Học Tiếng Anh Bộ Phận Cơ Thể Người, Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề: Cơ Thể Người

-

Rất nhiều bạn học tiếng Anh bao nhiêu năm trời hầu như chưa chắc hiểu rằng hết tất cả những từ vựng tiếng Anh phần tử cơ thể của bé người. Cùng 4Life English Center (e4Life.vn) đi tìm kiếm hiểu về kho từ bỏ về những phần tử trên cơ thế đầy đủ và chi tiết nào!

*
Từ vựng giờ anh thành phần cơ thể

1. Trường đoản cú vựng tiếng Anh bộ phận cơ thể người khá đầy đủ nhất

1.1. Tự vựng về phần đầu cùng mặt

Face :/ˈfeɪs/: Khuôn mặt
Eye /aɪ/ Mắt
Cheek /tʃiːk/ Má
Head /hed/ Đầu
Mouth /maʊθ/ Miệng
Ear /ɪr/ Tai
Chin /tʃɪn/ Cằm
Nose /noʊz/ Mũi
Beard /bɪrd/ Râu
Hair /her/ Tóc
Tongue /tʌŋ/ Lưỡi
Lip /lɪp/ Môi
Eyebrow /ˈaɪbraʊ/ Lông mày
Jaw /dʒɔː/ Quai hàm
Eyelash /ˈaɪlæʃ/ Lông mi
Moustache /ˈmʌstæʃ/ Ria
Nostril /ˈnɑːstrəl/ Lỗ mũi
Eyelid /ˈaɪlɪd/ Mí mắt
Tooth (teeth) /tuːθ/ ( /tiːθ/ ) Răng
Forehead /ˈfɔːrhed/ Trán
Earlobe /ˈɪrloʊb/ Dái tai
Sideburns :/ˈsaɪd.bɜːnz/: Tóc mai dài
Eardrum /ˈɪrdrʌm/ Màng nhĩ
Gum /ɡʌm/ Nướu

1.2. Tự vựng về phần bên trên của cơ thể

Neck /nek/ Cổ
Hand /hænd/ Tay
Arm /ɑːrm/ Bắp tay
Chest /tʃest/ Ngực
Nipple /ˈnɪpl/ vắt vú
Armpit /ˈɑːrmpɪt/ Nách
Nape /neɪp/ Gáy
Breast /brest/ Ngực phụ nữ
Finger /ˈfɪŋɡər/ Ngón tay
Back /bæk/ Lưng
Forearm /ˈfɔːrɑːrm/ Cẳng tay
Wrist /rɪst/ Cổ tay
Middle finger :/ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/: Ngón giữa
Index finger :/ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón trỏ
Ring finger :/rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón đeo nhẫn
Elbow /ˈelboʊ/ Khuỷu tay
Throat /θroʊt/ Cổ họng
Fingernail /ˈfɪŋɡər/ Móng tay
Thumb /θʌm/ Ngón tay cái
Little finger :/ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón út
Hand /hænd/ Bàn tay
Shoulder /ˈʃoʊldər/ Vai
Palm /pɑːm/ Lòng bàn tay
Navel /ˈneɪvl/ Rốn
Knuckle /ˈnʌkl/ Khớp ngón tay
Waist /weɪst/ Eo

1.3. Trường đoản cú vựng về phần dưới của cơ thể

*
Từ vựng về các phần tử cơ thể
Leg /leɡ/ Chân
Ankle /ˈæŋkl/ mắt cá chân
Belly /ˈbeli/ Bụng
Anus /ˈeɪnəs/ Hậu môn
Foot /fʊt/ Bàn chân
Big toe /bɪɡ/ /toʊ/ Ngón chân cái
Sole /soʊl/ Bàn chân
Vagina /vəˈdʒaɪnə/ Âm đạo
Buttocks /ˈbʌt.ək/ Mông
Genitals /ˈdʒenɪtlz/ ban ngành sinh dục
Calf /kævz/ Bắp chân
Pubic hair /ˈpjuːbɪk/ /her/ Lông mu
Hip /hɪp/ Hông
Groin /ɡrɔɪn/ Háng
Toe /toʊ/ Ngón chân
Penis /ˈpiːnɪs/ Dương vật
Heel /hiːl/ Gót
Knee /niː/ Đầu gối
Shin /ʃɪn/ Ống chân
Thigh /θaɪ/ Đùi
Toenail /ˈtoʊneɪl/ Móng chân

1.4. Trường đoản cú vựng về những bộ phận bên trong cơ thể

Artery /ˈɑːrtəri/ Động mạch
Brain /breɪn/ Não
Heart /hɑːrt/ Tim
Appendix /əˈpendɪks/ Ruột thừa
Kidney /ˈkɪdni/ Thận
Liver /ˈlɪvər/ Gan
Bladder /ˈblædər/ Bọng đái
Blood vessel /blʌd/ /ˈvesl/ Mạch máu
Lungs /lʌŋ/ Phổi
Intestines /ɪnˈtestɪn/ Ruột
Cartilage /ˈkɑːrtɪlɪdʒ/ Sụn
Duodenum /ˌduːəˈdiːnəm/ Tá tràng
Colon /ˈkoʊlən/ Ruột kết
Tendon /ˈtendən/ Gân
Gall bladder /ɡɔːl/ /ˈblædər/ Túi mật
Small intestine /smɔːl/ /ɪnˈtestɪn/ Ruột non
Windpipe /ˈwɪndpaɪp/ Khí quản
Vein /veɪn/ Tĩnh mạch
Womb / uterus /wuːm/ – /ˈjuːtərəs/ Tử cung
Large intestine /lɑːrdʒ/ /ɪnˈtestɪn/ Ruột già
Ligament /ˈlɪɡəmənt/ Dây chằng
Testicular /tesˈtɪk.jə.lər/ Tinh hoàn
Prostate gland /ˈprɑːsteɪt/ /ɡlænd/ con đường tiền liệt
Esophagus /iˈsɑːfəɡəs/ Thực quản
Pancreas /ˈpæŋkriəs/ Tụy
Rectum /ˈrektəm/ Ruột thẳng
Spleen /spliːn/ Lách
Bone /bəʊn/ Xương
Stomach /ˈstʌmək/ Dạ dày
Tonsils /ˈtɑːnsl/ Amiđan

1.5. Từ vựng về các thành phần của mắt

Eyeball /ˈaɪbɔːl/ Nhãn cầu
Cornea /ˈkɔːrniə/ Giác mạc
Pupil /ˈpjuːpl/ con ngươi
Eye socket /aɪ/ /ˈsɑːkɪt/ Hốc mắt
Retina /ˈretənə/ Võng mạc
Iris /ˈaɪrɪs/ Mống mắt (lòng đen)

1.6. Tự vựng về xương khớp

Skeleton /ˈskelɪtn/ bộ xương
Skull /skʌl/ Xuơng sọ
Backbone /ˈbækboʊn/ Xương sống
Clavicle /ˈklævɪkl/ Xương đòn
Pelvis /ˈpelvɪs/ Xương chậu
Rib cage /rɪb/ /keɪdʒ/ form xương sườn
Humerus /ˈhjuːmərəs/ Xương cánh tay
Rib /rɪb/ Xuơng suờn
Kneecap /ˈniːkæp/ Xương bánh chè
Vertebra (số nhiều: vertebrae) /ˈvɜːrtɪbrə/ Đốt sống
Femur /ˈfiːmər/ Xương đùn

1.7. Tự vựng chất lượng lỏng trong cơ thể

Blood /blʌd/ Máu
Bile /baɪl/ Dịch mật
Tears /tiə/ Nước mắt
Saliva /səˈlaɪvə/ Nước bọt
Sweat /swet/ Mồ hôi
Mucus /ˈmjuːkəs/ Nước nhầy mũi
Phlegm /flem/ Đờm
Semen /ˈsiːmən/ Tinh dịch
Vomit /ˈvɑːmɪt/ hóa học nôn mửa
Urine /ˈjʊrən/ Nước tiểu

1.8. Các từ vựng có liên quan khác

Fat /fæt/ Mỡ
Digestive system /dɪˈdʒestɪv/ /ˈsɪstəm/ Hệ tiêu hóa
Flesh /fleʃ/ Thịt
Muscle /ˈmʌsl/ Cơ bắp
Gland /ɡlænd/ Tuyến
Skin /skɪn/ Da
Nerve /nɜːrv/ Dây thần kinh
Joint /dʒɔɪnt/ Khớp
Limb /lɪm/ Chân tay
To hiccup /ˈhɪkʌp/ Nấc
Nervous system /ˈnɜːrvəs/ /ˈsɪstəm/ Hệ thần kinh
To sneeze /sniːz/ Hắt xì
Part :/pɑːt/: Ngôi rẽ
To vomit /ˈvɑːmɪt/ Nôn
To breathe /briːð/ Thở
To urinate /ˈjʊrəneɪt/ Đi tiểu
To cry /kraɪ/ Khóc
To yawn /jɔːn/ Ngáp
To sweat / perspire /swet/ /pərˈspaɪər/ Toát mồ hôi

2. Những cụm từ bỏ vựng tiếng Anh về buổi giao lưu của cơ thể người

*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh về buổi giao lưu của cơ thể người
Shake your head: lắc đầu
Blink your eyes: Nháy mắt
Nod your head: Gật đầu
Roll your eyes: Đảo mắt
Raise an eyebrow: Nhướn mày
Stick out your tongue: Lè lưỡi
Turn your head: ngoảnh mặt đi hướng khác, xoay đầu
Blow nose: Hỉ mũi
Shrug your shoulders: Nhướn vai
Clear your throat: Hắng giọng, tằng hắng

Trên đó là tổng hợp tổng thể từ vựng giờ Anh thành phần cơ thể của người. Hi vọng với share của 4Life English Center (e4Life.vn) sẽ giúp đỡ bạn tất cả thêm những kỹ năng bổ ích. Hãy cố gắng học tập với ghi nhớ bộ từ vựng này nhé!

Nếu các bạn đã học tập tiếng Anh những năm cơ mà vẫn chưa nắm được từ vựng giờ đồng hồ Anh theo công ty đề khung hình người, thì nội dung bài viết này giành cho bạn. Vị TOPICA Native sẽ bật mí cho bạn tất tận tật các từ vựng chỉ các bộ phận trên khung hình người. Không tính ra, bạn cũng trở nên học được giải pháp ứng dụng những từ ngữ đó vào giao tiếp. Đừng quên đón đọc chúng ta nhé!

1. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh theo nhà đề khung người người

Một trong số những cách cực tốt để ghi nhớ từ vựng giờ đồng hồ Anh chính là phân bé dại thành từng nhóm. Phụ thuộc từng đội đó chúng ta cũng có thể học từ vựng giỏi hơn. Dưới đây, TOPICA Native đang hướng dẫn cho mình danh sách những từ vựng giờ đồng hồ Anh thông dụng tuyệt nhất về chủ đề con người. Đừng quên theo dõi bạn nhé!

1.1/ Về thân thể

Face (feɪs): Mặt
Neck (nɛk): Cổ
Chin (ʧɪn): Cằm
Mouth (maʊθ): Miệng
Arm (ɑːm): Tay
Shoulder (ˈʃəʊldə): Bờ vai
Armpit (ˈɑːmpɪt): Nách
Chest (ʧɛst): Ngực
Elbow (ˈɛlbəʊ): Khuỷu tay
Upper arm (ˈʌpər ɑːm): Bắp tay
Arm /ɑ:m/: Cánh tay
Abdomen (ˈæbdəmɛn): Bụng
Thigh (θaɪ): Bắp đùi
Knee (ni): Đầu gối
Waist (weɪst): Thắt lưng
Back (bæk): Lưng
Buttocks (ˈbʌtəks): Mông
Leg (lɛg): Đôi chân
Calf (kɑːf): Bắp chân
Hip /hip/: Hông
*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về thân thể bạn rất đa dạng


1.2/ Về tay

Fingernail (ˈfɪŋgəneɪl): Móng tay
Palm (pɑːm): Lòng bàn tay
Ring finger (rɪŋ ˈfɪŋgə): Ngón treo nhẫn
Index finger (ˈɪndɛks ˈfɪŋgə): Ngón trỏ
Thumb: (θʌm) Ngón tay cái
Middle finger (‘midl ˈfɪŋgə): Ngón giữa
Little finger (ˈlɪtl ˈfɪŋgə): Ngón út
Knuckle (ˈnʌkl): Khớp đốt ngón tay
Wrist (rɪst): Cổ tay
Để nâng cao trình độ giờ đồng hồ Anh, tăng cơ hội thăng tiến trong công việc…Tham khảo ngay khóa học Tiếng Anh cho tất cả những người đi làm cho tại TOPICA NATIVE.

Bạn đang xem: Học tiếng anh bộ phận cơ thể

năng động 16 tiết/ ngày. tiếp xúc mỗi ngày cùng 365 chủ thể thực tiễn. cam kết đầu ra sau 3 tháng.Học và dàn xếp cùng giáo viên từ Châu Âu, Mỹ chưa đến 139k/ngày.? Bấm đăng ký ngay để nhận khóa học thử, đòi hỏi sự khác hoàn toàn cùng TOPICA NATIVE!

1.3/ Về chân

Big toe (bɪg təʊ): Ngón chân cái
Toenail (ˈtəʊneɪl): Móng chân
Toe (təʊ): Ngón chân
Instep (ˈɪnstɛp): Mu bàn chân
Ball (bɔːl): Xương ngón chân
Ankle (ˈæŋkl): mắt cá chân chân
Heel (hiːl): Gót chân
Little toe (ˈlɪtl təʊ): Ngón chân út

1.4/ Về đầu

Hair (heə): Tóc
Ear (ɪə): Tai
Jaw (ʤɔ): Hàm
Nostril (ˈnɒstrɪl): Lỗ mũi
Lip (lɪp): Môi
Tongue (tʌŋ): Lưỡi
Tooth (tuːθ): Răng
Eyelid (ˈaɪlɪd): Mí mắt
Eyebrow (ˈaɪbraʊ): Lông mày
Jaw (ʤɔ): Hàm
Sideburns (ˈsaɪdbɜːnz): Tóc mai
Forehead (ˈfɒrɪd): Trán
Iris (ˈaɪərɪs): Mống mắt
Part (pɑːt): Tóc rẽ ngôi
Mustache (məsˈtɑːʃ): Ria mép
Beard (bɪəd): Râu
Cheek (tʃi:k): Má
Nose (nouz): Mũi
Nostril (‘nɔstril): Lỗ mũi
Eye (ai): Mắt
Eyelashes (ˈaɪlæʃ): Lông mi
Iris (‘aiəris): Mống mắt

1.5/ Các bộ phận ở mặt trong

Heart (hɑːt): Tim
Brain (breɪn): Não
Intestines (ɪnˈtɛstɪnz): Ruột
Throat (θrəʊt): Họng
Muscle (ˈmʌsl): Cơ
Liver (ˈlɪvə): Gan
Esophagus (i(ː)ˈsɒfəgəs): Thực quản
Lung (lʌŋ): Phổi
Stomach (ˈstʌmək): Dạ dày
Muscle (ˈmʌsl): Bắp thịt, cơ
Windpipe (ˈwɪndpaɪp): Khí quản
Spinal cord (ˈspaɪnl kɔːd): Dây cột sống, tủy sống
Pancreas (ˈpæŋkrɪəs): Tụy
Vein (vein): Tĩnh mạch
Artery (‘ɑ:təri): Động mạch

1.6/ tự vựng chất lượng lỏng vào cơ thể

Blood /blʌd/: Máu
Bile /baɪl/: Dịch mật
Tears /tiə/: Nước mắt
Saliva /səˈlaɪvə/: Nước bọt
Sweat /swet/: Mồ hôi
Mucus /ˈmjuːkəs/: Nước nhầy mũi
Phlegm /flem/: Đờm
Semen /ˈsiːmən/: Tinh dịch
Vomit /ˈvɑːmɪt/: hóa học nôn mửa
Urine /ˈjʊrən/: Nước tiểu

1.7/ các từ vựng có liên quan khác 

Fat /fæt/: Mỡ
Digestive system /dɪˈdʒestɪv/ /ˈsɪstəm/: Hệ tiêu hóa
Flesh /fleʃ/: Thịt
Muscle /ˈmʌsl/: Cơ bắp
Gland /ɡlænd/: Tuyến
Skin /skɪn/: Da
Nerve /nɜːrv/: Dây thần kinh
Joint /dʒɔɪnt/: Khớp
Limb /lɪm/: Chân tay
To hiccup /ˈhɪkʌp/: Nấc
Nervous system /ˈnɜːrvəs/ /ˈsɪstəm/: Hệ thần kinh
To sneeze /sniːz/: Hắt xì
Part :/pɑːt/: Ngôi rẽ
To vomit /ˈvɑːmɪt/: Nôn
To breathe /briːð/: Thở
To urinate /ˈjʊrəneɪt/: Đi tiểu
To cry /kraɪ/: Khóc
To yawn /jɔːn/: Ngáp
To sweat / perspire /swet/ /pərˈspaɪər/: Toát mồ hôi
Pupil /’pju:pl/: bé ngươi
*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về các cơ quan bên phía trong cơ thể


2. Học tập từ vựng giờ Anh chủ đề khung hình người trải qua các mẫu mã câu

Có lúc nào bạn thắc mắc, các hành vi như gật đầu, khoanh tay… trong giờ Anh là gì chưa? Đây chắc hẳn rằng là thắc mắc được các người đặc trưng quan tâm. Dưới đây, TOPICA Native sẽ nhảy mí cho mình một số nhiều từ vựng phổ cập nhất cùng được vận dụng nhiều duy nhất vào thực tế bạn nhé!

Blink your eyes: Nháy mắt

Ví dụ:

You’ve got something in your eye, just try blinking a few times. (Có nào đó ở trong mắt cậu, thử chớp đôi mắt vài mẫu đi.)

He often winks at Linda (Anh ấy thường xuyên nháy mắt với Linda)

Shrug your shoulders: Nhướn vai

Ví dụ: Tim shrugged his shoulders & repeated the sentence.

(Tim nhướn vai và lặp lại câu nói.)

Cross your arms: Khoanh tay

Ví dụ: 

Raise an eyebrow: Nhướn mày

Ví dụ: My dad raised an eyebrow when I said I had completed the homework.

(Bố tôi nhướn mày lúc tôi bảo sẽ làm chấm dứt bài tập về nhà.)

Shake your head: Lắc đầu

Ví dụ:

The teacher gives homework, while all the students shake their heads (Thầy giáo ra bài bác tập về nhà, trong lúc đó tổng thể học sinh phần đa lắc đầu)

I asked Linda if she met Jack, but she shook her head (Tôi hỏi Linda cô ấy có chạm chán Jack không, mà lại cô ấy lắc đầu)

Roll your eyes: Đảo mắt

Ví dụ: When I suggested they should buy a new house, she rolled her eyes in disbelief.

(Khi tôi đề nghị họ mua 1 căn nhà mới, cô ấy đảo mắt trả nghi.)

Nod your head: Gật đầu

Ví dụ: When I told her my old story, she listened sympathetically and nodded her head.

(Khi tôi kể mang lại cô ấy nghe về chuyện của tôi, cô ấy nghe và gật đầu một biện pháp đồng cảm)

Turn your head: Quay đầu

Ví dụ: She turned over right after she realized I was looking.

(Cô ấy ngoảnh phương diện đi hướng khác tức thì khi nhận thấy tôi sẽ nhìn.)

Cross your legs: Khoanh chân

Ví dụ: Don’t cross your legs with one leg resting on the other knee, và never cross your legs in front of an older person.

(Đừng vắt chéo cánh chân của người tiêu dùng trên đầu gối, và đừng lúc nào vắt tréo chân các bạn trước phương diện một bạn lớn tuổi hơn.)

Give the thumbs up: Giơ ngón dòng lên

VÍ dụ: lớn show her agreement, she often gives her thumb up

(Để biểu đạt sự tán thành, cô ấy tốt giơ ngón chiếc lên)

Give the thumbs down: Giơ ngón loại xuống (từ chối)

Ví dụ:

Their proposals were given the thumbs down. (Các khuyến nghị của họ đã trở nên phản đối.)

Then I gave her a giant card with a hand on the front that could be turned thumbs up or thumbs down. (Sau kia tôi khuyến mãi nàng một tấm bìa thật to lớn có hình bàn tay ngơi nghỉ nền phía trước nhưng ngón tay cái có thể quay lên hoặc cù xuống.)

Stick out your tongue: Lè lưỡi

Ví dụ: 

Stop sticking out your tongue while I am talking lớn you! (Ngừng ngay việc lè lưỡi ra trong những khi mẹ đang thì thầm với con!)

Don’t stick your tongue out while I’m talking lớn you, Ken.

Xem thêm: Nhiệt Kế Thủy Ngân Giá Bao Nhiêu ? Bảng Giá Nhiệt Kế Điện Tử Một Số Hãng Chất Lượng

(Không được lè lưỡi ra khi người mẹ đang rỉ tai với con, Ken.)

Blow nose: Hỉ mũi

Ví dụ: He blew his nose continuously, maybe he was sick

(Anh ta liên tiếp hỉ mũi, có lẽ rằng anh ta bị ốm)

Clear your throat:
 Hắng giọng, tằng hắng

Ví dụ: My grandfather cleared his throat & started his endless old speech.

(Ông tôi hắng giọng rồi bước đầu bài ca rất nhiều cũ rích đó.)


Để nâng cấp trình độ giờ Anh, tăng cơ hội thăng tiến trong công việc…Tham khảo ngay khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh cho những người đi làm tại TOPICA NATIVE. linh động 16 tiết/ ngày. tiếp xúc mỗi ngày thuộc 365 chủ thể thực tiễn. cam đoan đầu ra sau 3 tháng.Học và hội đàm cùng cô giáo từ Châu Âu, Mỹ chưa đến 139k/ngày.? Bấm đăng ký ngay để nhận khóa đào tạo thử, thử khám phá sự biệt lập cùng TOPICA NATIVE!

3. Giải pháp ghi ghi nhớ từ vựng giờ đồng hồ Anh về khung người người

A/ học từ vựng giờ đồng hồ Anh về khung hình người bằng hình ảnh

Bộ não của chúng ta luôn tiện lợi ghi nhớ những hình ảnh, rất nhiều ký ức nhưng mà hình hình ảnh càng đầy color sắc, tuyệt hảo và kỳ dị thì lại càng dễ nhớ. Áp dụng vào việc học từ, hãy áp dụng công cố Google Image, gõ tự khóa cần học cùng xem hầu như hình hình ảnh của từ đó. Hoặc trường hợp bạn xuất sắc vẽ, hãy tự tạo ra hình hình ảnh của riêng bản thân về từ vựng kia nhé. Chắn chắn chắn bạn sẽ nhớ rất lâu và cấp thiết quên!

B/ học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh về khung người người bằng hành động

Phương pháp này quánh biệt phù hợp để áp dụng với từ bỏ vựng về các bộ phận trên khung hình người bởi tiếng. Cùng với mỗi bộ phận, hãy gán nó với cùng một hành động, vừa nhắc đi nhắc lại vừa thực hiện hành động đó. Câu hỏi bạn lẩm bẩm từ “head” trong những lúc đang khiêu vũ điệu “headbangz” đã làm chúng ta không thể quên được tự đó luôn đấy! 

C/ học tập từ vựng tiếng Anh về khung hình người qua bài hát

Rõ ràng rồi, bạn có thể ghi nhớ hàng trăm lời bài xích hát cơ mà lại “ấp úng” ko nhớ nghĩa của từ mới tra nửa tiếng trước. Chính vì vậy âm nhạc là 1 trong công thay tuyệt vời! 

Có rất nhiều các bài bác hát em nhỏ giúp trẻ nhỏ học thuộc các bộ phận cơ thể người bằng tiếng Anh, nguyên nhân lại ko nhỉ? thử với những bài hát dưới đây ngay và luôn luôn nhé!

4. Bài tập những từ vựng giờ đồng hồ Anh về khung hình người

Bài tập 1

Nối trường đoản cú vựng đến trước với số thiết bị tự phần tử của khung hình con người


*

Bài tập những từ vựng tiếng Anh về khung người người


*

Bài tập các từ vựng giờ Anh về cơ thể người


Đáp án

Đáp án bài xích tập 1Hair
Ear
Mouth Eyes
Nose
Shoulders
Arms
Hands
Finger
Legs
Knee
Feet
Toes
Đáp án bài tập 2Knees
Eyebrows
Legs
Lips
Eyes
Elbow
Mouth
Arm
Ears
Hand
Hair
Foot
Toe
Teeth
Eyelashes
Neck
Tongue
Wrist
Nose
Shoulders
Hand
Forehead

Bài tổng phù hợp các từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Cơ thể người đã được TOPICA Native tinh lọc và chia thành các mục bé dại để giúp bạn học dễ hơn. Bạn cũng có thể dễ dàng trong việc ghi nhớ từ vựng và áp dụng thành thạo. Hãy lưu lại và thực hành ngay bây giờ để ghi lưu giữ từ vựng xuất sắc hơn các bạn nhé! chắc chắn rằng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn sẽ được nâng cao đáng kể đấy.

“Bỏ túi một bí quyết dễ dàng” 150 chủ đề thông dụng tuyệt nhất trong cuộc sống thường ngày và công việc chỉ trong 6 tháng với phương pháp cực công dụng ngay trên đây. 


Để cải thiện trình độ giờ Anh, tăng thời cơ thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh cho người đi làm tại TOPICA NATIVE. linh động 16 tiết/ ngày. giao tiếp mỗi ngày cùng 365 chủ đề thực tiễn. cam kết đầu ra sau 3 tháng.Học và hội đàm cùng cô giáo từ Châu Âu, Mỹ chỉ cách 139k/ngày.? Bấm đk ngay nhằm nhận khóa đào tạo và huấn luyện thử, yêu cầu sự khác hoàn toàn cùng TOPICA NATIVE!