9 KIỂU TÍNH CÁC TÍNH CÁCH CỦA CON NGƯỜI LÀ GÌ? VÀ SỰ HÌNH THÀNH TÍNH CÁCH Ở TRẺ

-

“TIMMY hướng về mục tiêu chế tạo một chương trình đào tạo và huấn luyện được thiêt kế dành riêng cho tất cả những người đi làm cho với các nội dung và khả năng sát với môi trường công sở. Tiếp cận sự việc theo cách thức “Learning-By-Doing” để học viên rất có thể vận dụng vào quá trình thực tế ngay sau từng buổi học.”

Đăng ký ngay

*

*

*

*

Cheerful /’t∫iəful/: vui mừng, hớn hở, tươi cười, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH THÂN THIỆNAdaptable /ə’dæptəbl/: có thể thích nghi, có thể thích ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: xứng đáng yêu, xứng đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân mật, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: hiền đức hòa, vơi dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TÍCH CỰCBrave /breɪv/: dũng cảm, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài ba, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, bao la, không bờ bến

Bright /braɪt/: sáng dạ, thông minh, nhanh trí, sáng sủa sủa, rực rỡ, sáng sủa ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: mê hoặc, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: trẻ con con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/: có ý thức hợp tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng sủa tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: táo bị cắn dở bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lượng, hào phóng, thịnh soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: hiền đức lành, nhẹ dàng, vơi nhàng, hòa nhã

Glib /glib/: lém lỉnh, liến thoắng

Good /gʊd/: cừ, tốt, giỏi, đảm đang, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: tốt đẹp, đẹp nhất đẽ, xuất xắc vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: chung thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: chăm chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: khiêm tốn, nhũn nhặn nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: gồm trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bằng, ko thiên vị, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: cần cù, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo phiên bản năng, do bạn dạng năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: nhân từ, khoan dung

Modern /’mɔdən/: hiện nay đại, tân thời

Naive /naɪˈiːv/: ngây thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu thương nước

Polite /pəˈlaɪt/: lịch thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: tất cả trách nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: thành thục, khéo léo

Smart /smɑːt/: sáng sủa, gọn gàng gàng

Soft /’sɒfti/: vơi dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: chuyên học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Strong /strɒŋ/: khỏe mạnh mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: hy vọng manh, dễ bị tổn thương

Weak /wiːk/: yếu đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: đáng tin cậy

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘIAbove-board /ə’bʌv’bɔ:d/: thẳng thắn, không bít đậy, không cất giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: kín đáo, cạnh tranh gần, không túa mở

Cold /kould/: giá lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: hướng nội, nhút nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo công ty nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: đối chọi thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: túng bấn ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: yên lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm tư, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: phát âm biết

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NGOẠIAdventurous /ədˈventʃərəs/: thích phiêu lưu

Active /’æktiv/: tích cực, nhanh nhẹn, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: dễ dàng chịu, dễ thương, vui lòng, sẵn sàng, tán thành

Aggressive /ə’gresiv/: tháo vát, xông xáo, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: cảnh giác, lanh lợi, tỉnh giấc táo

Alluring /ə’lujəriη/: quyến rũ, lôi cuốn, cám dỗ, có duyên, có tác dụng say mê, làm xiêu lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: hay làm cho phúc, hay thao tác thiện, trường đoản cú tâm, yêu thương người, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: tốt, nhân từ, nhẹ hiền

Capable /’keipəbl/: có năng lực, thạo, giỏi, tất cả khả năng

Carefree /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ dàng tính, phía ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: phía ngoại

Eager /ˈiːɡər/: sức nóng tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: sức nóng tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: rộng lớn rãi, rộng lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: toá mở, khoáng đạt, phóng khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: túa mở, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: tốt giúp đỡ

Kind /kaind/ : xuất sắc bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinh nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: toá vát, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: tự tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: lạc quan, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: hoạt bát, đầy sinh lực, dũng mạnh khỏe, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi nổi, hoạt bát, lanh lợi

Tính từ bỏ chỉ tính cách kiêu ngạo
Arrogant /’ærəgənt/: kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: tốt sai bảo tín đồ khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: từ phụ, kiêu ngạo, tự phụ tự đại

Haughty /’hɔ:ti/: kiêu căng, ngạo nghễ

Vain /vein/: kiêu ngạo, tự phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tham vọng

Angry /’æηgri/: giận dữ, tức giận, cáu

Artful /’ɑ:tful/: xảo quyệt, tinh ranh, ma mãnh, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: xấu hổ, hổ thẹn, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tham lam

Awful /’ɔ:ful/: rất khó khăn chịu, khó chịu vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: hay cáu, xấu tính, dễ dàng nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: đê tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: ko ý tứ, lỗ mãng, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): lếu láo láo, lếu láo xược

Careless /’keəlis/: bất cẩn, sơ suất, lơ đễnh, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô giáo dục, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, điên cuồng, dở người xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, gắt gắt (to be cross with somebody: gắt với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: thô lỗ, lỗ mãng, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: xảo quyệt, tinh ranh vặt, láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn tâm, tàn ác, gồm máu lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: lề mề về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: hay hoài nghi,hay chỉ trích cay độc, hay nhạo báng, chế nhạo cợt

Đối với phần lớn người tiếp tục phải đàm phán với đối tác, quý khách thì việc phân biệt phần nào được tính cách của đối phương để giúp đỡ giữ thế dữ thế chủ động trong cuộc thủ thỉ hơn. Vậy tính cách bé người là gì? yếu hèn tố tác động và gồm có kiểu tính biện pháp nào phổ biến? tất cả sẽ được giải đáp cụ thể trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Các tính cách của con người

1. Tính phương pháp Con người Là Gì?


*
*
*
*
*

Người tình cảm

Tính cách con người cảm tình thường sống rộng lớn lượng, thích bày tỏ tâm tư, chổ chính giữa sự, tình yêu và mong muốn hòa hợp với mọi người. Chúng ta còn luôn luôn có xu hướng cố gắng làm sử dụng rộng rãi người khác tuy nhiên lại không muốn bị coi thường. Dấu hiệu nhận biết khá nổi bật của tín đồ tình cảm là thân thiện, dễ cảm thông. độc nhất là, họ cực kì gần gũi, hào phóng, sẵn sàng hy sinh phiên bản thân mà lại đôi khi cũng khá ủy mị và ưa nịnh.

Điểm mạnh: luôn tạo nên mọi người xung xung quanh cảm thấy nóng áp, được yêu thương và nhận về sự trân quý trường đoản cú họ.Điểm yếu: thích chỉ chiếm hữu, nhiều khi thiếu lý trí cùng chỉ nhận ra những yêu cầu của riêng rẽ mình.Động lực cốt lõi: luôn luôn muốn được yêu, được thể hiện cảm giác và trở nên quan trọng đặc biệt trong mắt bạn khác.

3.3. Tính biện pháp Người ước mơ (The Achiever)


Người tham vọng

Đặc trưng dễ nhận thấy của người tham vọng, đó là luôn luôn có mục tiêu, cồn lực và nhận thức được hình hình ảnh cá nhân. Họ luôn luôn nỗ lực, nỗ lực hết mình để thành công xuất sắc và giành được sự tôn trọng, thích thú của bạn khác.

Tính biện pháp con bạn tham vọng đang dễ tạo được sự tin tưởng, thu hút người khác, luôn luôn sống gồm hoài bão, năng lực và tràn trề năng lượng. Đặc biệt, họ còn là một người có tài ngoại giao, đĩnh đạc, nhiều lúc cũng vồ cập thái quá cho hình ảnh bên ngoài.

Điểm mạnh: bao gồm ý chí, quyết trọng tâm để thành công xuất sắc trong cuộc sống, sự nghiệp.Điểm yếu: liên tục rơi vào chứng trạng “nghiện việc” và cạnh tranh với người khác.Động lực cốt lõi: ý muốn trở buộc phải khác biệt, được công nhận, chăm chú và ngưỡng mộ.

3.4. Tính cách Người cá tính (The Individualist)


Người cá tính

Tính cách nhỏ người cá tính thường hơi thất thường, sống chân thành với xúc cảm của mình, mặt khác khá khép kín đáo và luôn từ chối hỗ trợ người khác vày thấy bản thân còn yếu ớt kém. Đôi khi, rất nhiều con người này còn khôn cùng bất đề xuất và muốn tách biệt ra khỏi cuộc sống bình thường.

Điểm mạnh: thẳng thắn, thông minh cùng trung thực
Điểm yếu: u sầu, hay kêu than và có xu thế tự hành hạ phiên bản thân
Động lực cốt lõi: ao ước thể hiện phiên bản thân, đậm chất ngầu của mình, tự bủa vây bao quanh cái đẹp, luôn xem xét cảm xúc.

3.5. Tính Cách tín đồ Lý Trí (The Investigator)


Người lý trí

Đối với những người dân lý trí, bọn họ khá sâu sắc, thích sự đổi mới, nhưng thường hay giấu diếm và sống khá tách bóc biệt. Bọn họ luôn hướng tới tri thức, ước ao giàu kỹ năng và kiến thức – vốn sống của bản thân. Do lẽ đó, buộc phải họ ước muốn mọi máy diễn ra đều phải sở hữu ý nghĩa. Điểm quan trọng đặc biệt của tính giải pháp con người lý trí là không yêu thích bày tỏ xúc cảm ra bên ngoài.

Điểm mạnh: biết khiên chế cảm xúc, giữ lại được sự cân bằng, biết nên làm gì và kiêng kị gì.Điểm yếu: hơi lập dị, khác người, cứng nhắc và bóc tách biệt với mọi người.Động lực cốt lõi: mong muốn được tải vốn kỹ năng rộng lớn, đọc biết gần như thứ để bảo vệ phiên bản thân thật tốt trước đầy đủ mối đe dọa.

3.6. Tính giải pháp Người trung thành (The Loyalist)


Người trung thành

Đây là số đông con người dân có trách nhiệm, xứng đáng tin cậy, luôn cam kết và hướng đến sự an toàn. Họ chuyên chỉ, nỗ lực để xứng danh với lòng tin của bạn khác. độc nhất vô nhị là, tính cách nhỏ người trung thành thường rất xuất dung nhan trong việc tìm và đào bới kiếm, giải quyết các vấn đề.

Xem thêm: Top 16 Nhà Nghỉ Giá Rẻ Cần Thơ Giá Rẻ Bình Dân View Đẹp Ở Trung Tâm Tốt Nhất


Xem ngay ☞ khám phá nhóm tích cách ENTJ - công ty điều hành 

Thế nhưng, đôi lúc họ cũng hành vi trong cố kỉnh phòng ngự, lẩn tránh và lo lắng. Họ không nguy hiểm và cũng biết làm phản kháng, thậm chí còn là có chút phòng đối, ương ngạnh.

Điểm mạnh: sống và thao tác có cam kết, trách nhiệm, thường nhận được sự tin tưởng của đa số người.Điểm yếu: còn hay nghi ngại và không tin vào bạn dạng thân.Động lực cốt lõi: mong muốn có sự an toàn, sự che chắn bởi người khác, luôn luôn có sự chắc chắn và suy nghĩ thái độ của fan khác cùng với mình.

3.7. Tính bí quyết Người niềm nở (The enthusiast)


Người nhiệt độ tình

Với tính cách bé người nhiệt tình, bọn họ sẽ chủ động tham gia vào các chuyển động với cách biểu hiện vui vẻ, toá mở, biểu đạt sự ham giao lưu và học hỏi và luôn khao khát thúc đẩy ý tưởng phát minh mới. Hoàn toàn có thể nói, đây là nhóm người dân có tính biện pháp hướng ngoại, sáng sủa và linh hoạt.

Đặc trưng nổi bật nhất của những người này là hài hước, quả cảm và thực tế. Mặc dù nhiên, có lúc họ cũng áp dụng sai kỹ năng của mình, trở buộc phải thái quá, thiếu kỷ luật.

Điểm mạnh: duy trì được niềm tin tích cực và có nhiều cơ hội phát triển bạn dạng thân.Điểm yếu: thường bốc đồng, mất kiên nhẫn.Động lực cốt lõi: luôn luôn muốn gia hạn sự từ bỏ do, hạnh phúc và không thích từ bỏ những đề nghị tốt, nỗ lực giữ cho chính mình một lòng tin hào hứng, bận rộn.

3.8. Tính giải pháp Người trẻ trung và tràn đầy năng lượng (The challenger)


Người mạnh mẽ mẽ

Biểu hiện nay của tính cách nhỏ người trẻ trung và tràn đầy năng lượng là trường đoản cú tin, ngừng khoát, quyết đoán và can đảm. Họ luôn luôn muốn bảo đảm an toàn tất cả đều người, trực tiếp thắn nhưng cũng rất bảo thủ, ương ngạnh bởi cái tôi quá lớn. Đặc biệt, người trẻ trung và tràn đầy năng lượng thường cảm xúc họ phải kiểm soát điều hành mọi trang bị xung quanh, thi phảng phất thích tuyên chiến và cạnh tranh và trở yêu cầu vô cùng đáng sợ.

Điểm mạnh: thao tác làm việc khá hiệu quả, dễ có được thành công vào cuộc sống, sự nghiệp.Điểm yếu: nặng nề kiềm chế đều cơn giận dữ, không khi nào cho phép mình bị tổn thương.Động lực cốt lõi: muốn chứng minh sức mạnh của mình, biến đổi người đặc biệt quan trọng với cả trái đất và có xu thế chi phối mọi người xung quanh.

3.9. Tính Cách người Ôn Hòa (The peacemaker)


Người ôn hòa

Tính cách con người ôn hòa trực thuộc tuýp ổn định định, lạc quan, cởi mở với đáng tin cậy. Họ dễ dàng tiếp thu khiến cho mọi người đều thấy an tâm, im lòng. Đặc biệt, những người nhóm này thường hy vọng mọi đồ vật được quản lý và vận hành mượt mà, ko xảy ra ngẫu nhiên mâu thuẫn nào.

Tuy nhiên, chính điều ấy khiến chúng ta trở nên tự thỏa mãn, chấp nhận và luôn đơn giản hóa vấn đề trong những sự việc, tình huống.

Điểm mạnh: thân thiện, tháo mở, tỉnh bơ và hành vi chín chắn
Điểm yếu: khá bướng bỉnh, ko chịu vắt đổi.Động lực cốt lõi: muốn tạo nên sự hài hòa, kiêng căng thẳng, mâu thuẫn và ít tất cả sự nắm đổi.

Cùng test online miễn tầm giá tại đây


Test DISC

Trên đó là những thông tin chia sẻ về tính cách con người, yếu đuối tố tác động và gợi mở chi tiết về một số nhóm tính cách phổ biến trong cuộc sống hiện nay. ước ao rằng, từ kia các bạn sẽ có thêm nhiều kỹ năng và kiến thức hữu ích, mới lạ để thừa nhận diện được tính cách của bản thân mình cũng như đối phương trong mỗi cuộc giao tiếp, hỗ trợ cho cuộc đối thoại thành công tốt đẹp.