Giải Bài Tập Sinh Học 12 Chương Trình Nâng Cao, Bài Tập Sinh Học Lớp 12 (Nâng Cao)

-

Giải bài tập trang 37 SGK Sinh học tập 12 Nâng cao. Câu 1: Tế bào lưỡng bội của loài ruồi giấm (2n=8) có khoảng 2,83 x 108 cặp nuclêôtit....

Bạn đang xem: Giải bài tập sinh học 12 chương trình nâng cao


Câu 1 trang 37 SGK Sinh học tập 12 nâng cao

Tế bào lưỡng bội của loài ruồi giấm (2n=8) có tầm khoảng 2,83 x 108 cặp nuclêôtit. Trường hợp chiều lâu năm trung bình của NST ruồi giấm nghỉ ngơi kì thân dài khoảng tầm 2 micrômet ((mu m)) thì nó cuộn chặt lại và làm cho ngắn đi từng nào lần đối với chiều dài kéo thẳng của phân tử ADN?

Trả lời:


Ruồi giấm tất cả 8 NST, vậy chiều dài của cục NST của con ruồi giấm là:

   (2,83 imes 10^8 imes 3,4mathop Alimits^o = 9,62 imes 10^8mathop Alimits^o )

Chiều dài trung bình 1 phân tử ADN của loài ruồi giấm là:

(9,26 imes 10^8 over 8 = 1,2 imes 10^8mathop Alimits^o )

NST ruồi giấm làm việc kì giữa tất cả chiều dài là 2 µm= 2 x 104(mathop Alimits^o )

Vậy NST kì giữa đang cuộn chặt với số lần là:

(1,2 imes 10^8mathop Alimits^o over 2 imes 10^4mathop Alimits^o = 6000) lần 


Câu 2 trang 37 SGK Sinh học 12 nâng cao

Phân tử ADN ở vi trùng E.coli chỉ đựng N15 phóng xạ. Nếu gửi E.coli này sang môi trường thiên nhiên chỉ gồm N14 thì sau 4 lần nhân đôi sẽ sở hữu được bao nhiêu phân tử ADN còn cất N15 ?

Trả lời:

Chỉ có 2 phân tử, vì chỉ có hai mạch cũ nằm ở hai phân tử.

 

Câu 3 trang 37 SGK Sinh học tập 12 nâng cao

Cho biết các bộ ba trên m
ARN mã hoá các axit amin tương ứng như sau: AUG = mêtiônin, GUU = valin, GXX = alanin, UUU = phêninalanin, UUG = lơxin AAA = lizin, UAG = kết thúc.

a) Hãy xác định trình tự những cặp nuclêôtit bên trên gen vẫn tổng vừa lòng đoạn pôlipeptit gồm trật trường đoản cú sau:

mêtiônin - alanin - lizin - valin - lơxin - kết thúc

b) Nếu xảy ra đột trở thành gen, mất 3 cặp nuclêôtit số 7, 8, 9 trong ren thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến m
ARN với đoạn pôlipeptit tương ứng?

c) ví như cặp nuclêôtit thiết bị 10 (X - G) đưa thành cặp (A - T) thì hậu quả vẫn ra sao?

Trả lời:

a) Ta tất cả dạng bình thường:

Chuỗi pôlipeptit: mêtiônin - alanin - lizin - valin - lơxin - chấm dứt (KT)

m
ARN: AUG - GXX - AAA - GUU - UUG – UAG

 

b) nếu mất 3 cặp nuclêôtit 7, 8, 9 thì m
ARN mất một bộ tía AAA còn lại là:

m
ARN: AUG - GXX - GUU - UUG - UAG

chuỗi pôlipeptit: mêtiônin - alanin - valin - lơxin - KT

c) nếu như cặp nucleôtit sản phẩm công nghệ 10 (X ( equiv ) G) đưa thành cặp A = T, ta sẽ có:

Mạch khuôn: TAX - XGG - TTT - AAA - AAX - ATX

m
ARN: AUG - GXX - AAA - UUU - UUG - UAG

Chuỗi pôlipepit : mêtiônin - alanin - lizin - phêninalanin - lơxin - KT

 

Câu 4 trang 37 SGK Sinh học 12 nâng cao

Cho biết các bộ ba trên m
ARN mã hoá các axit amin khớp ứng như sau: UGG = triptophan, AUA = izôlơxin, UXU = xêrin, UAU = tirôzin, AAG = lizin, XXX = prôlin.

Một đoạn gen thông thường mã hoá tổng hòa hợp một đoạn của chuỗi pôlipeptit tất cả trật tự axit amin là:

xêrin - tirôzin - izôlơxin - triptophan - lizin...

Giả thiết ribô
Aôm trượt trên phân tử m
ARN theo chiều từ trái sang đề xuất và một bộ ba rọi mã hoá cho 1 axit amin.

a) Hãy viết chơ vơ tự các nuclêôtit của phân tử m
ARN và đơn chiếc tự những cặp nuclêôtit ở hai mạch 1-1 của đoạn ren tương ứng.

b) Nếu ren bị đột biến mất các cặp nuclêôtit lắp thêm 4, 11 cùng 12 thì các axit amin trong đoạn pôlipeptit tương xứng sẽ bị tác động như cầm cố nào?

Trả lời:

a) sản phẩm tự những ribônuclêôtit trong m
ARN và thứ tự các nuclêôtit vào 2 mạch solo của đoạn gen là:

vinaglue.edu.vn biên soạn và tổng hợp cỗ tài liệu hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGKSinh 12 nâng cao
Chương 1Bài 8 bài tập chương Ivới nội dung bám đít theo chương trình SGKSinh học tập 12 nâng cấp nhằm giúp các em học sinh củng cố kiến thức sau những tiết học và tất cả nhiều phương pháp giảibài tập SGKhơn. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.


Bài 1 trang 36 SGK Sinh học tập 12 nâng cao

Bài 2 trang 36 SGK Sinh học tập 12 nâng cao

Bài 3 trang 36 SGK Sinh học tập 12 nâng cao

Bài 4 trang 36 SGK Sinh học tập 12 nâng cao

Bài 5 trang 36 SGK Sinh học 12 nâng cao

Bài 6 trang 36 SGK Sinh học tập 12 nâng cao

Bài 7 trang 36 SGK Sinh học 12 nâng cao

Bài 8 trang 36 SGK Sinh học 12 nâng cao


Bài 1 trang 37 SGK Sinh 12 nâng cao

Tế bào lưỡng bội của loài ruồi giấm (2n = 8) có khoảng 2,83 × 108cặp nuclêôtit. Trường hợp chiều dài trung bình của NST loài ruồi giấm sinh hoạt kì giữa dài khoảng 2 micrômet (μm), thì nó cuộn chặt lại và làm ngắn đi bao nhiêu lần so với chiều nhiều năm kéo thẳng của phân tử ADN?

Hướng dẫn giải

Ruồi giấm có 8 NST, vậy chiều dài của bộ NST của con ruồi giấm là:

2,83×108×3,4 A0= 9,62 × 108A0

Chiều lâu năm trung bình 1 phân tử ADN của ruồi giấm là:

(frac9,26 imes 10^88 = 1,2 imes 10^8A^o)

NST loài ruồi giấm ngơi nghỉ kì giữa gồm chiều dài là 2 µm= 2 x 104A0

Vậy NST kì giữa đã cuộn chặt với mốc giới hạn là:

(frac1.2 imes 10^8A^o2 imes 10^4A^o = 6000)lần


Bài 2 trang 37 SGK Sinh 12 nâng cao

Phân tử ADN ở vi khuẩn E.coli chỉ cất N15phóng xạ. Nếu đưa E.coli này sang môi trường thiên nhiên chỉ gồm N14thì sau 4 lần nhân đôi sẽ sở hữu được bao nhiêu phân tử ADN còn chứa N15?

Hướng dẫn giải


Chỉ có 2 phân tử ADN còn chứa N15vì theo nguyên tắc chào bán bảo toàn sau 4 lần nhân đôi, chỉ gồm 2 mạch ADN là nguyên vật liệu cũ của bà bầu mang N15.

Bài 3 trang 37 SGK Sinh 12 nâng cao

Cho biết những bộ ba trên m
ARN mã hoá những axit amin tương ứng như sau: AUG = mêtiônin, GUU = valin, GXX = alanin, UUU = phêninalanin, UUG = lơxin AAA = lizin, UAG = kết thúc.

a) Hãy khẳng định trình tự các cặp nuclêôtit bên trên gen sẽ tổng vừa lòng đoạn pôlipeptit gồm trật trường đoản cú sau:

mêtiônin - alanin - lizin - valin - lơxin - kết thúc

b) Nếu xẩy ra đột vươn lên là gen, mất 3 cặp nuclêôtit số 7, 8, 9 trong gene thì sẽ tác động thế nào cho m
ARN cùng đoạn pôlipeptit tương ứng?

c) ví như cặp nuclêôtit sản phẩm công nghệ 10 (X - G) chuyển thành cặp (A - T) thì hậu quả vẫn ra sao?

Hướng dẫn giải


Câu a)

Ta có dạng bình thường:

Chuỗi pôlipeptit: mêtiônin - alanin - lizin - valin - lơxin - ngừng (KT)

m
ARN: AUG - GXX - AAA - GUU - UUG – UAG

*

Câu b)

Nếu mất 3 cặp nuclêôtit 7, 8, 9 thì m
ARN mất một bộ bố AAA còn lại là:

m
ARN: AUG - GXX - GUU - UUG - UAG

chuỗi pôlipeptit: mêtiônin - alanin - valin - lơxin - KT

Câu c)

Nếu cặp nucleôtit đồ vật 10 (X(equiv )G) đưa thành cặp A = T, ta đã có:

Mạch khuôn: TAX - XGG - TTT - AAA - AAX - ATX

m
ARN: AUG - GXX - AAA - UUU - UUG - UAG

Chuỗi pôlipepit : mêtiônin - alanin - lizin - phêninalanin - lơxin - KT


Bài 4 trang 37 SGK Sinh 12 nâng cao

Cho biết các bộ cha trên m
ARN mã hoá những axit amin khớp ứng như sau: UGG = triptophan, AUA = izôlơxin, UXU = xêrin, UAU = tirôzin, AAG = lizin, XXX = prôlin.

Một đoạn gen bình thường mã hoá tổng đúng theo một đoạn của chuỗi pôlipeptit có trật từ bỏ axit amin là:

xêrin - tirôzin - izôlơxin - triptophan - lizin...

Giả thiết ribôxôm trượt bên trên phân tử m
ARN theo chiều từ trái sang buộc phải và một bộ ba rọi mã hoá cho một axit amin.

a) Hãy viết đơn côi tự các nuclêôtit của phân tử m
ARN và trơ trọi tự những cặp nuclêôtit ở nhị mạch đối chọi của đoạn ren tương ứng.

b) Nếu ren bị đột biến mất các cặp nuclêôtit trang bị 4, 11 với 12 thì những axit amin trong đoạn pôlipeptit khớp ứng sẽ bị ảnh hưởng như thay nào?

Hướng dẫn giải


Câu a)Thứ tự các ribônuclêôtit vào m
ARN và thứ tự các nuclêôtit vào 2 mạch solo của đoạn gene là:

*

Câu b)Gen bị đột mất tích các cặp nuclêôtit 4, 11, cùng 12 sẽ ra đời đoạn

*


Bài 5 trang 38 SGK Sinh 12 nâng cao

Ở thể hốt nhiên biến của một số trong những loài, sau thời điểm tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân tiếp tục 4 lần đã tạo thành số tế bào có tổng cộng là 144 NST.

a) cỗ NST lưỡng bội của loài chính là bao nhiêu? Đó là dạng thốt nhiên biến nào?

b) hoàn toàn có thể có từng nào loại giao tử không bình thường về số lượng NST?

Hướng dẫn giải


Tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 4 lần tạo ra số tế bào là 24= 16 tế bào.

Câu a)Bộ NST lưỡng bội của loài bao gồm số NST là: 144NST: 16 = 9 →2n = 9Vậy sẽ là dạng đột nhiên biến lệch bội và rất có thể ở nhì dạng: thể bố (2n + 1), hoặc thể một (2n-1).Câu b)
Nếu đột biến sống dạng 2n+1, giỏi 8+1 thì rất có thể có 4 dạng giao tử vượt 1 NST.Nếu thốt nhiên biến ngơi nghỉ dạng 2n – 1, giỏi 10 -1, thì rất có thể có 5 dạng giao tử thiếu 1 NST.

Xem thêm: Thông tin trận đấu tối nay & sáng mai, nhận định bóng đá hôm nay


Bài 6 trang 38 SGK Sinh 12 nâng cao

Cho hai NST có cấu trúc và trình tự những gen như sau:

A B C D E . F G H

M N O p. Q . R

a) Hãy cho biết tên và phân tích và lý giải các bất chợt biến cấu trúc NST tạo thành các NST có cấu tạo và trình từ gen tương xứng với 7 trường hòa hợp sau:

A B C F . E D G HA B C B C D E . F G HA B C E . F G HA D E . F B C G HM N O A B C D E . F G HP Q . RM N O C D E . F G HA B phường Q . RA D C B E . F G H

b) Hãy cho thấy trường hợp nào trên phía trên không làm chuyển đổi hình dạng NST.

c) Hãy cho biết thêm trường vừa lòng nào trên đây làm đổi khác các nhóm link gen không giống nhau?

Hướng dẫn giải


Câu a)

Tên và các kiểu bất chợt biến NST của 7 trường hợp:

1. Đảo đoạn gồm có tâm động: Đoạn D E F gồm tâm động xong ra, cù 180o, rổi gắn vào NST.

2. Lặp đoạn: Đoạn B C lặp lại 2 lần.

3. Mất đoạn: Mất đoạn D.

4. đưa đoạn trong 1 NST: Đoạn B C được chuyển sang cánh (vai) không giống của chính NST đó.

5. đưa đoạn ko tương hỗ: Đoạn M N O thêm sang đầu ABC của NST khác.

6. Chuyển đoạn tương hỗ: Đoạn M N O và A B thay đổi chỗ tương trợ với nhau.

7. Đảo đoạn quanh đó tâm rượu cồn : Đoạn B C D con quay 180o, rồi thêm lại.

Câu b)Trường hợp đảo đoạn ngoài tâm hễ (7) không làm đổi khác hình thái NST.Câu c)Trường hợp đưa đoạn tương trợ (6) và gửi đoạn, không tương hỗ (5) làm đổi khác các đội liên kết khác nhau do một số gen trường đoản cú NST này đưa sang NST khác.

Bài 7 trang 38 SGK Sinh 12 nâng cao

Người ta thực hiện lai thân hai cây thuốc lá tất cả kiểu gene như sau:

p. = ♀Aa
BB × ♂AAbb

Biết rằng 2 alen A và a vị trí cặp NST số 3, còn 2 alen B cùng b nằm trong cặp NST số 5. Hãy viết các kiểu gen có thể có của con lai trong những trường hợp sau:

a) bé lai được tự đa bội hoá lên thành 4n.

b) Do xẩy ra đột biến đổi trong giảm phân và tạo nên con lai 3n.

c) Do xảy ra đột trở thành trong giảm phân và tạo thành con lai là thể ba nhiễm làm việc nhiễm sắc thể số 3.

Hướng dẫn giải


Sơ đồ gia dụng lai:

P: ♀Aa
BBx♂ AAbb

GP: AB, a
B Ab

F1: AABb, Aa
Bb

Câu a.Con lai tự đa bội lên thành 4n: AAAABBbb, AAaa
BBbb
Câu b.

Tạo con lai 3n:

Nếu xẩy ra đột đổi mới ở ♀ tạo nên giao tử Aa
BB, lúc thụ tinh kết hợp với giao tử ♂ bình thường Ab → bé lai 3n: AAa
BBb.Nếu xẩy ra đột biến chuyển ở ♂ tạo thành giao tử AAbb, lúc thụ tinh kết phù hợp với 2 giao tử ♀ bình thường: AB, a
B → con lai 3n: AAABbb, AAa
Bbb.Câu c.

Con lai là thể cha nhiễm:

Nếu xẩy ra đột trở nên ở ♀ chế tạo ra giao tử (n + 1) Aa
B, khi thụ tinh kết hợp với giao tử ♂ bình thường Ab → bé lai (2n + 1): AAa
Bb.Nếu xảy ra đột biến ở ♂ tạo giao tử (n + 1) AAb, lúc thụ tinh kết hợp với 2 giao tử ♀ bình thường: AB, a
B → con lai (2n + 1): AAABb, AAa
Bb.

Bài 8 trang 38 SGK Sinh 12 nâng cao


Ở cà chua, ren A khí cụ quả đỏ trội trọn vẹn so với gene a cơ chế quả vàng.

a) Cây cà chua tứ bội quả đỏ thuần chủng AAAA rất có thể được xuất hiện theo đều phương thức nào?

b) Cây 4n quả đỏ AAAA giao phấn cùng với cây 4n quả tiến thưởng aaaa sẽ tiến hành F1. F1có dạng hình gen, loại hình và những loại giao tử như thế nào?

c) Viết sơ đồ gia dụng lai mang đến F2, phong cách gen và kiểu hình nghỉ ngơi F2sẽ như vậy nào?

Hướng dẫn giải


Câu a)

Cây tứ bội quả đỏ thuần chủng AAAA rất có thể được ra đời theo những phương thức sau:

Nguyên phân: Lần phân bào đầu tiên của hợp tử các NST sẽ tự nhân đôi dẫu vậy không phân li. Tác dụng tạo ra cỗ NST trong tế bào tạo thêm gấp đôi: AA → AAAAGiảm phân với thụ tinh: Trong quy trình phát sinh giao tử sự không phân li của toàn bộ các cặp NST tương đương sẽ tạo cho giao tử 2n nghỉ ngơi cả tía và mẹ.Khi thụ tinh, những giao tử 2n kết phù hợp với giao tử 2n sẽ đã tạo ra hợp tử 4n.

P: ♀AA × ♂AA

Giao tử : AA AA

Hợp tử: AAAA

Câu b)

P: AAAA × aaaa

qua đỏ trái vàng

F1: kiểu gen: AAaa

Kiểu hình: quả đỏ

Cây F1cho những dạng giao tử sau: AA, Aa, aa, A, a, AAa, Aaa, AAaa, O. Chỉ có 3 dạng giao tử hữu thụ là AA, Aa, aa.

Câu c)

Do vậy, ta có sơ đồ lai là:

F1× F1: AAaa × AAaa

GP: 1/6 AA, 4/6 Aa, 1/6 aa1/6 AA, 4/6 Aa, 1/6 aa

F2:1/36 AAAA : 8/36 AAAa : 18/36 AAaa : 8/36 Aaaa : 1/36 aaaa

Kiểu hình: 35 trái đỏ : 1 trái vàng

Trên đó là nội dung khuyên bảo giải bỏ ra tiếtbài tập SGKnâng caomôn
Sinh12Chương 1 bài tập chương I được trình diễn rõ ràng, khoa học. vinaglue.edu.vn hi vọng đây đã là tài liệu có lợi giúp các bạn học sinh lớp 12 tiếp thu kiến thức thật tốt!