Nhận thông báo khi người khác "Unfriend" trên Facebook

Admin AP05-Thg9-2017
Nhận thông báo khi người khác "Unfriend" trên Facebook
Nhận thông báo khi người khác "Unfriend", hủy kết bạn trên Facebook

Unfriend Notify là một phần mở rộng (extension) cho trình duyệt Chrome và Firefox sẽ thông báo cho bạn khi có ai đó hủy kết bạn với bạn trên Facebook.

Nếu không có một phần mở rộng như Unfriend Notify, chưa có cách trực tiếp nào để biết ai đó đã xóa bạn khỏi danh sách bạn bè trên Facebook. Hiện tại, để biết được điều đó, bạn chỉ có cách xem lại danh sách bạn bè và xem người nào bị thiếu, hoặc tìm kiếm một người cụ thể và xem trạng thái quan hệ.

Bằng cách cài đặt phần mở rộng Unfriend Notify, bạn sẽ thấy một đường dẫn "Lost Friends" ở trên đầu danh sách bạn bè. Sau khi một người hủy kết bạn với bạn, đường dẫn này sẽ hiển thị số lượng người vừa hủy kết bạn với bạn gần đây.

Khi trình duyệt Chrome hoặc Firefox đang chạy và phần mở rộng phát hiện có người hủy kết bạn với bạn trên Facebook, nó sẽ hiện thông báo