Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký, Kinh Quán Thế Âm Bồ

-

Một thời, Đức Phật sinh hoạt tại Lộc Uyển tổ tông thuộc thành cha La Nại, cùng với bọn chúng Đại Tỳ Kheo bao gồm hai vạn bạn hội đủ. Chúng bồ Tát gồm một vạn nhị ngàn người.

Bạn đang xem: Kinh quán thế âm bồ tát thọ ký

Tên của những vị nhân tình Tát ấy là: người thương Tát Sư Tử, người thương Tát Sư Tử Ý, nhân tình tát An Ý, nhân tình Tát Vô Dụ Ý, người tình Tát Trì Địa, ý trung nhân Tát mãng cầu la đạt, bồ Tát Thần Thiên, ý trung nhân Tát thiệt Sự, người tình Tát Già Hầu Đa, nhân tình Tát nhân hậu Lực, người tình Tát Minh Thiên, người yêu Tát Ái Hỷ, tình nhân Tát Văn Thù Sư Lợi, ý trung nhân Tát Trí Hạnh, tình nhân Tát siêng Hạnh, nhân tình Tát hiện tại Vô Ngại, người tình Tát Di Lặc, một vạn nhị ngàn vị Đại người yêu Tát như vậy v.v… phần đông là bậc thượng thủ.

Lại ăn hại vạn Thiên Tử, như Thiên Tử Thiện Giới, Thiên Tử Thiện Trụ v.v… làm cho thượng thủ, các trụ nơi pháp Đại Thừa.

Bấy giờ, Đức cụ Tôn đang cùng với vô lượng trăm ngàn môn đệ vây quanh nghe Ngài thuyết pháp, thì trong chúng hội có một vị bồ Tát tên là Hoa Đức Tạng, ngay tức thì từ ghế ngồi đứng dậy, bày vai bên phải, gối đề xuất quỳ gần cạnh đất, chấp tay nhắm đến Đức Phật, nói:Cúi xin nạm Tôn đến phép, con có điều ao ước thưa hỏi.

Đức Phật bảo ý trung nhân Tát Hoa Đức Tạng:Tùy ý ông cứ hỏi, những điều ngờ vực ấy Ta đã biết rồi. Ta vẫn giảng nói, khiến ông hoan hỷ.

Bồ Tát Hoa Đức Tạng bạch Phật:Bạch cầm Tôn! ra sao là Đại người tình Tát không thoái chuyển địa điểm đạo quả bồ Đề Vô Thượng cùng năm thần thông, dành được tam muội như huyễn, cần sử dụng phương tiện khéo léo để hoàn toàn có thể hóa ra thân kia, tùy theo các hình loại thành tựu thiện căn, vì chưng chúng sinh mà thuyết pháp, khiến cho chứng được Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác?

Đức Phật khen Đại người thương Tát Hoa Đức Tạng:Hay thay! tốt thay! Ông sinh sống trước Đức Như Lai Đẳng, Chánh
Giác đã hoàn toàn có thể nêu hỏi ý nghĩa như thế.

Này Hoa Đức Tạng! Ông so với Chư Phật thời vượt khứ đã trồng các căn lành, cúng dường vô số trăm nghìn vạn ức Chư Phật, chũm Tôn, so với các chúng sinh khởi trọng tâm đại bi.

Hay thay! Này Hoa Đức Tạng!

Lắng nghe, lắng nghe! Khéo quan tâm đến kỹ, Ta sẽ vày ông nhưng giảng nói.

Bồ Tát Hoa Đức Tạng thưa:Dạ vâng, con thích hy vọng nghe.

Đức Phật bảo Đại người yêu Tát Hoa Đức Tạng:Thành tựu một pháp giành được tam muội như huyễn. Được tam muội này rồi, sử dụng phương tiện khéo léo để hóa ra thân kia, phụ thuộc vào các hình một số loại thành tựu căn lành, do chúng sinh mà lại thuyết pháp, khiến cho chứng được Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Pháp ấy là gì?

Đó là pháp không nương tựa. Ko nương nơi tía cõi, không nương làm việc trong, cũng không nương sinh sống ngoài, đối với không chỗ dựa dẫm đạt được quan sát chân chánh. Quan cạnh bên chân chánh rồi, liền được chánh kiến, nên đối với giác tri không còn bị tổn giam. Vì tâm ko giảm phải được chánh tuệ. Nghĩa là tất cả các pháp từ bỏ duyên mà lại khởi cần hiện hữu chỉ nên hư giả.

Tất cả những pháp do nhân duyên sinh, nếu không có nhân duyên thì không có pháp sinh. Tuy toàn bộ pháp tự nhân duyên sinh mà lại không có đối tượng người dùng được sinh. Người thông tỏ pháp vô sinh như vậy thì được nhập vào đạo sống động của tình nhân Tát cũng điện thoại tư vấn là được nhập vào trung ương đại trường đoản cú bi, yêu thương xót, độ thoát không còn thảy chúng sinh.

Khéo có thể hiểu nghĩa chuyên sâu về chân thành và ý nghĩa như nỗ lực rồi thì biết tất cả các pháp là như huyễn, chỉ do nhớ nghĩ, nói năng hóa tạo ra các pháp. Nhưng mà nhớ nghĩ, nói năng hóa tạo thành các pháp ấy rốt ráo phần nhiều là không.

Khéo thông đạt các pháp ko rồi thì kia gọi là đạt được được tam muội như huyễn. Được tam muội rồi, cần sử dụng phương tiện khéo léo để rất có thể hóa ra thân kia, phụ thuộc vào các hình loại mà thành tựu căn lành, bởi chúng sinh mà lại thuyết pháp, khiến cho chứng được Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Đại người yêu Tát Hoa Đức Tạng bạch Phật:Bạch núm Tôn! Ở trong bọn chúng hội này có Bồ Tát đã đạt được tam muội ấy không?

Đức Phật nói:Có đấy. Nay trong bọn chúng hội này có sáu mươi vị Chánh Sĩ, như người yêu Tát Di Lặc, bồ Tát Văn Thù Sư Lợi v.v… với thệ nguyện phệ trang nghiêm cần thiết nghĩ bàn, đã có được tam muội ấy.

Bồ Tát Hoa Đức Tạng lại bạch Phật:Bạch The Tôn! Chỉ có thế giới này ý trung nhân Tát đạt được tam muội ấy, còn ở thế giới thuộc phương khác thường có nhân tình Tát thành tựu tam muội như huyễn cơ không?

Đức Phật bảo nhân tình Tát Hoa Đức Tạng:Về phương Tây, cách đây hàng ức trăm nghìn cõi có nhân loại tên là An Lạc, ở đó gồm Đức Phật Hiệu là A Di Đà Như Lai Ứng cúng Chánh trở nên Tri, hiện giờ đang thuyết pháp.

Đức Phật ấy bao gồm hai vị bồ Tát: Vị thứ nhất tên là Quán rứa Âm, vị thứ hai thương hiệu là Đắc Đại Thế hồ hết đạt tam muội này.

Lại nữa, này tình nhân Tát Hoa Đức Tạng! Nếu tất cả Bồ Tát theo vị Chánh Sĩ tê bảy ngày bảy đêm, nghe, thọ pháp ấy, liền dành được tam muội như huyễn.

Bồ Tát Hoa Đức Tạng bạch Phật:Bạch cố kỉnh Tôn! Cõi nước kia phải có vô lượng ý trung nhân Tát dành được tam muội ấy.

Vì sao?

Vì số người yêu Tát sót lại sinh vào cõi nước đó, mọi sẽ đi cho chỗ bậc Chánh Sĩ lắng nghe thọ thừa nhận pháp ấy.

Đức Phật khen:Đúng vậy! Đúng vậy! Như ông vẫn nói, có vô lượng A tăng kỳ Đại tình nhân Tát theo bậc Chánh Sĩ kia đạt được tam muội ấy.

Bồ Tát Hoa Đức Tạng lại bạch Phật:Cao cả thay, thưa vắt Tôn! Như Lai Ứng thờ Chánh đổi thay Tri xin dùng thần lực khiến cho bậc Chánh Sĩ đó đến trái đất này, lại để cho hai cõi thuộc được thấy nhau. Do sao?

Vì nếu như bậc Chánh Sĩ đó đã đi đến cõi này, thì Thiện Nam, Thiện con gái nào thành công được căn lành, nghe bậc Chánh Sĩ ấy nói pháp, dành được tam muội này, lại mong muốn thấy Đức Phật A Di Đà ở trái đất An Lạc, để cho Thiện Nam, Thiện cô gái ấy phạt tâm cầu đạo quả Chánh Giác Vô Thượng, nguyện sinh vào cõi nước kia, nên trọn ko thoái chuyển vị trí quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Bấy giờ, Đức núm Tôn nhấn lời thỉnh mong của ý trung nhân Tát Hoa Đức Tạng, ngay lập tức phóng ra ánh sáng từ tướng mạo lông white giữa lông mày tỏa chiếu khắp ba ngàn Đại Thiên cõi nước.

Trong đó, tất cả núi chúa Tudi, núi Mục Chân lạm Đà, núi Đại Mục Chân lấn Đà, núi Nghiễn Ca La, núi Đại Nghiễn Ca La, cho tới biên vực của các thế giới khác, toàn bộ núi đá, rừng rậm và những nơi tối tăm đều hiện tại bày màu sắc vàng ròng sáng chói. Ánh sáng ấy làm cho ánh sáng của mặt trời, phương diện trăng với ánh sáng của những oai lực bự trong trần gian đều ko hiện.

Hào quang quẻ của Đức nạm Tôn lan chiếu khắp hàng ức trăm ngàn cõi nơi phương Tây cho tới Thế Giới an lạc đều cùng một sắc đá quý óng. Ánh sáng khủng đó nhiễu xung quanh Đức Phật kia bảy vòng rồi sống trước Đức Như Lai tự nhiên không hiện.

Các vị ý trung nhân Tát, Thanh Văn và chúng sinh làm việc cõi nước ấy đều trông thấy Đức Phật ham mê Ca Văn sinh sống cõi này cùng với các đại chúng đang vây xung quanh nghe pháp, y hệt như xem quả A ma lặc trong tâm bàn tay, thảy đa số sinh tâm ưa thích, hoan tin vui xướng lời như vậy:

Nam Mô say mê Ca Như Lai Ứng bái Chánh thay đổi Tri. Khu vực chúng hội này những vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, các chúng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Khẩn na La, Ma Hầu La Già, Nhân với Phi Nhân v.v… chư vị Đế Thích, Phạm Vương, Tứ Thiên Vương, những Bồ Tát, Thanh Văn v.v…

Đều thấy rõ Đức Phật A Di Đà ở trái đất An Lạc cùng với chúng người thương Tát, Thanh Văn quyến thuộc đã vây xung quanh sáng lan như núi báu, cao rõ, thù chiến hạ đặc biệt, oai phong quang tỏa nắng chiếu khắp các cõi, như người mắt sáng, trong khoảng một tầm thấy được diện mạo tín đồ rõ ràng, không chướng ngại.

Đã bắt gặp cảnh giới tê rồi thì đều vui miệng hết mực thuộc xướng:Nam mô A Di Đà Như Lai Ứng cúng Chánh đổi mới Tri!

Khi ấy, trong bọn chúng hội này, tám vạn tư ngàn bọn chúng sinh đa số phát tâm mong đạo quả Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, vun trồng căn lành, nguyện sinh về cõi nước kia.

Lúc đó, chúng Thanh Văn và bồ Tát ở quả đât An Lạc trông thấy cõi này rồi thì cho là kỳ lạ, chưa từng có đề xuất vui mừng, chấp tay đảnh lễ Đức yêu thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng cúng Chánh trở thành Tri và nói:Nam Mô ưng ý Ca Mâu Ni Phật, có thể vì chúng người tình Tát, Thanh Văn thuyết pháp như thế.

Bấy giờ, nơi nhân loại An Lạc hiện đủ sáu biện pháp chấn động:

1. Chấn cồn cùng chấn hễ khắp.

2. Xê dịch cùng dao động khắp.

3. Gõ đụng cùng gõ rượu cồn khắp.

4. Vọt đụng cùng vọt động khắp.

5. Nổ rượu cồn cùng nổ cồn khắp.

6. Gầm rượu cồn cùng gầm đụng khắp.

Khi ấy, Đại người tình Tát Quán nỗ lực Âm và Đắc Đại vậy bạch Phật A Di Đà:Thật là kỳ diệu, thưa nỗ lực Tôn! Đức thích hợp Ca Như Lai hiện nay bày sự việc hy hữu.

Xem thêm: Top 7 Đồ Gia Dụng Nội Địa Trung Quốc Giá Tốt Tháng 3, 2023, Các Mặt Hàng Gia Dụng Nội Địa Trung Cứ Bán Là Lãi

Vì sao?

Vì Đức thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng thờ Chánh trở nên Tri chỉ chỉ ra một vài thương hiệu đã để cho vô lượng đại địa hiện đầy đủ sáu giải pháp chấn động.

Lúc này, Đức Phật A Di Đà bảo nhị vị bồ Tát:Đức say đắm Ca Mâu Ni không chỉ hiện bày thương hiệu ở cõi ấy, hơn nữa hiện ra vô lượng danh hiệu ở vô lượng nhân loại của Chư Phật khác, hào quang tỏa chiếu mọi với sáu phương pháp chấn động tương tự như vậy. Vô lượng A tăng kỳ bọn chúng sinh ở trái đất của Chư Phật cơ nghe thương hiệu cùng tán thán Đức say mê Ca Mâu Ni rất nhiều thành tựu căn lành, đạt được pháp bất thoái chuyển so với đạo quả nhân tình Đề Vô Thượng.

Khi ấy, tất cả bốn mươi ức người thương Tát nghỉ ngơi trong chúng hội này nghe thương hiệu Đức mê say Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng cúng Đẳng, Chánh Giác đông đảo cùng vạc nguyện rước căn lành hồi đào bới quả vị nhân tình Đề Vô Thượng. Đức Phật A Di Đà ngay tắp lự thọ ký kết cho chư vị sẽ hội chứng đắc đạo quả Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Bấy giờ, Đại người thương Tát Quán núm Âm và Đắc Đại vắt cùng cho chỗ Đức Phật tê đảnh lễ cạnh bên chân Ngài, kính cẩn chấp tay đứng sang một bên, rồi thưa:Bạch ráng Tôn! Đức ham mê Ca Mâu Ni vị nhân duyên gì nhưng phóng ra ánh nắng ay?

Đức Phật A Di Đà bảo tình nhân Tát Quán thế Âm:Bậc Như Lai Ứng cúng Đẳng, Chánh Giác phóng ra ánh sáng ấy chẳng buộc phải là không tồn tại nhân duyên.

Vì sao?

Vì Đức yêu thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng cúng Chánh đổi thay Tri bây chừ sắp diễn nói kinh tình nhân Tát Trân Bảo Xứ tam muội yêu cầu trước tiên là hiện ra điềm tốt như vậy.

Đại tình nhân Tát Quán nỗ lực Âm với Đắc Đại gắng bạch Phật:Bạch thế Tôn! chúng con mong muốn đến nhân loại Ta Bà để lễ bái cúng nhịn nhường Đức Phật mê thích Ca Mâu Ni và nghe thuyết pháp.

Đức Phật bảo:Này Thiện Nam! cần hiểu rõ là rất đúng lúc.

Hai vị người yêu Tát liền cùng nói với nhau:Hôm nay chúng ta nhất định sẽ tiến hành nghe Đức Phật ưa thích Ca Mâu Ni giảng nói pháp vi diệu.

Lúc này, nhị vị nhân tình Tát ghi nhận lời dạy dỗ của Đức Phật A Di Đà, rồi nói với bốn mươi ức người tình Tát quyến thuộc:Này những Thiện Nam! Chư vị yêu cầu cùng đi đến trái đất Ta Bà để đảnh lễ cúng nhịn nhường Đức Phật thích hợp Ca Mâu Ni va lắng tai chánh pháp.

Vì sao?

Vì Đức say mê Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng cúng Đẳng, Chánh Giác đã rất có thể thực hiện nay những vấn đề khó làm, vứt cõi nước thanh tịnh, dùng diệu lực nơi bạn dạng nguyện khởi vai trung phong đại bi, làm việc trong đời xấu ác ô trược, đức mỏng, phước ít, lại các tham, sân, si, thắng lợi được đạo quả bồ Đề Vô Thượng, vì những chúng sinh mà thuyết pháp.

Khi nói lời này, chư vị bồ Tát và Thanh Văn đồng thanh tán thán:Chúng sinh ở nhân loại kia nghe danh hiệu Đức ưng ý Ca Mâu Ni Như Lai Ứng bái Chánh phát triển thành Tri liền đạt được nhiều tiện ích tốt rất đẹp huống hồ là được thấy Đức thay Tôn, phát trung khu vui mừng.

Bạch nạm Tôn! Chúng nhỏ sẽ bên nhau đi đến thế giới Ta Bà để lễ bái cúng nhịn nhường Đức Phật thích Ca Mâu Ni.

Đức Phật A Di Đà dạy:Này các Thiện Nam! nên biết là rất hợp thời.

Khi ấy, người tình Tát Quán nỗ lực Âm, người yêu Tát Đắc Đại cố kỉnh cùng với tứ mươi ức người thương Tát vây quanh trước sau ở quả đât An Lạc, dùng sức thần thông phần đa làm quyến thuộc, hóa ra tứ mươi ức đài báu trang nghiêm. Các đài báu này nhiều năm rộng mười hai vì chưng tuần, oai nghiêm vi diệu.

Trên đài báu đó bao gồm chỗ làm bởi hoàng kim, gồm chỗ làm bởi bạch ngân, gồm chỗ làm bởi lưu ly, tất cả chỗ làm bởi pha lê, tất cả chỗ làm bởi xích châu, bao gồm chỗ làm bằng xa cừ, gồm chỗ làm bởi mã não, có chỗ làm bằng hai một số loại báu: Hoàng kim với bạch ngân.

Có nơi làm bằng bố loại bau là: Vàng, bạc tình và giữ ly.

Có chỗ vì bốn nhiều loại báu tạo nên là: Hoàng kim, bạch ngân, giữ ly và pha lê.

Có chỗ do năm một số loại báu tạo ra thành là: Vàng, bạc, giữ ly, pha lê và xích châu.

Có chỗ vì chưng sáu loại báu làm cho là: Hoang Kim, Bạch Ngân, lưu Ly, trộn Lê, Xa Cừ và Xích Châu. Có chỗ vày bảy nhiều loại báu chế tạo thành tức có thêm mã não.

Lại dùng Xích Châu, cừu Đàn, Ưu bát La, chén Đầu Ma, Câu vật Đầu, Phân Đà Lợi để trang nghiêm đài báu.

Lại tuôn những loại Hoa Tu Mạn Na, Hoa Chiêm Bặc, Hoa tía La La, Hoa A Đề Mục Đa, Hoa Đa La Ni, Hoa con quay La Ni, Hoa Mạn Đà La, Hoa Ma Ha Mạn Đà La, Hoa cha Lâu Sa, Hoa Ma Ha bố Lâu Sa, Hoa Mạn Thù Sa, Hoa Ma Ha Mạn Thù Sa, Hoa Lô Già Na, Hoa Ma Ha Lô Già Na, Hoa Già Ca, Hoa Ma Ha Già Ca, Hoa Tô thọ Chí Già Ca, Hoa rán Na, Hoa Ma Ha chiên Na, Hoa Tô thọ Chí chiên Đàn Na, Hoa rán Nô Đa La, Hoa Tha La, Hoa Ma Ha Tha La v.v… các loại color xen lẫn chỗ đài báu đó hết sức rực rỡ, chói sáng, thanh tịnh, tươi đẹp.

Trên các đài báu có tám vạn tứ ngàn ngọc chị em được hóa hiện tại hoặc mang ống tiêu, ống sao, bầy cầm, đàn sắt, bọn tranh, bọn Tỳ Bà, vô lượng các thứ nhạc cụ như vậy cùng tấu lên âm thanh vi diệu, từ tốn an trụ.

Hoặc bao gồm ngọc bạn nữ cầm hương xích chiên đàn, hương trầm thủy chiên đàn, hoặc cầm hương hắc trầm thủy cừu đàn, nghiễm nhiên an trụ.

Hoặc gồm ngọc nữ cầm Hoa Ưu bát La, Hoa chén bát Đầu Ma, Hoa Câu thứ Đầu, Hoa Phân Đà Lợi lừ thừ an trụ.

Hoặc có ngoc phụ nữ cầm Hoa Mạn Đà La, Hoa Ma Ha Mạn Đà La, Hoa tía Lâu Sa, Hoa Ma Ha ba Lâu Sa, Hoa Lô Già Na, Hoa Ma Ha Lô Già Na, Hoa cừu Na, Hoa Ma Ha cừu Na, Hoa Tô lâu Chí rán Na, Hoa Già Ca, Hoa Ma Ha Già Ca, Hoa Tô thọ Chí Già Ca, Hoa Đà La, Hoa Ma Ha Đà La, Hoa Tô thọ Chí Đà La những đoan nghiêm an trụ.

Hoặc tất cả ngọc cô bé cầm toàn bộ các thứ hoa quả vui vẻ an trụ.

Nơi những đài báu đều có các tòa sư tử do những vật báu sản xuất thành, rất trang nghiêm. Trên ấy đều phải sở hữu đức hóa Phật bao gồm đủ tía mươi nhì tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp tạo nên vẻ uy nghiêm nơi thân.

Lại treo tám vạn tứ ngàn chân châu cùng với các màu sắc xanh, vàng, đỏ, white xen lẫn. Xuyên qua, nối kết các đài báu là tám vạn tư ngàn bình báu đẹp tươi đựng đầy mùi hương bột tô điểm hài hòa. Lại sở hữu tám vạn bốn ngàn lọng báu tươi đẹp, giăng bít khắp bên trên. Lại sở hữu tám vạn bốn ngàn những cây báu xinh xắn được trồng đông đảo khắp. Còn có tám vạn bốn ngàn linh báu giăng mắc khắp trên cao.

Giữa các hàng cây báu có ao làm bằng bảy báu, nước làm việc đấy bao gồm đủ tám sản phẩm công đức, luôn đầy ắp. Nhiều các loại Hoa sen báu xanh, vàng, đỏ, white với những màu sắc tươi sáng đẹp đẽ. Gió dịu thổi động các hàng cây báu phân phát ra âm thanh vi diệu, music đó thiệt hòa nhã hơn hết nhạc Trời.

Trên các đài báu ấy còn tồn tại tám vạn bốn ngàn những dây báu đẹp nối kết giữa những hàng cây, từng mỗi đài báu ánh sáng tỏa nắng rực rỡ tỏa chiếu đến tám vạn bốn ngàn vị tuần.

*
Quan vắt Âm tiếng Phạn là “Avalokitesvara” dịch sang trọng tiếng Hán là Quan thế Âm hay quán Tự Tại… danh hiệu Quan thế Âm, tức là quan gần cạnh tiếng than thở của bọn chúng sanh trong trần gian để độ đến họ bay khổ.

Kinh Bi Hoa cho biết ở vào đời vượt khứ có đức Phật ra đời hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Thời đó gồm vua đưa Luân Thánh vương là Vô Chánh Niệm, vua tất cả quan đại thần là Bảo Hải, cha của đức Bảo Tạng khi không xuất gia đối trước Đức Phật Bảo Tạng vạc ra 48 đại nguyện. Vị đó, Đức Bảo Tạng thọ cam kết cho Vua (khi đó đã là Pháp Tạng Tỳ Kheo) sau này thành Phật hiệu là A Di Đà làm việc vào thế giới Cực Lạc. Vua chuyển Luân có không ít con, con cả là hoàng thái tử Bất Tuấn cũng do ngài Bảo Hải khuyến tấn. Hoàng thái tử cũng đi xuất gia theo cha và đối trước Đức Bảo Tạng Như Lai phạt ra đại nguyện đại bi thương xót, cứu vớt độ toàn bộ các loại hữu tình bọn chúng sanh bị khổ não. Vị vậy Đức Bảo Tạng thọ cam kết cho thái tử thành ý trung nhân Tát hiệu là Quan núm Âm, còn Bảo Hải là tiền thân của Đức Bổn Sư ham mê Ca Mâu Ni Phật. Đức Bảo Tạng thọ cam kết cho hoàng thái tử rằng: “Vì lòng đại bi Ông ý muốn quán niệm cho tất cả chúng sanh được thuộc về cõi cực Lạc. Vậy tự nay để tên cho Ông là quan lại Thê Âm….”

Theo gớm Thủ Lăng Nghiêm thì bao gồm chép lời Ngài bạch với Đức nạm Tôn rằng: “Con nhớ từ thời điểm cách đây vô số hằng hà sa kiếp về trước bao gồm Đức Phật thành lập hiệu là Quan núm Âm, tự Đức Phật kia dạy dỗ con, vì chưng nghe, nghĩ với tu cơ mà vào Tam Ma Đề”. Do đó nên biết: Ngài đã phát tâm ý trung nhân Đề từ đời Đức Phật Quan vậy Âm trong vô số nhiều hằng hà sa kiếp về trước bởi vì nghe Phật truyền pháp, Ngài đã nhận định pháp tu Viên Thông về nhĩ căn là rộng tất cả, vị Ngài đã hội chứng viên thông làm việc nhĩ căn đề xuất được Đức Phật thọ ký cho Ngài danh hiệu Quán vắt Âm, một danh hiệu mà chúng sanh sinh hoạt mười phương kính cẩn chấp trì, độc nhất vô nhị là giữa những lúc nguy hiểm, nhức khổ.

Như Kinh cửa hàng Âm Tam Muội gồm nói: “Xưa kia Ngài Quán nạm Âm vẫn thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Chi phí thân Đức Bổn Sư mê thích Ca Mâu Ni Phật hồi ấy đã từng có lần ở bên dưới pháp tòa, sung vào trong những đệ tử khổ hạnh nhằm gần gũi”. Thời buổi này Đức Bổn Sư thành Phật, thời Ngài trở về làm đồ đệ để thân cận lại, cho nên rất có thể nói: ”Một Đức Phật ra đời thì hàng chục ngàn Đức Phật phù trì”.

Còn trong ghê Đại Bi tâm Đà mãng cầu Ni thì chép lời Ngài bạch Phật rằng: “Bạch Đức vậy Tôn ! bé nhớ vô lượng ức kiếp trước gồm Đức Phật thành lập và hoạt động hiệu là Thiên quan Vương Tĩnh Trụ Như Lai. Đức Phật ấy bởi thương đến con và toàn bộ chúng sanh buộc phải nói ra môn Đại Bi trọng tâm Đà La Ni. Ngài lại dùng cánh tay sắc kim cương xoa đầu nhỏ mà bảo:”Thiện nam giới Tử ! Ông yêu cầu thọ trì trọng điểm chú này và vày khắp toàn bộ chúng sanh trong cõi trược ở đời vị lai mà tạo cho họ được sự tác dụng yên vui lớn.””

Ngoài ra, chúng ta cũng đã nghe nói tới hạnh nguyện của Đức Quán nạm Âm người thương Tát qua Phẩm Phổ Môn, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Ngài đã và đang nhiều lần thị hiện khu vực cõi Ta Bà, dùng phương tiện đi lại thiện xảo nhằm dẫn dắt bọn chúng sanh, khiến cho tất cả mọi lìa khổ được vui, phá mê khai ngộ qua các mẫu chuyện như: quan lại Âm phân phối Cá, cửa hàng Âm Diệu Duyên, quan lại Âm Diệu Thiện, quan liêu Âm Thị Kính… Nói chung thì các Mẫu Chuyện Linh Ứng Của Quán cầm cố Âm người tình Tát hãy còn cực kỳ nhiều.

Nói tóm lại, Đức Quán cố gắng Âm ý trung nhân Tát trong đời vượt khứ thọ xa về trước đang thành Phật rồi nhưng bởi lòng đại từ đại bi quan yêu hết thảy chúng sanh cần Ngài nguyện làm tình nhân tát để cứu giúp khổ cứu nạn cùng tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương rất Lạc với phần đông ai thành tâm tin cậy và trì niệm thương hiệu Ngài. Ngài nguyện khi nào độ hết bọn chúng sanh thì mới có thể thành Phật. Do đó video clip sau đây sẽ trình bày tường tận về việc Ngài được thọ ký kết thành Phật ngơi nghỉ Tây Phương cực Lạc sau khi Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn. Chuyện này còn rất mất thời gian vì nên độ hết chúng sanh không dừng lại ở đó Đức từ bỏ Phụ A Di Đà Phật còn được gọi là Vô Lượng lâu Phật nên thọ mạng cực kỳ dài, quan yếu tính đếm được.