

ĐỀ SỐ 3

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1. Trong các phản ứng sau, bội phản ứng làm sao là phản ứng hoá hợp.

A. C + O2 CO2 B. Ca
CO3 Ca
O + CO2

C. 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O D. 2KMn
O4 K2Mn
O4 + Mn
O2 + O2

Câu 2. Trong thành phần không khí, khí oxi chiếm phần bao nhiêu phần trăm về thể tích:

A. 1/2B. 2/5C. 1/5D. 2/4

Câu 3. Yếu tắc của không khí gồm:

A. 21% N2, 78% O2...B. 78% N2, 21% O2...C. 1% CO2...D. 21% O2, 1% CO2

Câu 4. Trong các phản ứng sau, phản nghịch ứng nào là phản bội ứng phân huỷ.

A . Ca
O + H2O Ca(OH)2B. 2Hg
O 2Hg + O2

C. C + O2 CO2D. Fe
O + H2 fe + H2O

Câu 5. Thay tích khí oxi (đktc) cần dùng làm đốt cháy 8,4g fe là:

A. 22,4(l)B. 2,24 (l)C. 0,224 (l)D. 11,2 (l)

Câu 6. Trong số chất sau, hóa học nào được dùng làm điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm.

A. Ca
CO3B. Fe2O3C. H2OD. KMn
O4

Câu 7. Dãy oxit như thế nào sau đấy là oxit bazơ:

a) SO3, Ca
O, Mg
Ob) Ca
O, Mg
O, K2O

c) SO3, P2O5, Cu
Od) Cu
O, CO2, Ca
O

Câu 8. Oxit Al2O3 tất cả bazơ tương ứng là:

a) Al(OH)2b) Al(OH)3c) Al3(OH)d) Al
OH3

Câu 9. Khử 40g sắt (III) oxit chiếm được 14g sắt. Thể tích khí CO đề xuất dùng là:

a) 8,4 lítb) 8,6 lítc) 9,2 lítd) 11,2 lít

Câu 10. Hợp hóa học nào tiếp sau đây thuộc loại oxit axit:

a) Cu
Ob) Fe2O3c SO2d) Na2O

Câu 11. Oxit CO2 gồm axit tương ứng là:

A. HCO2B. H2CO3

C. CO3D. Ca
CO3

Câu 12. Thể tích của 3,2gam khí SO2 (đktc) là:

A.1,12 lít
B.1,2 lít
C.2,24 lít
D.1,1 lít.

II. TỰ LUẬN: (7điểm)

Câu 13. Dứt các phương trình chất hóa học sau: (2 điểm)

a)

b)

c)

d)

Câu 14. Nung rét kali clorat KCl
O3 chiếm được 3,36 lít khí oxi (đktc) (2,5 điểm)

a) Viết phương trình phản nghịch ứng

b) Tính trọng lượng KCl
O3 yêu cầu dùng.

Câu 15. Đem phân huỷ trọn vẹn 15,8 gam KMn
O4. (2,5 điểm)

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính thể tích khí oxi chiếm được ở đk tiêu chuẩn.

Biết: sắt = 56 ; O =16 ; Mn = 55 ; K = 39 ; Cl = 35,5

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4

ĐỀ SỐ 3

1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu123456789101112Đáp án
ACBCBDBBACBA

mỗi câu đúng 0,25 điểm

II.TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 13.

a)

b)

c)

d)

mỗi câu đúng 0,5 điểm, trường hợp không đúng không ạ cho điểm, còn nếu không ghi điều kiện phản ứng vẫn đồng ý cho điểm về tối đa.

Câu 14.

a) Viết phương trình làm phản ứng

0,5 điểm

- tìm số mol khí oxi:

0,75 điểm

b) 0,5 điểm

2mol 3mol

xmol 0,15mol

→ x = 0,1(mol)

Tính cân nặng KCl
O3 cần dùng: m = n.M = 0,1(mol).122,5(g/mol)=12,25(g)0,75 điểm

Câu 15.

Đem phân huỷ hoàn toàn 15,8 gam KMn
O4. (2,5 điểm)

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính thể tích khí oxi nhận được ở điều kiện tiêu chuẩn.

0,5 điểm

- tra cứu số mol KMn
O4:

0,75 điểm

b) 0,5 điểm

2mol 1mol

0,1mol xmol

→ x = 0,05(mol)

Tính thể tích khí oxi chiếm được (ở đktc): V = n.22,4 = 0,05(mol).22,4(g/mol)=1,12(l)

0,75 điểm

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4

ĐỀ SỐ 4

I/ Trắc nghiệm:(3đ) hãy lựa chọn ý trả lời đúng trong những câu sau đây:

Câu 1: Oxit là hợp hóa học của oxi với:

A. Một yếu tắc phi kim
B. Một nhân tố kim loại

C. Một nguyên tố hóa học khác
D. Nhiều nguyên tố hóa học khác

Câu 2: chất nào không tác dụng được cùng với oxi:

A. Sắt
B. Lưu lại huỳnh
C. Phốt pho
D. Vàng

Câu 3: Thành phần không khí gồm:

A. 21% N2; 78% O2; 1% khí khác
B. 78% N2; 21% O2; 1% khí khác

C. 1% O2; 21%N2; 1% khí khác
D. 100% O2

Câu 4: Oxi có thể chức năng với:

A. Phi kim, kim loại. B. Kim loại, hòa hợp chất.

C. Phi kim và hợp chất. D. Phi kim, sắt kẽm kim loại và đúng theo chất.

Câu 5: Sự oxi hóa bao gồm tỏa nhiệt mà lại không chiếu sáng được call là:

A. Sự cháy
B. Sự thoái hóa chậm

C. Sự trường đoản cú bốc cháy
D. Sự tỏa nhiệt

Câu 6: bạn ta nhận được khí oxi vào ống nghiệm để thẳng đứng bằng cách đẩy không khí là vì:

A. Oxi nặng hơn không khí B. Oxi nhẹ nhàng hơn không khí

C. Oxi tan ít trong nước D. Oxi không công dụng với nước

II/ tự luận : (7 đ)

Câu 7 (2 đ): Định nghĩa làm phản ứng phân diệt vả bội phản ứng hóa hợp? đến ví dụ?

Câu 8 (2 đ): Phân loại và gọi tên các oxit sau: Cu
O; Na2O; P2O3; Mn2O7 .

Câu 9 (3 đ): Đốt cháy trọn vẹn Photpho vào bình đựng 1,12 lit oxi (đktc) nhận được hơp chất bao gồm công thức P2O5.

Xem thêm: Top 4 Mẫu Ghế Sofa Kéo Ra Thành Giường Đa Năng Dp, Ghế Sofa Kéo Ra Thành Giường Sfb04D

Viết phương trình hóa học?

Tính trọng lượng sản phẩm thu được?

Tính trọng lượng Kali pemanganat KMn
O4 cần dùng để điều chế được lượng oxi sử dụng cho phản ứng trên?

( Cho: P= 31; O= 16; K= 39; Mn= 55)

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4

ĐỀ SỐ 4

I/ TRẮC NGHIỆM: mỗi câu chọnđúng được 0,5 điểm

1. C2. D3. B4. D5. B6. A 3đ

II/ TỰ LUẬN:

1/ Định nghĩa:

- Pư phân bỏ là pư hóa học từ một chất có mặt hai hay nhiều chất new 0,5 đ

- Pư hóa thích hợp là pư hóa học 1 chất new được chế tạo thành từ bỏ 2 hay những chất ban đầu. 0,5đ

- 2 VD đúng 1 đ

2/ Oxit bazơ: Cu
O- Đồng (II) oxit 0,5đ

Na2O- Natri oxit 0,5đ

Oxit axit: P2O3- Điphptpho pentaoxit 0,5đ

Mn2O7- Mangan (VII) oxit 0,5đ

3/ a. PTHH: 4P + 5O2  2P2O5 0,5đ

b. Số mol O2 : 0,05 mol 0,5đ

Số mol P2O5 : 0,02 mol 0,25đ

khối lượng P2O5 : 0,02 . 142= 2,84 gam 0,75đ

c. PTHH: 2KMn
O4  K2Mn
O4 + Mn
O2 + O2 0,5đ

--> Số mol KMn
O4 0,1 mol 0,25đ

cân nặng KMn
O4 : 0,1 . 122,5 = 12,25 gam 0,25đ

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4

ĐỀ SỐ 5

I. Trắc nghiệm khách hàng quan: (3 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: ( 0,25 điểm) Dãy những oxit rất nhiều là oxit bazơ.

A. SO2, Ca
O, Mg
O, SO3C. Mg
O, Ca
O, Cu
OB. Ca
CO3, Na2O, Mg
OD. SO2, Na2O, P2O5Câu 2: ( 0,25 điểm) tên gọi nào tiếp sau đây đúng với bí quyết hóa học tập sau: Fe2O3.

A. Sắt (II) oxit
B. Sắt oxit
C. Oxit sắt từ
D. Sắt(III) oxit
Câu 3: ( 0,25 điểm) làm phản ứng làm sao dưới đấy là phản ứng hóa hợp.

A. Cu
O + H2 Cu + H2OB. Ca
O + H2O Ca(OH)2C. KCl
O3 KCl + O2D. CO2 + Ca(OH)2 Ca
CO3 + H2OCâu 4: ( 0,25 điểm) phản bội ứng nào dưới đây là phản ứng phân hủy.

A. Cu
O + H2 Cu + H2OB. Ba
O + H2O Ba(OH)2C. 2KMn
O4 to K2Mn
O4 + Mn
O2 + O2D. CO2 + Ca(OH)2 Ca
CO3 + H2OCâu 5: ( 0,25 điểm). Chất nào sau đây dùng để làm điều chế oxi trong chống thí nghiệm:

A. KMn
O4B. Ca
CO3C. Nước
D. Không khí.Câu 6: ( 0,25 điểm) trong số biện pháp sau phương án nào không dùng để làm dập tắt đám cháy bằng xăng dầu:

A. Cần sử dụng vải ướt
C. Dùng cát.B. Sử dụng nước.D. Sử dụng bình cứu vớt hỏa.Câu 7: ( 0,25 điểm) chọn câu trả lời đúng nhất trong số câu dưới đây về thành phần của ko khí.

A. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% khí khác( CO2, CO, khí hiếm…)B. 21% khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi C. 21% khí nitơ, 78% khí khác, 1% khí oxi D. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% khí khác( CO2, CO, khí hiếm…)Câu 8: ( 0, 25 điểm)Cho PTHH: C + O2 CO2

Cần bao nhiêu mol oxi để đốt cháy hết 1 mol C.

A. 1 mol
B. 2 mol
C. 3 mol
D. 4 mol
Câu 9: ( 1 điểm) cho những chất sau: K2Mn
O4, Mg, Al, . Điền vào vị trí trống đến thích hợp.

1. .......... + O2 khổng lồ 2Mg
O

2. 2 KMn
O4 khổng lồ ............ + Mn
O2 + O2

II. Trắc nghiệm từ luận: (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Đọc tên những oxit sau:

Zn
O: ...............................................................................................................

Cr
O3 :..............................................................................................................

N2O5: ..............................................................................................................

N2O3: ..............................................................................................................

Câu 2: (1,5 điểm)

Viết PTHH màn trình diễn sự cháy vào oxi của những đơn chất: Sắt, Nhôm, Phôtpho sản phẩm là gần như hợp hóa học lần lượt có công thức hóa học: Fe3O4 ; Al2O3 ; P2O5.

Câu 3: (2 điểm)

Đốt cháy 12,4 (g) p. Trong bình cất khí oxi.

a. Viết PTHH xảy ra.

b.Tính thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng để đốt cháy không còn lượng phường trên.

Câu 4: ( 1,5 điểm)

Một oxit có chứa 1/2 Oxi phần còn lại là một trong những nguyên tố khác. Tra cứu nguyên tố đó biết cân nặng mol của oxit là 64.

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4

ĐỀ SỐ 5

II. Trường đoản cú luận:

Câu 1:

Zn
O: Kẽm oxit0,5 điểm
Cr
O3: Crom ( VI) oxit0,5 điểm
N2O5: Đi nitơ pen ta oxit0,5 điểm
N2O3: Đi nitơ tri oxit.0,5 điểm
Câu 2:

1. 4 fe + 3 O2 to lớn 2 Fe2O0,5 điểm2. 4 Al + 3 O2 to 2 Al2O30,5 điểm3. 4 H2 + O2 khổng lồ 2 H2O0,5 điểm
Câu 3:

PTHH: 4 phường + 5O2 to lớn 2P2O50,5 điểm
Số mol p. Tham gia làm phản ứng:

0,5 điểm 4 p + 5O2 lớn 2P2O5

Theo PT: 4mol 5 mol 2 mol

Theo bài xích ra: 0,4 mol 0,5 mol0,5 điểm
Thể tích oxi cần dùng làm đốt cháy hết trọng lượng P là:

0,5 điểm

Câu 4:

% nguyên tố còn sót lại là: 100% - 50 % = 50 %

Khối lượng mol của nguyên tố phải tìm là:

=> Nguyên tố bắt buộc tìm là S.

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4

ĐỀ SỐ 6

I/ Trắc nghiệm : 3đ

Khoanh tròn vào lời giải đúng :

Câu 1 : Sự tác dụng của oxi với cùng 1 chất hotline là :

A . Sự lão hóa B . Sự cháy

C . Sự đốt nguyên liệu D . Sự thở

Câu 2 : Hai nghành ứng dụng đặc biệt nhất của khí oxi là dùng cho :

A . Sự hô hấp và quang hợp của cây xanh. B . Sự hô hấp và sự đốt nhiên liệu.

C . Sự hô hấp và sự cháy D . Sự cháy và đốt xăng

Câu 3 : Một oxit của photpho tất cả thành phần tỷ lệ của p. Bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bởi 142 đv
C . Cách làm hóa học tập của oxit là :

A . P2O3 B . P2O5 C. PO2 D . P2O4

Câu 4 : Sự cháy khác sự oxi hóa lờ đờ là :

A . Có phát sáng sủa B . Không phát sáng

C . Bao gồm tỏa nhiệt D . Ko tỏa nhiệt độ

Câu 5 : thành phần theo thể tích của khí nitơ , oxi , những khí khác trong không khí lần lượt là :

A . 78% , 20% , 2% B . 78% , 21% , 1%

C . Một nửa , 40% , 10% D . 68% , 31% , 1%

Câu 6 : Chất dùng để điều chế khí oxi trong phòng xem sét là :

A . Nước B . Không gian C . KMn
O4 D . Ca
CO3

II/ TỰ LUẬN : 7đ

Câu 7 : những oxit sau thuộc nhiều loại oxit axit giỏi oxit bazơ . Call tên các oxit đó ? . 1,5đ

Na2O , Ca
O , CO2 , SO3

Câu 8 : Hãy cho thấy các làm phản ứng sau thuộc làm phản ứng như thế nào ? . Bởi sao ? 1,5 đ

2 Fe(OH)3 Fe2O3 + 3 H2O (1)

Ca
O + CO2  Ca
CO3 (2)

3H2O + P2O5  2H3PO4 (3)

Câu 9 : 4đ .

Đốt cháy 6,2g phot pho vào khí oxi chiếm được điphotphopentaoxit ( P2O5 ) .

a) Tính cân nặng sản phẩm chế tạo ra thành sau khoản thời gian đốt cháy .

b ) Tính thể tích khí oxi ( đktc) phải dùng .

Nếu lấy lượng khí oxi dùng để đốt cháy lượng photpho trên cho phản ứng với khí metan (CH4) thì thể tích khí cacbonđioxit (đktc) nhận được là từng nào ?

( p. = 31 O =16 C =12 H = 1 )

-------------------------------------------------------

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4

ĐỀ SỐ 6

I/ TRẮC NGHIỆM : 3đ

Câu 123456 Phương án
ABBABCII/ TỰ LUẬN : 7đ

Câu Nội dung đề nghị nêu được Điểm

7Oxit axit : bởi C , S là phi kim

CO2 Cacbon đioxit

SO3 lưu hoàng trioxit

Oxit bazzơ : vày Na , Ca là kim loại

Na2O Natri oxit

Ca
O canxi oxit0,75đ

0,75đ 8 - PT (1) thuộc phản nghịch ứng phân hủy vị : từ một chất sinh ra những chất bắt đầu .

- PT(2) , (3) thuộc bội nghịch ứng hóa vừa lòng vì có một chất mới được xuất hiện từ nhì hay những chất ban đầu. 0,75đ

0,75đ 9 - PTPƯ xẩy ra : 4 p. + 5O2 2P2O5 (1)

- Theo bài xích ra gồm : n
P = 6,2 : 31 = 0,2 mol

a) - Theo PT ta gồm : n
P2O5 = 1/2n
P = 0,1 mol

cân nặng P2O5 m
P2O5 = n . M = 0,1 . 142 = 14,2g

b) Thể tích khí oxi ( đktc) đề nghị dùng :

V O2 = n02 . 22,4 nhưng n
O2 = 5/4 n
P = 5/4 . 0,2 = 0,25 mol

Vậy VO2 = 0,25 . 22,4 = 5,6 lit

c) PT xẩy ra : CH4 + 2O2 CO2 + 2 H2O (2)

- Theo PT (1) cùng (2) thì :

n
C02 = ½ n
O2 = ½ . 0.25 = 0,125 mol

Vậy thể tích khí CO2 (đktc) là :

V CO2 = 0,125 . 22,4 = 2,8 lit .

--------------------HẾT-------------------------------------0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4

ĐỀ SỐ 7

I. Trắc nghiệm (2điểm).

Hãy khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng nhất.

Câu 1. Fan ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là vì khí oxi có đặc thù sau :

Chương oxi - không gian là một trong những chương đặc biệt quan trọng trong công tác hóa học trung học đại lý và là nền tảng gốc rễ cho kỹ năng hóa trung học tập phổ thông. Vày vậy, nội dung bài viết này nhằm củng chũm cũng như nâng cấp kiến thức chất hóa học về oxi - ko khí!


ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG IV: OXI - KHÔNG KHÍ

ĐỀ SỐ 01

*

II.TỰ LUẬN (6đ)

Câu 1. (1 điểm). Đọc tên các oxit sau:

a) Al2O3 ......................................... c) SO3 ..................................................

b) P2O5 ......................................... D) Fe2O3.................................................

Câu 2. (2 điểm). Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau :

a) p + O2 ---> P2O5

b) KCl
O3 ---> KCl + O2.

c) Al + Cl2 ---> Al
Cl3

d) C2H4 + O2 ---> CO2 + H2O

Câu 3. (3 điểm).Đốt cháy hoàn toàn 25,2 g fe trong bình đựng khí O2.

a) Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính thể tích khí O2 (ở đktc) sẽ tham gia làm phản ứng trên.

c) Tính trọng lượng KCl
O3 cần dùng để khi phân huỷ thì thu được nhân thể tích khí O2 (ở đktc) bởi với thể tích khí O2 đã sử dụng ở bội nghịch ứng trên.

(Cho : sắt = 56; K = 39; O = 16; Cl = 35,5)

ĐỀ SỐ 02

*

II.TỰ LUẬN (6đ)

Câu 1. (1 điểm). Đọc tên những oxit sau:

a) Al2O3 ......................................... c) SO3 ..................................................

b) P2O5 ......................................... D) Fe2O3.................................................

Câu 2. (2 điểm). Lập phương trình hóa học của những phản ứng sau :

a) p + O2 ---> P2O5

b) KCl
O3 ---> KCl + O2.

c) Al + Cl2 ---> Al
Cl3

d) C2H4 + O2 ---> CO2 + H2O

Câu 3. (3 điểm).Đốt cháy trọn vẹn 25,2 g sắt trong bình chứa khí O2.


a) Hãy viết phương trình phản nghịch ứng xảy ra.

b) Tính thể tích khí O2 (ở đktc) sẽ tham gia phản bội ứng trên.

c) Tính trọng lượng KCl
O3 cần dùng làm khi phân huỷ thì thu được nhân thể tích khí O2 (ở đktc) bằng với thể tích khí O2 đã thực hiện ở phản ứng trên.

(Cho : fe = 56; K = 39; O = 16; Cl = 35,5)

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

I.Trắc nghiệm : (4đ) -Mỗi câu đúng 0,5 đ

Đề 01

1

2

3

4

5

6

7

8

D

B

C

D

A

A

B

C

 

Đề 02

1

2

3

4

5

6

7

8

D

A

C

C

B

D

B

A

*

 

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - xem ngay