Phim tâm lí hài “ gái già xì tin tập 7, phim tâm lí hài “gái già xì

-
abcdx10c01xd2dexd370x12e86xad0dx104c2xe11dx11b32x
X7x13940xf421x1218fxce23xf72ax122f1x
X5xcdeax
Xaxd246xf7c6x
X1x
Xdxb15dx
X3x
Xexde0ax
X16x
X3x
X5xe2b2x
X3x
X1xc88dx
Xdx
X3x
Xaxc931x11f51x
Xdx
X3x11efdx
Xdx
X20x
X3xbde4xfe70x
X3x
Xex
Xdx10426x
Xax
X3x
X7x1397dx
Xbx
X3x
X5x13386x
X31x
X3x
X7xf3f4x
X31x
X28x
X0xf121x
X1x
X2x
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbxfedcx
X10x
X6xc5f8x
Xax
X12xe919xd50dx
X3x
Xbx
X1x
Xdx
X16x
X3x12b27x
X24x
X25x
Xdx
X3x
X28x
Xdx
X20x
X3x
X2cx
X2dx
X3x
Xex
Xdx
X31xf337xbccbx
X3x11f5bx10b57x
X3x
Xexcf3cx
Xbx
X6ex
X3x
X53xc5bcx
X3xc8bfx
Xdx119e1x
X31x
X3x
X7xf51ax
X3x
Xbx
X1x
X25x
Xex
X3x
X7x
X3dx
X31x
X28x
X3x12ee3x
X20xcbdfx
X3x
Xex
X1x125dcx
X3x126dfx
X6ex
X3xac62x
X1x13020x
X3x
X31x
X1x
X74x
Xex
X3x
X1x
X20x
X31x
X28x
X3x
Xex125d6xeef6x
X31x
X3x
X7bxfd56x
X3x
Xexee5fx
X3x
X31x
X28x
X20x12eb8x
X3x113eex
X41x
X2x
X70x
X3x
Xex1169cx
X39x
X31x
X3x
X7bx
X39x
X31x
X1x
X3x12240x
Xcx
Xc5xb39cxcc7dx
X0x
X41x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X56x
X8fx
X53x
Xb4x
Xax
X12x
X5ex
X24x
X25x
Xdx
X3x
X28x
Xdx
X20x
X3x
X2cx
X2dx
X3x
Xex
Xdx
X31x
X6dx
X3x
X5x
X20x
X3xd87ex
X57x
X3x
Xbx
X1x
Xdx
X16x
X3x
Xex
X19x
X16x
X3x
X5x
X1dx
X3x
X53x
X20x
X31x
X1x
X3x
X4x
X1x
X8fx
X3x
X28x
Xdxb2adx
Xdx
X3x
Xex
Xbcxbd5ex
X3x
X8dx
X10dx
Xdx
X3x
X4x
X25x
X4x
X3x
Xex
X2dx
X31x
X1x
X3x
X1x
Xa7xeca0x
X31x
X28x
X3x
X8dx
Xafx
X6x
X3xbc5dx
X8fx
X3x
X5x
X10x
X6ex
X3x
X8dx
Xafx
X6x
X3x
X1x
X20x
Xdx
X3x
X1x12df7x
X10dx
X4x
X3x
X8dx
X20x
X3x
X4x12d55x
X31x
X28x
X3x
X7bx
X1x11df4x
X31x
X28x
X3x
X7bx
X12bx
X16x
X3x
Xbx
X1x
Xa8x
X31x
X3x
X4x103f7x
X16x
X3x10d10x
X57x
X31x
X28x
Xc9x
X3x
X56x
X57x
X3x
Xbx
X1x
Xdx
X16x
X3x
X15ax
X13bxf05dx
X4x
X3x
X4x
X1x
Xa7x
Xb4x
Xacx
X31x
X3x
Xex
X1x
Xacx
X3x
Xex
Xafx
X3x
X4x
Xa7x
X123x
X31x
X3x
Xex
Xdx
Xacx
Xa7x
X3x
Xex
X1x
Xa7x
Xb4x
X7dx
Xex
X3x
X4x11255x
X31x
X28x
X3x
Xex
X39x
X31x
X3x
X4x
X9ax
X6x
X3x
X31x
X1x
X20x
X3x
X8dxcc54x
X31x
X3xb42bx
X28x
Xa7x
Xb4xe915x
X31x
X3x
Xcx
X1x
Xa7x
X3x
Xcx
X1x
X9ax
Xb4x
X3x
X8dx
X20x
X3x
X4x
X143x
X31x
X28x
X3x
X53x
X8fx
X3x
X4x
X1xc9ebx
X31x
X1x
X3x
Xex
X25x
X4x
X3x
X28x
Xdx
X157x
X3x
X4x
X18dx
X31x
X28x
X3x
Xf3x
Xdx
X39x
X31x
X3x
X7bxf2e3x
X4x
X1x
X3x13739x
X6x
Xdx
X3x133edx
Xdx1306cx
Xbx
X3x
X4x
X1x
X35x
Xbx
X3x
Xf3xbf6dx
Xex
X3x
X8dx
Xdx
X7dx
Xex
X3x
X31x
X39x
X31x
X3x
X7bx
X1d5x
X4x
X1x
X3x
Xf3x
X157x
X31x
X3x
Xbx
X1x
Xdx
X16x
X3x
X8dx
X10dx
Xdx
X3x
X4x
X25x
X4x
X1x
X3x
X2cx
X19x
Xb4x
X3x
X53x
X79x
X31x
X28x
X3x
X31x
X1x
X74x
X31x
X3x
X8dx
X74x
Xex
X3x
X7x
Xdx
X31x
X1x
X3x
X15ax
X57x
X31x
X28x
X3x
Xf3xe434x
X31x
X28x
X3x
X5x
X123x
Xdx
X3x
X7bx
Xacx
X3x
X4x
X1x
Xa7x
Xb4x
X1dfx
X31x
X3x
Xex
X79x
X3x
X31x
X1x
Xdx
X39x
X31x
Xc9x
X0x
X41x
Xbx
X12x
X0x
Xex
X6x
Xf3x
X5x
X10x
X3x
X7x
Xex
Xb4x
X5x
X10x
X9x
Xax
X16x
X6x
Xbcx
X28x
Xdx
X31xb7abx
X70x
Xbx
X2cx
X3x
X6x
Xa7x
Xex
X8fx
Xax
X12x
X0x
Xex
Xbcx
X12x
X0x
Xex
X53x
X12x
X0x
Xdx
X16x
X28x
X3x
X6x
X5x
Xex
X9x
Xax
Xax
X3x
X7x
Xbcx
X4x
X9x
Xax
X1x
Xex
Xex
Xbx
X25bx
X41x
X41x
X8dx
X8fx
X8dx
Xc9x
X8dx
X31x
X41xf1c0x
Xbx
X5x
X8fx
X6x
X53x
X10x
X53x
X41x
X7bx
Xdx
X16x
X53x
Xa7x
X31x
X28x
X41x
X70x
X71x
X2xccf2x11973x
X2x
X2x
X2a2x
X70x
Xc8x
X41x
X28x
X6x
Xdx121acx
X28x
Xdx
X6x
X2acx
X2cx
Xdx
X2acx
Xex
Xdx
X31x
Xc9xe378x
Xbx
X28x
Xax
X3x
X7x
Xex
Xb4x
X5x
X10x
X9x
Xaxae8cx
Xdx
X53x
Xex
X1x
X25bx
X3x132f1x
X71x
X71x
Xbx
X2cxb008x
X3x
X1x
X10x
Xdx
X28x
X1x
Xex
X25bx
X3x
X2a1x
X2a1x
X2cbx
Xbx
X2cx
X2d0x
Xax
X12x
X0x
X41x
Xex
X53x
X12x
X0x
X41x
Xex
Xbcx
X12x
X0x
Xex
Xbcx
X12x
X0x
Xex
X53x
X12x
X56x
Xa7xc260x
Xdx
X3x
X1x10caex
Xbx
X3x
Xf3x
X25x
X8fx
X3x
Xbcx
X6x
X3x
X16x
X35x
Xex
X3x
Xbx
X1x
Xdx
X16x
X3x
Xax
X24x
X25x
Xdx
X3x
X28x
Xdx
X20x
X3x
X2cx
X2dx
X3x
Xex
Xdx
X31x
Xax
X6ex
X3x
X53x
Xdx
X1a5x
X31x
X3x
Xbcx
X6x
X3x
X4x
X1x
Xdxca86x
Xa7x
X3x
X70x
X2cbx
X41x
X2x
X2x
X3x
Xex135bbx
Xdx
X3x
X50x
X20x
X3x
X1a1x
X57x
Xdx
X0x
X41x
Xex
X53x
X12x
X0x
X41x
Xex
Xbcx
X12x
X0x
X41x
Xex
X6x
Xf3x
X5x
X10x
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X56x
X8fx
X53x
Xb4x
Xax
X12x
X5ex
X24x
X25x
Xdx
X3x
X28x
Xdx
X20x
X3x
X2cx
X2dx
X3x
Xex
Xdx
X31x
X6dx
X3x
X2cx
X8fx
X6x
Xb4x
X3xcf26x
Xa7x
X6x
X31x
X1x
X3x
X4x
Xa7x
X57x
X4x
X3x
X7x
X123x
X31x
X28x
X3x
X4x
X9ax
X6x
X3x
X1ddx
X13bxb328x
X31x
X28x
X3x105adx
X3x
X16x
X57x
Xex
X3x
Xbx
X1x
X3dx
X31x
X28x
X3x
X8dx
Xdx
X39x
X31x
X3x
X53x
Xa7x
X3x
X5x
X1d5x
X4x
X1x
X3x
X28x
Xa8x
X31x
X3x
X2a1x
X71x
X3x
Xex
Xa7x
X2f6x
Xdx
X6ex
X3x
X4x
X1x
X13bx
X6x
X3x
X4x
X3dx
X3x
X31x
X28x
X13bx12dacx
Xdx
X3x
Xb4x
X39x
Xa7x
Xc9x
X3x
X98x
X149x
X3x
X1dx
X3x
Xex
X1x
X93x
X4x
X3x
Xf3x
X157x
X31x
X3x
Xex
X1x
X19x
X31x
X3x
X7bx
X1x
X149x
X31x
X28x
X3x
X2cx
Xdx
X31x
X1x
X3x
X15ax119f1x
Xbx
X6ex
X3x
X7bx
X1x
X149x
X31x
X28x
X3x
X28x
Xdx
X20x
Xa7x
X3x
X4x
X3dx
X3x
X8dx
X20x
X3x
X4x
X143x
X31x
X28x
X3x
X7bx
X1x
X149x
X31x
X28x
X3x
X15ax
X13bx
X16ax
X4x
X3x
X5ex
X4x
X25x
Xdx
X3x
X31x
X7dx
Xex
X3x
X28x
X2dx
X6dx
X6ex
X3x
X31x
X1x
X13bx
X31x
X28x
X3x
X8dxc901x
X31x
X3x
X5x
Xa7x
X149x
X31x
X3x
Xex
X79x
X3x
Xex
Xdx
X31x
X3x
X8dx
X20x
X3x
X5x
X334x
X4x
X3x
X376x
Xa7x
X6x
X31x
Xc9x
X3x
Xcx
Xbcx
X8fx
X31x
X28x
X3x
X7bx
X1x
Xdx
X3x
X28x
Xdx
X6x
X3x
X15ax
X2dx
X31x
X1x
X3x
Xbcxd03cx
Xex
X3x
X5x
X8fx
X3x
X5x
X35x
X31x
X28x
X3x
X8dx
X20x
X3x
X5x
Xdx
X39x
X31x
X3x
Xex11196x
X4x
X3x
Xex
X2dx
X16x
X3x
X4x
X25x
X4x
X1x
X3x
X16x
X6x
Xdx
X3x
X16x
X123x
Xdx
X6ex
X3x
X4x
X149x
X3x
X5x
X334x
Xdx
X3x
X8dx
X149x
X3x
Xex
X13bx
X3x
X8dx
X20x
X3x
X7bx
X1x
X149x
X31x
X28x
X3x
Xf3x
X74x
X31x
X3x
Xex
X19x
X16x
X3x
X15ax
X7dx
X31x
X3x
X4x
X1x
Xa7x
Xb4x
X1dfx
X31x
X3x
Xb4x
X39x
Xa7x
X3x
X15ax
X13bx
X38cx
X31x
X28x
X6ex
X3x
X1x
X3e8x
X31x
X3x
X1xd2b0x
X3x
X16x
X20x
X3x
X4x
X1xe6bex
X3x
Xex
X1x
X1bex
X4x
X1x
X3x
Xex
X466x
X3x
Xex
X74x
Xbx
X3x
X8dx
X10dx
Xdx
X3x
X16x
X452x
Xb4x
X3x
X4x
X149x
X3x
Xf3x
X334x
X31x
Xc9x
X0x
X41x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X56x
X8fx
X53x
Xb4x
Xax
X12x
Xcx
Xbcx
X13bx
X10dx
X4x
X3x
X31x
X1xad35x
X31x
X28x
X3x
X4x
Xa7x
X57x
X4x
X3x
X16x
X6x
Xdx
X3x
X16x
X123x
Xdx
X3x
X7bx
X1x
X149x
X31x
X28x
X3x
X31x
X28x
Xafx
X31x
X28x
X3x
X31x
X28x
X1x
X4bbx
X6ex
X3x
X31x
X1x
X4f6x
X31x
X28x
X3x
X5x
X3c1x
Xdx
X3x
Xex
X1x
X1e8x
X4x
X3x
X28x
Xdx
X466x
X4x
X3x
X4x
X9ax
X6x
X3x
Xf3x
X123x
X3x
X16x
X3e8x
X6ex
X3x
X1ddx
X13bx
X38cx
X31x
X28x
X3x
X8dx
X422x
X31x
X3x
X7bx
X1x
X25x
X3x
X5ex
X31x
X1xf6fbx
X31x
X3x
X31x
X1x
X38cx
X6dx
X6ex
X3x
X31x
X28x
X35x
X16x
X3x
X31x
X28x
X1x
X1bex
X6x
X6ex
X3x
X376x
Xa7x
X6x
X31x
X3x
X7x
X25x
Xex
X3x
X8dx
X20x
X3x
Xex
Xdx
X31x
X3x
Xbcx
X228x
X31x
X28x
X3x
X7x
X10dx
X16x
X3x
X16x
Xa7x
X57x
X31x
X3x
X4x
X149x
X3x
X4x
X143x
X31x
X28x
X3x
Xex
X2dx
X16x
X3x
X15ax
X13bx
X16ax
X4x
X3x
X31x
X28x
X13bx
X3c1x
Xdx
X3x
X5ex
Xbcx
X13bx
X10dx
X4x
X6dx
Xc9x
X3xb5d2x
Xdx
X32ax
Xa7x
X3x
X4x
X149x
X3x
X16x
X8fx
X31x
X28x
X3x
X4x
X1x
X3c1x
X3x
X4x
Xa7x
X123x
Xdx
X3x
X4x
X18dx
X31x
X28x
X3x
X15ax11b40x
X3x
Xex
X10dx
Xdx
Xc9x
X3x
X98x
X18dx
X31x
X28x
X3x
X5x
X1e8x
X4x
X3x
X4x
X3dx
X3x
X70x
X3x
X31x
X28x
X13bx
X3c1x
Xdx
X3x
X15ax
X20x
X31x
X3x
X149x
X31x
X28x
X3x
X8dx
X10dx
Xdx
X3x
X70x
X3x
Xex
X1bex
X31x
X1x
X3x
X4x
X25x
X4x
X1x
X3x
Xex
Xbcx
X25x
Xdx
X3x
X31x
X28x
X13bx
X16ax
X4x
X3x
X31x
X1x
X6x
Xa7x
X3x
X15ax
X32ax
Xa7x
X3x
X53x
X20x
X31x
X1x
X3x
Xex
Xbcx
X2fax
X31x
X3x
Xex
X2dx
X31x
X1x
X3x
X4x
X157x
X16x
X3x
X4x
X1x
X8fx
X3x
X4x
X149x
Xc9x
X3xd4fcx
X79x
X3x
X2cx
Xa7x
X452x
Xex
X3x
X1x
Xdx
X1dfx
X31x
X3x
X4x
X9ax
X6x
X3x
X59bx
X1d5x
X31x
X1x
X3x
X8dx
X20x
X3xd88dx
Xa7x
X19x
X31x
X3x
X390x
X3x
X1x
X6x
Xdx
X3x
X4x
X1x
X1e8x
X3x
X4x
X1x
X25x
Xa7x
X3x
X390x
X3x
X15ax
X5b7x
X3x
X7bx
X1x
Xdx
X7dx
X31x
X3x
X4x
X1x
X8fx
X3x
Xex
Xbcx
X25x
Xdx
X3x
Xex
Xdx
X16x
X3x
X1ddx
X13bx
X38cx
X31x
X28x
X3x
X4x
X18dx
X31x
X28x
X3x
X5x
X1e8x
X4x
X3x
X5x
X8fx
X334x
X31x
X3x
X31x
X1x
X1d5x
Xbx
Xc9x
X3x
X98x
X149x
X3x
Xf3x
Xa7x
X57x
X4x
X3x
Xbx
X1x
X157x
Xdx
X3x
X4x
X1x
X2fax
X31x
X3x
X5x
X79x
X6x
X3x
X16x
X57x
Xex
X3x
X31x
X28x
X13bx
X3c1x
Xdx
X3x
X8dx
X20x
X3x
X8dx
X10dx
Xdx
X3x
X4x
X1x
X1bex
X31x
X1x
X3x
X376x
Xa7x
Xb4x
X7dx
Xex
X3x
X15ax
X1d5x
X31x
X1x
X3x
X4x
X9ax
X6x
X3x
X16x
X2dx
X31x
X1x
X6ex
X3x
X4x
X149x
X3x
X15ax
X5b7x
X3x
Xf3x
X1d5x
X3x
X4x
Xa7x
X123x
X31x
X3x
X8dx
X20x
X8fx
X3x
X31x
X1x
X4f6x
X31x
X28x
X3x
X5x
X123x
Xdx
X3x
Xbcx
X81x
X3x
Xf3x
X452x
Xex
X3x
X31x
X28x
X3c1x
X3x
Xex
Xbcx
X39x
X31x
X3x
X1x
X20x
X31x
X1x
X3x
Xex
Xbcx
X2dx
X31x
X1x
X3x
X15ax
Xdx
X3x
Xex
X2dx
X16x
X3x
Xex
X1x
Xa8x
X31x
X3x
X98x
Xa7x
Xbx
Xdx
X53x
Xc9x
X0x
X41x
Xbx
X12x
X0x
Xex
X6x
Xf3x
X5x
X10x
X3x
X7x
Xex
Xb4x
X5x
X10x
X9x
Xax
X16x
X6x
Xbcx
X28x
Xdx
X31x
X25bx
X70x
Xbx
X2cx
X3x
X6x
Xa7x
Xex
X8fx
Xax
X12x
X0x
Xex
Xbcx
X12x
X0x
Xex
X53x
X12x
X0x
Xdx
X16x
X28x
X3x
X6x
X5x
Xex
X9x
Xax
Xax
X3x
X7x
Xbcx
X4x
X9x
Xax
X1x
Xex
Xex
Xbx
X25bx
X41x
X41x
X8dx
X8fx
X8dx
Xc9x
X8dx
X31x
X41x
X28dx
Xbx
X5x
X8fx
X6x
X53x
X10x
X53x
X41x
X7bx
Xdx
X16x
X53x
Xa7x
X31x
X28x
X41x
X70x
X71x
X2x
X2a1x
X2a2x
X2x
X2x
X2a2x
X70x
Xc8x
X41x
X28x
X6x
Xdx
X2acx
X28x
Xdx
X6x
X2acx
X2cx
Xdx
X2acx
Xex
Xdx
X31x
X2x
Xc9x
X2b8x
Xbx
X28x
Xax
X3x
X7x
Xex
Xb4x
X5x
X10x
X9x
Xax
X2c4x
Xdx
X53x
Xex
X1x
X25bx
X3x
X2cbx
X71x
X71x
Xbx
X2cx
X2d0x
X3x
X1x
X10x
Xdx
X28x
X1x
Xex
X25bx
X3x
X2a1x
X2a1x
X2a1x
Xbx
X2cx
X2d0x
Xax
X12x
X0x
X41x
Xex
X53x
X12x
X0x
X41x
Xex
Xbcx
X12x
X0x
Xex
Xbcx
X12x
X0x
Xex
X53x
X12x
X1d9x
X57x
Xex
X3x
X4x
X157x
X31x
X1x
X3x
X376x
Xa7x
X6x
Xb4x
X3x
Xex
Xbcx
X8fx
X31x
X28x
X3x
Xbx
X1x
Xdx
X16x
X3x
Xax
X24x
X25x
Xdx
X3x
X28x
Xdx
X20x
X3x
X2cx
X2dx
X3x
Xex
Xdx
X31x
Xax
X0x
X41x
Xex
X53x
X12x
X0x
X41x
Xex
Xbcx
X12x
X0x
X41x
Xex
X6x
Xf3x
X5x
X10x
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X56x
X8fx
X53x
Xb4x
Xax
X12x
X56x
X57x
X3x
Xbx
X1x
Xdx
X16x
X3x
X16x
X6x
X31x
X28x
X3x
Xex
X1x
X149x
X31x
X28x
X3x
X15ax
Xdx
X1dfx
Xbx
X3x
X31x
X1x
X3e8x
X3x
X31x
X1x
X20x
X31x
X28x
X25bx
X3x
Xax
Xcx
X2dx
X31x
X1x
X3x
Xb4x
X39x
Xa7x
X3x
X7bx
X1x
X149x
X31x
X28x
X3x
Xbx
X1x
X157x
Xdx
X3x
X5x
X20x
X3x
Xex
X1x
X93x
X3x
X15ax
Xacx
X3x
Xex
Xbcx
X6x
X8fx
X3x
X15ax
X2f6x
Xdx
X6ex
X3x
X16x
Xa7x
X6x
X3x
Xf3x
X25x
X31x
X3x
X1x
X6x
Xb4x
X3x
X28x
X13bx
X16ax
X31x
X28x
X3x
X12bx
Xbx
X3x
X16x
X20x
X3x
X4x
X3dx
Xc9x
X3x
Xcx
X2dx
X31x
X1x
X3x
Xb4x
X39x
Xa7x
X3x
X4x
X1x
X4bbx
X3x
X15ax
X7dx
X31x
X3x
Xex
X1x
X10x
X8fx
X3x
Xex
Xdx
X7dx
X31x
X28x
X3x
X28x
X2fax
Xdx
X3x
X4x
X9ax
X6x
X3x
Xex
Xbcx
X25x
Xdx
X3x
Xex
Xdx
X16x
X3x
X8dx
X10dx
Xdx
X3x
X31x
X1x
X4f6x
X31x
X28x
X3x
X31x
X28x
X13bx
X3c1x
Xdx
X3x
Xf3x
Xdx
X7dx
Xex
X3x
Xex
Xbcx
X19x
X31x
X3x
Xex
Xbcx
X2fax
X31x
X28x
X3x
X31x
X3dx
Xc9x
Xax
X3x
X56x
X57x
X3x
Xbx
X1x
Xdx
X16x
X3x
Xax
X24x
X25x
Xdx
X3x
X28x
Xdx
X20x
X3x
X2cx
X2dx
X2acx
Xex
Xdx
X31x
Xax
X3x
X15ax
X13bx
X16ax
X4x
X3x
X15ax
X334x
X8fx
X3x
X53x
Xdx
X1a5x
X31x
X3x
Xcx
Xbcx
Xa8x
X31x
X3x
X632x
Xa7x
X6x
X31x
X28x
X3x
Xc5x
Xdx
X31x
X1x
X3x
X53x
X20x
X31x
X3x
X53x
X79x
X31x
X28x
X3x
X1x
X13bx
X10dx
X31x
X28x
X3x
X15ax
X7dx
X31x
X3x
X31x
X1x
X4f6x
X31x
X28x
X3x
X7bx
X1x
X25x
X31x
X3x
X28x
Xdx
X157x
X3x
Xex
Xbcx
X112x
X3x
X8dx
X10dx
Xdx
X3x
Xex
Xdx
X7dx
Xex
X3x
Xex
X452x
Xa7x
X3x
X31x
X1x
X6x
X31x
X1x
X6ex
X3x
X31x
X1x
X4f6x
X31x
X28x
X3x
X5x
X3c1x
Xdx
X3x
Xex
X1x
X8fx
X334x
Xdx
X3x
X1x
Xdx
X1dfx
X31x
X3x
X15ax
X334x
Xdx
X6ex
X3x
X31x
X1x
X4f6x
X31x
X28x
X3x
Xex
X2dx
X31x
X1x
X3x
X1x
Xa7x
X123x
X31x
X28x
X3x
X53x
X1bex
X3x
X53x1222bx
X16x
X6ex
X3x
X1x
X20x
Xdx
X3x
X1x
X13bx
X10dx
X4x
X6ex
X3x
X4x
X25x
X4x
X3x
Xex
Xa7x
Xb4x
X7dx
X31x
X3x
X31x
X1x
X19x
X31x
X3x
X8dx
X74x
Xex
X3x
X4x
X3dx
X3x
X7x
X79x
X3x
Xex
X13bx
X38cx
X31x
X28x
X3x
Xbx
X1x
X157x
X31x
X25bx
X3x
X15ax
X38cx
X31x
X3x
X28x
Xdx
X157x
X31x
X3x
X31x
X1x
X13bx
X31x
X28x
X3x
X7bx
X1x
X149x
X31x
X28x
X3x
Xex
Xa8x
X16x
X3x
Xbx
X1x
X20x
X8fx
X6ex
X3x
Xbx
X1x
X3dx
X31x
X28x
X3x
X7bx
X1x
X8fx
X25x
X31x
X28x
X3x
X16x
X20x
X3x
X5x
X334x
Xdx
X3x
X7bx
X1x
X149x
X31x
X28x
X3x
X53x
X1a5x
X3x
X53x
X5b7x
Xdx
Xc9x
X0x
X41x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X56x
X8fx
X53x
Xb4x
Xax
X12x
Xcx
Xbcx
X8fx
X31x
X28x
X3x
Xf3x
X57x
X3x
Xbx
X1x
Xdx
X16x
X3x
X5ex
X24x
X25x
Xdx
X3x
X28x
Xdx
X20x
X3x
X2cx
X2dx
X3x
Xex
Xdx
X31x
X6dx
X6ex
X3x
X15ax
X334x
X8fx
X3x
X53x
Xdx
X1a5x
X31x
X3x
Xcx
Xbcx
Xa8x
X31x
X3x
X632x
Xa7x
X6x
X31x
X28x
X3x
Xc5x
Xdx
X31x
X1x
X3x
X15ax
X5b7x
X3x
X5x
X79x
X6x
X3x
X4x
X1x
X2fax
X31x
X3x
Xf3x
X6x
X3x
X28x
X13bx
X38cx
X31x
X28x
X3x
X16xf742x
Xex
X3x
X53x
Xdx
X1a5x
X31x
X3x
X8dx
Xdx
X39x
X31x
X3x
Xex
Xbcx
X112x
X25bx
X3x
X13x
X1x
X13bx
X38cx
X31x
X28x
X3x11c8cx
X6x
X31x
X1x
X6ex
X3x
X98x
X1x
X1bex
X3x
X1a1x
X1x
X19x
X31x
X3x
X8dx
X20x
X3xe313x
X31x
X1x
X3x
X1ddx
X143x
X31x
X28x
X3x
X15ax
Xacx
X3x
X15ax
X157x
X16x
X3x
X31x
X1x
X74x
X31x
X3x
X4x
X25x
X4x
X3x
X8dx
X6x
Xdx
X3x
X4x
X1x
X1bex
X31x
X1x
X3x
X8dx
X10dx
Xdx
X3x
X31x
X1x
X4f6x
X31x
X28x
X3x
Xbx
X1x
X8fx
X31x
X28x
X3x
X4x
X25x
X4x
X1x
X3x
Xex
Xbcx
X112x
X3x
Xex
Xbcx
Xa7x
X31x
X28x
X6ex
X3x
X1x
Xdx
X1dfx
X31x
X3x
X15ax
X334x
Xdx
Xc9x
X3x
X5ex
Xcx
Xa7x
Xb4x
X3x
X4x
X1x
X13bx
X6x
X3x
X4x
X3dx
X3x
X31x
X1x
Xdx
X32ax
Xa7x
X3x
X7bx
Xdx
X31x
X1x
X3x
X31x
X28x
X1x
Xdx
X1dfx
X16x
X3x
X53x
Xdx
X1a5x
X31x
X3x
X2cx
Xa7x
X452x
Xex
X3x
X8dx
X20x
X3x
X4x
X38cx
X3x
X1x
X57x
Xdx
X3x
X15ax
X157x
X16x
X3x
X31x
X1x
X74x
X31x
X3x
X8dx
X6x
Xdx
X3x
X4x
X1x
X1bex
X31x
X1x
X3x
X31x
X1x
X13bx
X31x
X28x
X3x
Xex
X149x
Xdx
X3x
Xex
X1x
X452x
Xb4x
X3x
X1x
X20x
Xdx
X3x
X5x
X4b4x
X31x
X28x
X3x
X8dx
X2dx
X3x
X4x
X25x
X4x
X3x
X53x
Xdx
X1a5x
X31x
X3x
X8dx
Xdx
X39x
X31x
X3x
X15ax
X5b7x
X3x
X15ax
X10x
X16x
X3x
X4x
X157x
X3x
Xex
Xa7x
X2f6x
Xdx
X3x
Xex
Xbcx
X112x
X3x
X8dx
X20x
X3x
X7x
X79x
X3x
X15ax
X6x
X16x
X3x
X16x
X39x
X3x
X4x
X9ax
X6x
X3x
X16x
X2dx
X31x
X1x
X3x
X8dx
X20x
X8fx
X3x
X31x
X1x
X19x
X31x
X3x
X8dx
X74x
Xex
Xc9x
X6dx
X3x
X390x
X3x
X59bx
X334x
X8fx
X3x
X53x
Xdx
X1a5x
X31x
X3x
Xcx
Xbcx
Xa8x
X31x
X3x
X632x
Xa7x
X6x
X31x
X28x
X3x
Xc5x
Xdx
X31x
X1x
X3x
X31x
X3dx
Xdx
Xc9x
X0x
X41x
Xbx
X12x
X0x
Xex
X6x
Xf3x
X5x
X10x
X3x
X7x
Xex
Xb4x
X5x
X10x
X9x
Xax
X16x
X6x
Xbcx
X28x
Xdx
X31x
X25bx
X70x
Xbx
X2cx
X3x
X6x
Xa7x
Xex
X8fx
Xax
X12x
X0x
Xex
Xbcx
X12x
X0x
Xex
X53x
X12x
X0x
Xdx
X16x
X28x
X3x
X6x
X5x
Xex
X9x
Xax
Xax
X3x
X7x
Xbcx
X4x
X9x
Xax
X1x
Xex
Xex
Xbx
X25bx
X41x
X41x
X8dx
X8fx
X8dx
Xc9x
X8dx
X31x
X41x
X28dx
Xbx
X5x
X8fx
X6x
X53x
X10x
X53x
X41x
X7bx
Xdx
X16x
X53x
Xa7x
X31x
X28x
X41x
X70x
X71x
X2x
X2a1x
X2a2x
X2x
X2x
X2a2x
X70x
Xc8x
X41x
X28x
X6x
Xdx
X2acx
X28x
Xdx
X6x
X2acx
X2cx
Xdx
X2acx
Xex
Xdx
X31x
X70x
Xc9x
X2b8x
Xbx
X28x
Xax
X3x
X7x
Xex
Xb4x
X5x
X10x
X9x
Xax
X2c4x
Xdx
X53x
Xex
X1x
X25bx
X3x
X2cbx
X71x
X71x
Xbx
X2cx
X2d0x
X3x
X1x
X10x
Xdx
X28x
X1x
Xex
X25bx
X3x
X2a1x
X2a1x
X2a1x
Xbx
X2cx
X2d0x
Xax
X12x
X0x
X41x
Xex
X53x
X12x
X0x
X41x
Xex
Xbcx
X12x
X0x
X41x
Xex
X6x
Xf3x
X5x
X10x
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X56x
X8fx
X53x
Xb4x
Xax
X12x
Xcx
Xbcx
X13bx
X10dx
X4x
X3x
X31x
X1x
Xdx
X32ax
Xa7x
X3x
X1dx
X3x
X7bx
Xdx
X7dx
X31x
X3x
X4x
X1x
X8fx
X3x
Xbcx
X228x
X31x
X28x
X3x
Xex
X2dx
X31x
X1x
X3x
Xex
Xdx
X7dx
Xex
X3x
Xbx
X1x
Xdx
X16x
X3x
X5ex
X24x
X25x
Xdx
X3x
X28x
Xdx
X20x
X3x
X2cx
X2dx
X3x
Xex
Xdx
X31x
X6dx
X3x
X4x
X3dx
X3x
Xbx
X1x
Xa8x
X31x
X3x
X31x
X20x
X8fx
X3x
X15ax
X3dx
X3x
X7bx
X1x
X25x
X3x
X28x
Xdx
X123x
X31x
X28x
X3x
X8dx
X10dx
Xdx
X3x
Xbx
X1x
Xdx
X16x
X3x
X50x
X20x
X31x
X3x
X1x
X6x
Xb4x
X3x
Xbx
X1x
Xdx
X16x
X3x
X50x
X8fx
X6x
X3x
X31x
X28x
X4f6x
X6ex
X3x
X15ax
X334x
X8fx
X3x
X53x
Xdx
X1a5x
X31x
X3x
Xcx
Xbcx
Xa8x
X31x
X3x
X632x
Xa7x
X6x
X31x
X28x
X3x
Xc5x
Xdx
X31x
X1x
X3x
X15ax
X5b7x
X3x
X5x
X39x
X31x
X3x
Xex
Xdx
X7dx
X31x
X28x
X3x
X7bx
X1x11c24x
X31x
X28x
X3x
X15ax
X1d5x
X31x
X1x
X3x
Xex
Xbcx
X8fx
X31x
X28x
X3x
Xf3x
Xa7x
X2f6x
Xdx
X3x
X1x
X2fax
Xbx
X3x
Xf3x
X25x
X8fx
X3x
Xbcx
X6x
X3x
X16x
X35x
Xex
X3x
Xbx
X1x
Xdx
X16x
X6ex
X3x
X53x
Xdx
X1a5x
X31x
X3x
Xbcx
X6x
X3x
X4x
X1x
Xdx
X32ax
Xa7x
X3x
X70x
X2cbx
X41x
X2x
X2x
X3x
Xex
X334x
Xdx
X3x
X50x
X20x
X3x
X1a1x
X57x
Xdx
X25bx
X3x
X5ex
X24x
X25x
Xdx
X3x
X28x
Xdx
X20x
X3x
X2cx
X2dx
X3x
Xex
Xdx
X31x11fa1x
X3x
X7bx
X1x
X149x
X31x
X28x
X3x
X1x
X32ax
X3x
X4x
X3dx
X3x
Xex
X2dx
X31x
X1x
X3x
Xex
Xdx
X7dx
Xex
X3x
X31x
X20x
X8fx
X3x
X28x
Xdx
X123x
X31x
X28x
X3x
X8dx
X10dx
Xdx
X3x
Xbx
X1x
Xdx
X16x
X3x
X50x
X20x
X31x
X3x
X8dx
X20x
X3x
Xbx
X1x
Xdx
X16x
X3x
X50x
X8fx
X6x
X3x
X31x
X28x
X4f6x
X3x
Xf3x
X549x
Xdx
X3x
Xf3x
X157x
X31x
X3x
Xex
X1x
X19x
X31x
X3x
X7bx
X1d5x
X4x
X1x
X3x
Xf3x
X157x
X31x
X3x
X15ax
X5b7x
X3x
X4x
X3dx
X3x
X2cx
Xa7x
X452x
Xex
X3x
X2cx
X93x
X3x
Xex
Xafx
X3x
Xc5x
Xdx
X1dfx
Xex
X3x
X1a1x
X6x
X16x
X6ex
X3x
X7bx
X1x
X149x
X31x
X28x
X3x
Xbx
X1x
X157x
Xdx
X3x
X5x
X20x
X3x
Xbx
X1x
Xdx
X16x
X3x
X4x
X1x
Xa7x
Xb4x
Xacx
X31x
X3x
Xex
X1x
Xacx
Xc9x
X3x
X56x
X39x
X31x
X3x
X4x
X334x
X31x
X1x
X3x
X15ax
X3dx
X6ex
X3x
Xf3x
X57x
X3x
Xbx
X1x
Xdx
X16x
X3x
X4x
X4b4x
X31x
X3x
X15ax
X13bx
X16ax
X4x
X3x
X2cx
X19x
Xb4x
X3x
X53x
X79x
X31x
X28x
X3x
Xbcx
X452x
Xex
X3x
X28x
Xa8x
X31x
X3x
X28x
X143x
Xdx
X3x
X8dx
X10dx
Xdx
X3x
X15ax
X3c1x
Xdx
X3x
X7x
X123x
X31x
X28x
X3x
X4x
X9ax
X6x
X3x
X28x
Xdx
X10dx
Xdx
X3x
Xex
Xbcx
X112x
X3x
Xc5x
Xdx
X1dfx
Xex
X3x
X1a1x
X6x
X16x
X3x
X8dx
X20x
X3x
Xex
X1x
X39x
X16x
X3x
X31x
X1x
Xdx
X32ax
Xa7x
X3x
Xex
X2dx
X31x
X1x
X3x
Xex
Xdx
X7dx
Xex
X3x
X1x
X38cx
X31x
X3x
X7x
X8fx
X3x
X8dx
X10dx
Xdx
X3x
X4x
Xa7x
X123x
X31x
X3x
Xex
Xdx
Xacx
Xa7x
X3x
Xex
X1x
Xa7x
Xb4x
X7dx
Xex
X3x
X4x
X9ax
X6x
X3x
X31x
X1x
X20x
X3x
X8dx
X19ex
X31x
X3x
X1a1x
X28x
Xa7x
Xb4x
X1a5x
X31x
X3x
Xcx
X1x
Xa7x
X3x
Xcx
X1x
X9ax
Xb4x
X6dx
Xc9x
X0x
X41x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X56x
X8fx
X53x
Xb4x
Xax
X12x
X1ddx
X79x
X6x
X3x
Xex
Xbcx
X39x
X31x
X3x
X31x
X32ax
X31x
X3x
Xex
X157x
X31x
X28x
X3x
X4x
X9ax
X6x
X3x
X16x
X57x
Xex
X3x
X7bx
X1d5x
X4x
X1x
X3x
Xf3x
X157x
X31x
X3x
X4x
X3dx
X3x
X4x
X123x
Xex
X3x
Xex
Xbcx
Xa7x
Xb4x
X1dfx
X31x
X3x
X8dx
X19ex
X31x
X3x
X1x
X2fax
X4x
X3x
X15ax
X13bx
X16ax
X4x
X3x
X31x
X1x
Xdx
X32ax
Xa7x
X3x
Xf3x
X334x
X31x
X3x
Xex
Xbcx
X112x
X3x
Xb4x
X39x
Xa7x
X3x
Xex
X1x
X1bex
X4x
X1x
X6ex
X3x
X5ex
X24x
X25x
Xdx
X3x
X28x
Xdx
X20x
X3x
X2cx
X2dx
X3x
Xex
Xdx
X31x
X6dx
X3x
X1x
X93x
X6x
X3x
X1x
X3e8x
X31x
X3x
X7x
X81x
X3x
X15ax
X10x
X16x
X3x
X5x
X334x
Xdx
X3x
X16x
X57x
Xex
X3x
X16x
X20x
Xa7x
X3x
X7x
X35x
X4x
X3x
X16x
X10dx
Xdx
X3x
Xex
Xbcx
X39x
X31x
X3x
X16x
X20x
X31x
X3x
X157x
X31x
X1x
X3x
X31x
X1x
X95bx
X3x
Xc5x
Xdx
X1dfx
Xex
X3x
X1a1x
X6x
X16x
Xc9x
X41x
Xc9x
X0x
X41x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X56x
X8fx
X53x
Xb4x
Xax
X12x
Xcx
X1x
X10x
X8fx
X3x
Xc5x
Xa4bx
Xc5x
X0x
X41x
Xbx
X12

GN - bài toán chạm đến tín ngưỡng tôn giáo là điều tối kỵ vào giới làm công tác truyền thông tương tự như văn hóa, nghệ thuật. Tuy vậy VTV3 với bộ phim truyền hình “Gái già xì-tin” dù cực kỳ đang chạy khách nhưng vẫn cho biết lỗ hổng kiến thức không thể gật đầu của người viết kịch bản lẫn đạo diễn phim cùng cả cỗ phận biên tập và kiểm duyệt!


Tôi nghe một tín đồ bạn, cũng là dân ghiền phim, nói đến phim “Gái già xì-tin” đã chiếu trên VTV3 vào mỗi buổi trưa là một bộ phim truyền hình tình cảm tư tưởng xã hội rất đáng để xem. Dẫu vậy chị các bạn ấy bắt đầu xem mang lại tập nhì đã hoàn thành khoát với tay rước remote control cùng tắt “phụp” cái tivi tuy vậy phim đang tới hồi gay cấn.

Lý giải cho việc “đoạn tuyệt” cùng với một bộ phim truyền hình đang ăn khách như thế, chị phủ nhận ngán ngẫm: “Họ đã dùng Hồng danh Phật Di Đà ra làm cho trò đùa, một tôn danh của bậc Đại giác cơ mà hàng triệu triệu Phật tử việt nam và khắp nơi trên quả đât kính lễ mỗi ngày, thậm chí trong từng phút giây thiền quán. Không thể câu đùa chọc ghẹo nào thiếu tôn trọng hơn nữa! quả thực khó gật đầu đồng ý được cách biểu hiện vô ý thức đến bởi vậy của đạo diễn làm phim và của cả VTV, tiếng nói dẫn đầu của ngành truyền thông toàn quốc mà lại… đến như thế hay sao”.

Bạn đang xem: Gái già xì tin tập 7

Thắc mắc trước câu vấn đáp có vẻ bí hiểm của chị, tối hôm đó, tôi mở You Tube lên giúp xem phim. Và với lòng tín ngưỡng của một tín đồ con Phật đã hành trì pháp môn Tịnh độ, khi chứng kiến tận mắt đến tập 2, tôi cũng làm y như chị: tắt “phụp” cái laptop và không muốn xem tiếp cái phim có cái thương hiệu rất kêu ấy nữa.

Xem thêm: Ảnh Hàn Quốc Mùa Thu - Đẹp Ngỡ Ngàng Khung Cảnh Mùa Thu Hàn Quốc

Câu chuyện cố này: Cô Dương vào phim là nhân đồ gia dụng đã phệ tuổi mà lại vẫn chưa kiếm được tấm ông xã như ý. Sau một trong những buổi tiệc được sắp xếp từ trước để cô có thể làm quen với một phái mạnh trai làm nghề xây dựng, cô trở lại nhà cùng xe bị bị tiêu diệt máy dọc đường. Nổ máy hoài chẳng được, cô Dương lẩm bẩm: “Nam-mô A Di Đà lạt, Nam-mô A Di Đà lạt…”. Câu này được một cánh mày râu trai đi mặt đường nghe và cánh mày râu trai ấy còn lặp lại “Nam-mô A Di Đà lạt” một lần nữa với giọng điệu chế giễu cô gái!


Không biết fan viết kịch phiên bản và cả đạo diễn phim Trần vinh quang có biết là câu “Nam-mô A Di Đà Phật” là một câu niệm Phật hết sức trang nghiêm, thành kính của các Phật tử Tịnh Độ tông với kể cả những tông phái Phật giáo khác. Đó có thể so sánh với câu thần chú của của những hành đưa tu Mật tông tuyệt câu tiệm thoại đầu của Thiền tông.

“Nam-mô A Di Đà Phật” chưa phải là danh hiệu để các nhà làm phim lấy ra đùa giỡn bằng phương pháp sửa đổi nội dung và đặt nó trong một văn cảnh như thế!

Hẳn họ không quên vụ thảm sát vừa mới đây ở tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo (Pháp) chỉ vì tạp chí này từng đăng cài đặt tranh tự khắc họa công ty tiên tri Mohammed theo phía tiêu cực.

Việc chạm đến tín ngưỡng tôn giáo là vấn đề tối kỵ vào giới làm công tác truyền thông cũng tương tự văn hóa, nghệ thuật. Nhưng mà VTV3 với bộ phim truyền hình “Gái già xì-tin” dù hết sức đang chạy khách nhưng vẫn cho biết thêm lỗ hổng kỹ năng không thể gật đầu của bạn viết kịch phiên bản lẫn đạo diễn phim và cả bộ phận biên tập và kiểm duyệt!

công ty chúng tôi tin tưởng rằng VTV3 cần thiết có một cử chỉ ví dụ để có thể lấp đi địa điểm khiếm khuyết này, nhằm đừng có tác dụng dấy lên một làn sóng khủng phản đối phim, mặc mặc dù cho là một bộ phim truyền hình đang “hot”!