KINH TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT, VỊ BỒ TÁT BAN PHƯỚC THANH TRỪ CÁC CHƯỚNG NGẠI

-

Hán dịch: Đời Triệu Tống, Đại sư Pháp Hộ Việt dịch: Linh tô Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 2

Bấy giờ, Đại Bồ-tát Trừ loại Chướng cùng những vị Bồ-tát khác mang đến núi Tượng đầu. Khi cách núi không xa, những vị Đại sĩ ấy đồng thời hóa hiện ra lưới báu bao che tam thiên đại thiên cố gắng giới, lại từ địa điểm không trung mưa các loài hoa trời thuộc vô số những loài trái trời, vòng báu, hương thơm hoa, trang phục cõi trời, hương bột cõi trời, cờ phướn, lọng báu, các vật dụng thờ dường, các vị Bồ-tát biến đổi rộng khắp và tùy thuộc vào chỗ đã đổi khác ấy mà những loài lãng mạn được chú ý thấy, thảy đầy đủ được niềm an nhàn tối thượng. Những rừng cây hiện tất cả ở núi Tượng đầu kia liền khi đó mất đi phong cảnh cũ, quan trọng đặc biệt hiện ra nhiều một số loại cây quý báu, kỳ diệu như cây Kiếp, cây Hoa, cây Quả, cây Chiên-đàn hương, cây Trầm thủy hương, tất cả đều bởi vì thần lực của các vị Bồ-tát trở thành hóa. Lại từ vị trí không trung vạc ra tiếng trống trời vi diệu với trong giờ trống ấy phạt ra lời kệ:

Vườn Long-di-ni sinh về tối thắng
Không dùng các phiền não so sánh
Lễ Đấng Vô Đẳng như lỗi không
Nên con đến núi buổi tối thắng này.Ngồi vị trí cây đạo chứng Chánh giác
Ngăn chặn, bẻ gãy sức quân ma
Đảnh lễ duy trì hào quang đãng thanh tịnh
Nên bé đến núi tối thắng này.Như huyễn, dợn nắng, trăng lòng nước
Hiểu rõ được lý những pháp ấy
Đảnh lễ cây đại phước buổi tối thượng
Nên bé đến núi buổi tối thắng này.Rõ pháp trần thế như trò đùa
Khéo hiện những pháp như cung vua
Đảnh lễ kho phước thắng, không động
Nên con đến núi tối thắng này.Từ thọ trải trải qua không ít trăm kiếp
Vì ý muốn tròn đầy tâm Từ bi
Đảnh lễ rứa Tôn: trăng thanh tịnh
Nên nhỏ đến núi buổi tối thắng này.Nhiều trăm câu-chi bọn chúng Bồ-tát
Chư Thiên thờ dường cũng như thếĐảnh lễ Đấng lìa những tối tăm
Nên nhỏ đến núi về tối thắng này.Đã được kho Thánh pháp về tối thượng
Bi làm cho thân, bỏ của cải
Đảnh lễ bậc đại lợi vô song
Nên nhỏ đến núi tối thắng này.Thường hiện nay Từ bi trọng điểm vắng lặng
Như sen vị trí nước ko nhiễm ô
Đảnh lễ Bậc công đức hơn hết
Nên con đến núi buổi tối thắng này.Tướng tốt hoa nở thân thanh tịnh
Tùy hiện vẻ đẹp nuôi dưỡng đời
Cung kính cây báu nhánh vô biên
Đến phía trên cúng nhịn nhường xin thâu nhận.

Bạn đang xem: Trừ cái chướng bồ tát

Lời kệ khu vực tiếng trống trời vừa dứt, Tôn mang Mục-kiền-liên ngay tức khắc từ số chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai bên phải, gối đề nghị quỳ xuống đất chắp tay nhắm đến Đức Phật, bạch:

–Bạch nắm Tôn! vì chưng cớ gì hôm nay hiện ra những điềm tốt từ xưa chưa từng nghe, chưa từng thấy?

Phật bảo Tôn trả Mục-kiền-liên:

–Ở phương Đông, cách thế giới này bởi số thế giới nhiều như cat sông Hằng, vị trí đó có thế giới tên là Đại liên hoa, Đức Phật vậy Tôn ở quả đât ấy hiệu là Liên Hoa Nhãn Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, lúc này đang thuyết pháp, mang lại ích lợi cho chúng sinh. Vào cõi Phật ấy, bao gồm vị Đại Bồ-tát hiệu là Trư loại Chướng cùng rất vô số câu-chi na-do-tha trăm ngàn Bồ-tát, Đại sĩ cùng đi đến quả đât Ta-bà này, những vị ấy sắp tới đây nên hiện tại ra các điềm lành như thế.

Phật vừa nói ngừng thì Đại Bồ-tát Trừ chiếc Chướng cùng vô số câuchi na-do-tha trăm ngàn những vị Bồ-tát khác vây quanh cùng đến, mỗi vị các dùng mạnh mẽ đại thần thông của mình để tới nơi Phật, mang lại nơi, những vị đồng cung kính đảnh lễ ngay cạnh chân Phật.

Khi ấy, Đại Bồ-tát Trừ cái Chướng ngay tắp lự nói kệ:

Đủ thương hiệu lớn trí thông minh lớn
Đạt vô úy lớn, tĩnh khoác lớn
Đã quá qua sinh tử, nàn hiểm
Đảnh lễ bậc thừa bờ phiền não.Phật là ánh nắng chiếu rực khắp
Phật là đuốc khủng soi phần lớn nơi
Phật đạt hết thảy cửa giải thoát
Đảnh lễ nương theo bậc Đẳng giác.Vững quà không động, như núi chúa
Sâu rộng vô ngần, như biển lớn lớn
Tà ma nước ngoài đạo không phá được
Đảnh lễ ca ngợi Đại Pháp Vương.Pháp vô sinh xưa ni vắng lặng
Tự tánh như thế vốn Niết-bàn
Thánh pháp nỗ lực Tôn khéo khai sáng
Đảnh lễ đấng đưa đại pháp luân.Có cơ hội giảng nêu những chánh đạo
Hoặc dạy mặt đường vào lý chân thật
Chỉ cửa ngõ mầu nhiệm thực Niết-bàn
Hoặc thọ cam kết quả vị giác ngộ.Tâm ý lãng mạn Phật biết rõ
Trong ấy ít nhiều kẻ chẳng tỏ
Hữu tình xem Phật trọn pháp hành
Đảnh lễ theo Phật nghe giảng dạy.Có ba thứ độc: tham, sân, si
Và còn bao vật dụng cấu truyền nhiễm khác
Ngồi đạo tràng thành Bậc Chánh Giác
Dùng lửa đại trí thiêu hết thảy.Phật đã đoạt đạo, độ chúng sinh
Phật từ bỏ giải thoát lợi thế gian
Điều Phật rất muốn ở vào đời
Trừ hết các hiểm nàn sinh tử.Kẻ vô trí chìm trong phiền não
Hữu tình lưu chuyển loại sinh tử
Vì họ, Phật mở đi xuống đường giác
Đảnh lễ thừa nhận xem như thân hữu.Phật xem những vị Đại sĩ này
Hết thảy vững tin đạo Bồ-đề
Đều ước ao được nghe pháp nhiệm mầu
Cầu hy vọng Thế Tôn vì chưng họ nói.

Đại Bồ-tát Trừ mẫu Chướng nói kệ mệnh danh Đức Phật xong, Phật ngay tức thì bảo ông đức an tọa nơi bên đài sen. Các vị Bồ-tát khác, Phật cũng răn dạy tùy chỗ phù hợp ngồi lên một mặt đài sen.

Bấy giờ, Đại Bồ-tát Trừ dòng Chướng, tự tòa đứng ngồi dậy, trịch áo bày vai bên phải, gối yêu cầu quỳ lên đài sen, chắp tay nhắm đến Phật, bạch:

–Bạch cầm Tôn! nhỏ nay ước ao thưa hỏi Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, mong mỏi Phật cố kỉnh Tôn yêu đương xót lắng tai lời nhỏ sẽ hỏi với xin Phật giảng giải.

Phật bảo Đại Bồ-tát Trừ loại Chướng:

–Này Đại sĩ! việc ông ao ước hỏi cũng chỉ nên chuyện thường. Chư Phật Như Lai thảy đều có thể chấp nhận được hỏi những điều còn nghi ngờ, Như Lai sẽ do ông giảng nói tất cả.

Đại Bồ-tát Trừ mẫu Chướng vâng theo lời Phật dạy, tức thì bạch Phật:

–Bạch rứa Tôn! những vị Đại Bồ-tát làm thế nào để việc tu hạnh ba thí được đầy đủ? làm sao được hạnh trì giới đầy đủ? làm thế nào được hạnh nhẫn nhục đầy đủ? làm thế nào được hạnh tinh tấn đầy đủ? làm sao được hạnh thiền định đầy đủ? làm cho sao đạt được trí tuệ đầy đủ? làm sao được hạnh phương tiện đầy đủ? làm thế nào được nguyện đầy đủ? làm thế nào được lực đầy đủ? làm sao được trí đầy đủ? Bồ-tát làm thế nào được như đất? làm thế nào được như nước? làm sao được như lửa? làm thế nào được như gió? làm sao được như hỏng không? làm sao được như phương diện trăng? làm sao được như mặt trời? làm sao được như sư tử? làm sao để điều phục? làm thế nào hiểu rõ? làm sao được như hoa sen? làm sao được tâm quảng đại? Lam sao được trung khu thanh tịnh? Sao gọi là tâm không còn nghi hoặc? Sao call là được trí như biển? Sao gọi là được trí vi diệu? Sao hotline là được trí biện tài? Sao gọi là được biện tài giải thoát? Sao call là được biện tài thanh tịnh? Sao gọi là đã đạt được được biện tài làm cho cho tất cả hữu tình hoan hỷ? Sao hotline là được khẩu ca tín thuận? Sao điện thoại tư vấn là được tiếng nói đúng chánh pháp? Sao gọi là được hạnh tùy pháp? Sao điện thoại tư vấn là khéo vào pháp giới? Sao call là trụ địa điểm cảnh giới không? Sao call là được hạnh vô tướng? làm thế nào được các nguyện lìa vứt tham đắm? làm sao được thân từ? làm thế nào được thân bi? làm sao được hạnh hỷ? làm sao được hạnh xả? làm thế nào được thần thông diệu dụng? làm thế nào xa lìa được tám nạn? làm thế nào được chổ chính giữa Bồ-đề không bao giờ quên mất? làm sao được trí túc mạng? làm thế nào được ko lìa bỏ tri thức thiện? làm thế nào được luôn luôn xa lìa tri thức ác? có tác dụng sao đã đạt được thân pháp tánh của Như Lai? làm cho sao đạt được thân kim cang chân thật? làm cho sao dành được bậc đại Đạo sư? làm sao được các con con đường khéo dấn biết? làm cho sao giỏi giảng nói tới con đường không điên đảo? làm thế nào được an trú vào trọng tâm đẳng dẫn vi diệu? bởi vì sao khoác y phấn tảo? vị sao cần giữ bố y? bởi vì sao thường xuyên ngồi không nằm? bởi sao hay đi khất thực? vì chưng sao chỉ ăn uống một bữa trong ngày? vì chưng sao ăn chấm dứt không hấp thụ nước gạo? làm sao nhận pháp A-lan-nhã? bởi vì sao ngồi chỗ cội cây? vì chưng sao ngồi chỗ đất trống? vì sao sinh hoạt nơi có tử thi? vì chưng sao phải tinh giảm ăn uống? bởi sao trải tọa thế thuận hợp? làm sao được hạnh tương ưng? bởi vì sao đề xuất giữ kinh? vị sao yêu cầu giữ luật? vày sao bắt buộc giữ luận? làm thế nào phải theo cách thức va duy trì được uy nghi đạo hạnh đầy đủ? làm thế nào xa lìa được sự bần tiện và ghen tị? làm thế nào khởi tâm đồng đẳng với tất cả hữu tình? làm sao khéo thực hành thực tế việc cúng nhường phụng sự chư Phật Như Lai? làm cho sao có thể bẻ gãy các thứ kiêu mạn? có tác dụng sao hoàn toàn có thể phát triển rộng, nhiều, tịnh tín? do sao khéo phân biệt về cố gắng gian? làm thế nào khéo làm rõ nghĩa tối thắng? làm thế nào khéo biết được những pháp duyên sinh? làm sao biết được mình? làm sao rõ được fan khác? làm cho sao rất có thể sinh về cõi Phật thanh tịnh?

Làm sao rất có thể lìa sự sinh chỗ thai tạng cấu nhiễm? có tác dụng sao rất có thể lìa bỏ gia đình để xuất gia? làm cho sao hoàn toàn có thể tự nuôi được tịnh mạng của mình? làm cho sao hoàn toàn có thể đạt được vai trung phong không mỏi mệt, biếng nhác? làm thế nào nhận được lời dạy dỗ của chư Phật? có tác dụng sao giành được tướng khía cạnh vui vẻ? làm sao lìa vứt được vẻ khía cạnh nhăn nhó, ảm đạm phiền? làm sao có được đa văn? làm sao đã có được sự thâu dấn chánh pháp? có tác dụng được thành nhỏ của Đấng Pháp Vương? có tác dụng sao có thể vượt hơn những vị Thiên vương: Phạm vương, Đế Thích. Hộ thế? làm sao hoàn toàn có thể biết được trung tâm ý của những loài hữu tình? làm sao hoàn toàn có thể biết được trọn vẹn những pháp thưc của hữu tình? làm cho sao có thể thành bậc Trí tuệ? có tác dụng sao rất có thể thường đạt được sự an lạc nhiệm mầu? làm sao khéo phân biệt về tư Nhiếp pháp? làm cho sao giành được tướng tốt đầy đủ? có tác dụng sao có thể làm vị trí nương tựa cho những người khác? làm thế nào được như cây thuốc phệ vi diệu? có tác dụng sao đã có được hạnh chăm chỉ tu phước? làm sao khéo rõ được mọi biến hóa? làm cho sao rất có thể mau triệu chứng được quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác?

Khi ấy, Đức thay Tôn khen ngợi Đại Bồ-tát Trừ dòng Chướng:

–Lành thay, lành thay! Này thiện nam! đều điều ông hỏi thực siêu tốt, vị thương xót cõi cầm gian, mong mỏi cho không còn thảy mặt hàng trời, fan đều được những tác dụng an vui, đề xuất đã hỏi Như Lai về những chân thành và ý nghĩa ấy. Vậy ông cần lắng nghe cùng khéo suy nghĩ, ta sẽ vày ông cơ mà giảng nói.

Đại Bồ-tát Trừ cái Chướng vâng lời Phật, xin hết sức lắng nghe.

Phật nói:

–Này thiện nam! Bồ-tát nếu thực hành được mười pháp bố thí tức đạt không thiếu hạnh bố thí. Mười pháp ấy là gì?

Pháp thí.Vô úy thí.Tài thí.Bố thí ko cầu ích lợi nơi quả.Bố thí tình thương thương.Bố thí bởi tâm không khinh mạn.Bố thí bằng sự cung kính.Bố thí bởi tâm vượt sự thờ dường.Bố thí bởi tâm không tham đắm.Bố thí bằng tâm thanh tịnh.

Này thiện nam! rứa nào là pháp thí? Đó là Bồ-tát không cần sử dụng tâm về của cải, lợi lộc nhưng mà dùng đa số pháp mình thọ thừa nhận được, rồi tùy căn nguyên mà trao truyền cho những người khác, không mang việc mong ước lợi dưỡng, được cung kính làm nguyên nhân, cũng không muốn người khác biết mình, không cầu kiếm được tiếng khen, được thương hiệu tuổi, cũng ko vì bất kể nguyên nhân làm sao khác, nên làm nghĩ về hữu tình vì chưng đâu chịu khổ não, ni ta do muốn tiêu diệt nỗi khổ mang đến họ đề nghị dùng pháp này, lại cũng không với tâm ước muốn tìm cầu, bắt buộc mang trọng tâm bình đẳng, không phân bỉ – thử mà vì fan giảng nói. Như giảng nói mang lại bậc vua chúa, quan lại, hay giảng nói cho những người Chiênđà-la, con cái của bạn Chiên-đà-la cũng với tâm ý như vậy, huống hồ nước là với các hạng người khác. Bồ-tát khi thực hành thực tế hạnh bố thí cũng ko khởi vai trung phong cao ngạo.

Này thiện nam! như vậy gọi là pháp thí của sản phẩm Bồ-tát.

Thế làm sao là vô úy thí? Đó là Bồ-tát từ bỏ nơi vị trí hiềm nghi mà quăng quật dao gậy cùng đông đảo thứ binh khí khác, cũng khuyên bạn khác lìa bỏ binh khí, cũng đối với hết thảy thơ mộng kia, Bồ-tát phải nghĩ đó có thể là phụ thân mình, chị em mình, nhỏ mình, hoặc hoàn toàn có thể là bà bé thân thuộc, là những bạn bè, thân quen biết. Vị sao? thời điểm ấy, Bồ-tát phân phát khởi suy xét thế này: Như lời Phật đã dạy, nơi câu hỏi chuyển sinh kia, không còn thảy mọi chuyển dời, vào chỗ các hữu tình tụ họp, chưa vững chắc là không có những người từng là cha, mẹ, con cái của mình, hoặc là bạn bè thân thuộc. Đến cả những hữu tình bao gồm than hình bé nhỏ tuổi đi nữa cũng bởi vì chúng mà lại phát khởi tâm làm lợi ích, đưa như xương thịt của chính mình hãy còn có thể cho, huống đưa ra là đối với những hữu tình gồm thân mạng to phệ khác.

Này thiện nam! như thế gọi là Bồ-tát đã chiếm hữu vô úy thí.

Thế như thế nào là tài thí? Ấy là Bồ-tát lúc thấy tất cả hữu tình sẽ tạo phần đa nghiệp khôn xiết bất thiện thì dùng gia tài để thu phục hữu tình ấy, khi hàng phục được rồi, thì khiến những nghiệp bất thiện kia đông đảo được xong trừ, rồi trường đoản cú nghiệp thiện khiến cho hữu tình cơ được an trụ. Bồ-tát để ý đến thế này: Như lời Phật đã dạy, tía thí là đạo hạnh của Bồ-tát, Bồtát hành hạnh tía thí thì trừ khử được cha pháp bất thiện:

Trừ được tánh keo kiệt.Trừ được tánh ghen tị.Trừ được chổ chính giữa tham lam. Do đó ta đã thọ nhấn pháp ba thí vị trí Phật, Như Lai hành tía thí không tồn tại tâm cao ngạo.

Này thiện nam! như thế gọi là Bồ-tát đã hành tài thí.

Thế nào là việc bố thí ko cau lợi ích nơi quả? Đó là giả dụ Bồ-tát thao tác làm việc bố thí không mang sự mong muốn làm nhân, không đem tài lợi có tác dụng nhân, không bởi vì quyến thuộc làm nhân, không rước việc gần gụi thế gian làm cho nhân, Bồ-tát đề xuất tu hạnh ba thí đến được như thế. Nhân kia, duyên kia là chỗ hành hạnh bố thí, xa lìa tất cả quả báo tạo các lợi ích.

Này thiện nam! Đó hotline là Bồ-tát làm việc bố thí ko cầu công dụng nơi quả báo.

Sao gọi là hành bố thí ưa thích yêu thương? Đó là ví như Bồ-tát yêu đương xót những hữu tình chịu các khổ óc như đói khát, rách rưới rưới, hoặc bao gồm kẻ bẩn thỉu bẩn, tật nguyền, không chủ, không người nào cứu giúp, không địa điểm để quy về, không địa điểm nương tựa, không gặp mặt may mắn… Bồ-tát thấy nắm sinh trung khu thương xót: Ta hãy bởi những hữu tình ấy nhưng phát trọng tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Nghĩ đến những trường hop không có người chỉ dạy, không tồn tại người cứu vãn giúp, không vùng về, ko nơi lệ thuộc của những hữu tình đã trôi lăn trong vòng sinh tử, vậy ta nay cần dùng phương tiện đi lại nào để vì những hữu tình ấy mà làm fan chỉ vẽ, bạn cứu giúp, làm khu vực nương tựa, làm địa điểm quay về. Lúc lưu ý đến như thế, Bồ-tát bởi sự thúc bách của vai trung phong đại Bi, ngay tức khắc dùng đông đảo phương tiện, rồi tùy thuộc vào cơ duyên nhưng thâu nhận các hữu tình ấy. Bồ-tát thâu nhận thêm các hữu tình ấy, đôi khi phát khởi căn lành, không thể cao ngạo.

Này thiện nam! như vậy gọi là Bồ-tát sẽ hành hạnh tía thí với lòng yêu thương.

Thế nào là bố thí không coi thường mạn? tức là như Bồ-tát thực hành thực tế bố thí không biệt lập khinh, trọng, ko đem trọng tâm coi thường người nhận tía thí, không rước cớ để hủy báng fan nhận cha thí, cũng không khiến cho người nhận cha thí phải đau buồn tốn công sức, không dựa vào sự nhiều có, tiếng tăm, sự kiêu căng, buông lung mà thao tác làm việc bố thí, không mong mỏi cầu tiếng tốt mà thao tác làm việc bố thí, ko cậy mình tài giỏi, biết nhiều mà làm hạnh cha thí. Bồ-tát lúc hành hạnh ba thí phải luôn có chổ chính giữa cung kính, tôn trọng tín đồ được bố thí, nồng nhiệt cúng dường, thương yêu, phụng sự.

Này thiện nam! như thế gọi là Bồ-tát hanh hao hạnh ba thí không coi thường mạn.

Thế nào là bố thí cùng với lòng cung kính? Đó là Bồ-tát so với các vị quỹ phạm sư, thân giáo sư và những người đáng tôn trọng, những người dân tu phạm hạnh… thân siêu cung kính, trung ương rất tôn trong, vị cung kính, tôn trọng cần nói đa số lời an ủi, vỗ về, lẹo tay đảnh lễ, cúi đầu tiếp chào đón nơi lãng mạn ấy, hiện các tướng lành cân xứng mà bao bọc, giúp đỡ.

Này thiện nam! như vậy gọi là Bồ-tát ba thí với sự cung kính.

Thế nào là bố thí với trung tâm cúng dường, quá sự? tức là như Bồtát hoặc cúng nhường Phật, Pháp, Tăng, hoặc sửa chữa chùa tháp, tượng của Phật bị hư hoại, hoặc quét đất, vệ sinh bụi, hoặc làm cho trang nghiêm thanh tịnh, hoặc dùng các thứ hoa hương thơm vi diệu cùng hương xoa để cúng dường, sẽ là Phật sự. Gắng nào điện thoại tư vấn là hành những pháp sự? Đó là lúc nghe những pháp môn của Phật tức tốc thọ trì, biên chép, hiểu tụng, suy nghĩ, tu tập, vì fan khác mà lại giảng nói, hoặc tu học tập theo con đường không điên đảo để khế hợp, đó là pháp sự. Sao hotline là hành hóa Tăng sự? Đó là dùng áo quần, thức ăn, thức uống, mức sử dụng để ngồi, nằm, thuốc thang chữa bệnh dịch mà phụng sự chúng Tăng, cho đến chỉ sử dụng một lượng nước lạnh trong sạch mà cúng dường, cũng gọi là hành Tăng sự.

Này thiện nam! như vậy gọi là Bồ-tát hành bố thí với tâm cúng dường, vượt sự.

Thế nào là cha thí không tồn tại tâm tham đắm? Đó là khi thao tác bố thí, Bồ-tát nghĩ như thế này: ni ta thao tác làm việc bố thí không cầu tìm trái báo khu vực cõi trời, hoặc những thứ khác địa điểm cõi trời, không cầu tìm quả báo nơi ngôi vua, hay như bậc vua chúa.

Này thiện nam! như vậy gọi là Bồ-tát hành hạnh ba thí không tham đắm.

Thế làm sao là bố thí với vai trung phong thanh tịnh? Đó là Bồ-tát theo như pháp tía thí mà tôi đã giảng nói, lập tức xem xét, thời gian Bồ-tát chú ý thấy pháp bố thí ấy không tồn tại điều không đúng lam, không tồn tại cấu nhiễm, không có chướng ngại, cực nhọc khăn, tà vạy, thì này thiện nam, như vậy là Bồ-tát bố thí với vai trung phong thanh tịnh. Nếu như Bồ-tát tu trì được mười pháp tía thí ấy tức là đạt được sự tía thí đầy đủ.

Này thiện nam! Bồ-tát nếu tu trì mười một số loại giới pháp, sẽ có được hạnh trì giới đầy đủ. Mười loại ấy là gì?

Hành giới biệt giải thoát.Bồ-tát hành giới nhiếp chính sách nghi.Hành giới lìa những phiền óc thiêu đốt.Hành giới lìa tác ý ko sâu xa, kiên cố chắn.Hành giới sợ hãi gây chế tạo nghiệp.Hành giới sợ sinh sản tội.Hành giới lo ngại chỗ giữ lại lấy của cải phi nghĩa.Hành giới cùng với ý chí kiên cố.Hành giới ko chấp trước vào nơi nương tựa.Hành giới ba luân hồ hết thanh tịnh.

Này thiện nam! Sao gọi là hành giới biệt giải thoát? Ấy là giả dụ Bồ-tát làm việc nơi kinh điển của những Như Lai, hoặc khu vực giới quy định và các phần pháp tu học khác đã có Phật nêu giảng, những khởi tâm tôn trọng lời chỉ dạy của bậc Đại sư, rồi đối với mỗi một pháp, theo đúng lý mà lại tu học, không tham chấp về giòng họ, không tham chấp về nơi hiểu biết của mình, không tham chấp về chúng hội, không sai trái về ngã, về người nhận, nơi đều phần pháp đã được học kia tạo nên lòng tôn kính.

Này thiện nam! như vậy gọi là Bồ-tát hành giới biệt giải thoát.

Thế như thế nào là hành giới nhiếp quy định nghi? Đó là như Bồ-tát khởi tâm xem xét: Ta ở khu vực hành giới biệt giải thoát không thể chứng được đạo trái Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Nghĩa là sinh sống mỗi mỗi gớm của Như Lai đào tạo về vị trí Bồ-tát hành hóa với tu học, ta đề xuất y như lý mà lại tu tập. Những gì gọi là bài toán hành hóa của Bồ-tát? Đó là Bồ-tát không hề trái xứ, không trái phương, ko trái thời, chỗ làm ko trái thời, điều nói ra luôn luôn đúng thời, hiểu ra phương, đúng lượng. Vì chưng sao? Như tất cả hữu tình so với Như Lai sinh trọng tâm bất tín, thì Bồ-tát vày họ khiến cho sinh chổ chính giữa tin phát âm và phụ thuộc vào căn dẫu vậy thâu duy trì họ. Bồ-tát tự rất có thể thành tựu thỏa mãn hạnh Bồ-đề buổi tối thắng, khéo có đủ các uy nghi, hòa diệu, bao dung, ko xen tạp, ồn ào, hướng đến cửa yên ổn dừng, cửa ngõ rất thanh tịnh, đó là chỗ hành hóa của Bồ-tát. Cố kỉnh nào là phần pháp tu học của Bồ-tát? Đó là phần đông pháp của Như Lai đã đào tạo và giảng dạy cho sản phẩm Bồ-tát ở hầu như trong những kinh. Bồ-tát từ kia sinh trọng tâm tin tưởng, thuận theo, không chạm mặt phải số đông khó khăn, ngăn ngại. Đó là đa số phần pháp tu học của hàng Bồ-tát.

Trừ mẫu Chướng người yêu Tát là một trong trong chén Đại bồ tát của Phật giáo, thay mặt của việc giải trừ hồ hết chướng ngại. Ngài tiệm xét hiểu rằng chướng xấu hổ của tất cả chúng sinh luôn luôn sinh sôi không ngừng nghĩ, chính vì vậy ngài mang vai trung phong niệm mong mỏi cứu độ họ khỏi phiền não và thống khổ, khiến cho thân tâm của họ được an ổn định mà không tồn tại sợ hãi, đưa họ mang đến được cảnh giới của giải thoát, niết bàn.Bạn đang xem: Trừ mẫu chướng tình nhân tát

sinh nào mà sử dụng tâm thanh tịnh xưng niệm thương hiệu Trừ dòng Chướng nhân tình Tát hay là trọng tâm chú của ngài (nếu được bậc thầy ban quán đảnh cho phép trì tụng) thì rất có thể được Ngài ban phước thanh trừ những chướng ngại, cuối cùng đắc được trí tuệ thanh tịnh viên mãn.

Câu Mantra : Namah Samanta‐Buddhanam, Ah Sattva‐Hitabhyudgata Tram Tram Ram Ram Svaha.

Thậy vậy trong chén bát đại tình nhân tát Mạn Trà La khiếp nói rằng: “Này thiện nam giới tử! có bát Mạn Trà La là pháp yếu thâm nám sâu của tám vị đại người tình tát. Nếu tất cả hữu tình y theo pháp dựng lập chén Mạn Trà La này một lượt thì hết thảy mười ác, năm nghịch, chê bai ghê thảy đầy đủ tiêu diệt. Toàn bộ nghĩa lợi, win nguyện đã ý muốn cầu mọi được thành tựu… thường xuyên Trừ dòng Chướng tình nhân tát, thân màu kim cương ròng, tay trái nỗ lực cây phướng như ý, tay cần thí nguyện, ngồi chào bán già”.

VẬY NGÀI LÀ AI, NGÀI CÓ NHỮNG NHIỆM MÀU GÌ ĐẾN CÁC CHÚNG SANH?

Ngài có rất nhiều danh hiệu không giống nhau. Trừ cái Chướng người yêu tát (Sarva-nirvaraṇa-viṣkaṃbhin) là Trừ độc nhất Thiết dòng Chướng, Giáng Phục nhất Thiết Chướng Ngại, Khí Chư Âm Cái ý trung nhân tát. Là 1 trong tám vị đại người thương tát của Phật giáo, là nhà Tôn của Trừ loại Chướng Viện trong thai Tạng Giới Mạn Trà La, Mật Hiệu là Ly não Kim Cương. Pháp tướng tá của Trừ dòng Chướng người yêu tát là body màu tiến thưởng ròng, không phải màu trắng, bởi ngài dễ dàng nhầm lẫn những vị người tình tát kiểu như thân tướng ngài.

Bồ tát Trừ loại Chướng là đại diện của ánh sáng. Trừ mẫu Chướng người yêu tát hay tiêu trừ phiền não, nghiệp lực, tử sinh của hết thảy chúng sinh. Nhận thấy được chướng ngại và nghiệp chướng của tất cả, yêu cầu ngài ao ước muốn khiến các phiền não khổ cực của chúng sanh được tịnh hóa. Ngoài ra Trừ dòng Chướng người tình tát tuyệt mãn túc ước vọng của bọn chúng sinh, làm cho thân chổ chính giữa của chúng sinh an ổn mà không tồn tại sợ hãi.Chúng sinh có phiền não của từng mỗi hình, từng mỗi sắc… khởi Nhân (Hetu) đa số là năm mẫu Chướng của group tham, sân, si, mạn, nghi. Năm nhiều loại chướng xấu hổ ấy hai che lấp ánh sáng tâm tính của nhỏ người, khiến cho thân tâm cạnh tranh được an ổn. Chính vì thế ngài sẻ tịnh trừ nhóm những cái chướng đó

Thật quý biết bao khi trong thời đại ngày nay, đều người rất có thể dùng vai trung phong thanh tịnh xưng niệm danh hiệu Trừ mẫu Chướng nhân tình tát rất có thể khải vạc niệm thiện với trí tuệ của chúng sinh, thanh trừ cấu lây nhiễm của bọn chúng sinh, sau cùng đắc được nhân duyên thanh tịnh.


Khi nhắc tới Bồ tát thì hầu như Phật tử nào cũng nghĩ ngay cho Quan nuốm Âm, vị ý trung nhân tát cứu vớt khổ cứu vớt nạn bọn chúng sinh cùng với lòng trường đoản cú bi vĩ đại. Tuy nhiên, trong Phật giáo còn tương đối nhiều vị nhân tình tát khác đại diện cho các phẩm chất cao thâm của bậc giác ngộ.Bạn sẽ xem: Trừ loại chướng ý trung nhân tát

Trong bài viết này, Hoa Sen Phật muốn trình làng đến quý người hâm mộ tên gọi, danh hiệu và hình tượng của những vị người yêu tát phổ cập trong Phật giáo mà có lẽ mọi người đã từng có lần gặp, đảnh lễ nhưng chưa xuất hiện dịp nắm rõ về họ.

1. Tình nhân tát Quan nắm Âm


*

Hình tượng người yêu tát Quan cố Âm. Ảnh: Tú Linh

Vị tình nhân tát được tôn kính tốt nhất trong Phật giáo là Quan núm Âm (tiếng phạn là Avalokitesvara Bodhisattva). Ngài tượng trưng mang lại lòng trường đoản cú bi mập ú của tất cả chư Phật. Ở china và rất nhiều nước ảnh hưởng văn hoá đó, Quan nạm Âm thường được diễn đạt dưới dạng người vợ gọi là Guan Yin.

Ngoài ra, Quán nuốm Âm có cách gọi khác là Padmapani (“Người duy trì hoa sen”) tuyệt Lokaczevara (“Chúa tể của cố giới”). Trong giờ Tây Tạng, người thương Tát Quán cụ Âm được hotline là Chenrezig, và được biết nhập thể vào Đức Đạt Lai Lạt Ma, Karmapa và những vị Lạt ma khác.

Trong các loại tranh tượng về Quán cố Âm, người ta thấy tất cả 33 dạng, khác biệt về số đầu, tay và những đặc tính. Thường thì ta thấy tượng nhân tình Tát tất cả ngàn tay ngàn mắt, gồm khi 11 đầu.

Trên đầu bao gồm khi tất cả tượng A-di-đà, tất cả khi thì thấy bồ Tát ráng hoa sen hồng, bởi vì vậy phải Quan nuốm Âm cũng mang tên là Liên Hoa Thủ (người thay hoa sen) tuyệt nhành dương liễu với một bình nước Cam Lộ. Số tay của người tình Tát thể hiện khả năng cứu giúp độ chúng sinh trong những tình huống.

Quan cố gắng Âm người thương Tát gồm “hào quang” hình tròn trên đầu cho biết sự vô thường xuyên và béo bệu nhất. Điều này có thể cho biết tầm đặc biệt của sự mập mạp và sự hiến đâng của Quan cố gắng Âm so với thế giới.

Quán cầm Âm nhân tình Tát là người tình tát tuyên trợ đắc lực của Phật A Di Đà sinh sống Tây Phương rất Lạc, bạn thể hiện tại lòng Bi, một trong hai dạng Phật tính. Vì chưng vậy, thương hiệu của bạn thường đương nhiên từ Đại Bi. Dạng tê của Phật tính là trí óc được nhân tình Tát Đại cầm cố Chí thể hiện, bên tay phải của Phật A Di Đà.

Với lòng từ bi vô hạn, Quan cố Âm thể hiện sức mạnh huyền diệu tương trợ mọi chúng sinh tiệm tưởng mang đến mình lúc gặp gỡ hiểm nguy. Vào nhân gian, Quan vắt Âm là vị bảo hộ tránh ngoài tai hoạ với hay được rất nhiều người thiếu nữ không nhỏ cầu tự.

Theo truyền thống lịch sử Đại Thừa, Quan nuốm Âm bồ Tát là người đã tiến hành một lời thề tuyệt vời và hoàn hảo nhất để lắng nghe các lời nguyện cầu của toàn bộ chúng sinh trong thời gian khó khăn, cùng hoãn việc nhập niết bàn cho đến khi Người cung cấp chúng sanh trên trái khu đất trong việc giành được Niết bàn.

2. Bồ tát Đại nạm Chí


*

Hình tượng bồ tát Đại gắng Chí núm hoa sen xanh.

Đại cố Chí là vị người tình tát hết sức được tôn kính trong Phật giáo Đại Thừa, độc nhất là phe phái Tịnh Độ tông. Ngài hay được diễn tả ở dạng phụ nữ trong các hình tượng Đông Á với đứng bên tay đề nghị của Đức Phật A Di Đà, mặt tay trái là ý trung nhân tát Quan cụ Âm. Nhì vị tình nhân tát hỗ trợ Phật A Di Đà thống trị cõi Tây phương cực lạc.

Tên của ý trung nhân tát Đại gắng Chí trong giờ Phạn là Mahāsthāmaprāpta bodhisattva, gồm nghĩa black là “sự lộ diện của sức mạnh vĩ đại”. Sức mạnh ở đây có nghĩa là ánh sáng sủa trí tuệ chiếu khắp mười phương. Trong Phật giáo Trung Hoa, Ngài được điện thoại tư vấn là da Shi Zhi Pu Sa, một trong những phần của tây phương Tam Thánh (Amita Trinity) với Đức Phật A Di Đà và tình nhân Tát quan tiền Âm.

Bồ tát nạm Chí còn có tên gọi khác là Seishi Bosatsu, 1 trong 13 vị Phật của trường phái Mật tông Shingon Nhật Bản. Trong Phật giáo Tây Tạng, Ngài được call là nhân tình tát Kim cưng cửng Thủ (Vajrapani), với được xem là Thần bảo hộ của Đức Phật ham mê Ca.

Trong các tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật như tượng giỏi tranh vẽ, Ðại vắt Chí nhân tình tát cầm nhành hoa sen xanh đứng bên tay nên Ðức Phật A Di Ðà, bồ tát Quan vắt Âm ráng nhành dương liễu và bình cam lồ đứng mặt tay trái.

Cả 2 đông đảo mang kiểu dáng nữ, cùng với Quan vậy Âm tượng trưng mang đến lòng trường đoản cú bi vô lượng với Đại thay Chí tượng trưng cho trí tuệ vô lượng của chư Phật. Trong Mandala của Mật tông, Ngài ngồi bên trên hoa sen đỏ với dung nhan thân trắng, tay trái cụ hoa sen new nở, tay cần thủ ấn (mudra) Trì Luân Kim Cương.

Đại nạm Chí là một trong những vị người tình tát lâu đời và có quyền lực nhất, đặc biệt là trong phe cánh Tịnh độ, nơi Ngài duy trì một vai trò đặc biệt quan trọng trong các kinh điển của phe phái này.

Xem thêm: 7 Quán Bia Thủ Công Hà Nội ? Địa Chỉ Thưởng Thức Bia Thủ Công Ở Hà Nội

Trong gớm Lăng Nghiêm, Đại cụ Chí đã chia sẻ cách Ngài đạt được sự giác ngộ trải qua việc thực hành thực tế quán niệm Phật, hoặc thường xuyên chánh niệm danh hiệu Phật để đạt Định (samādhi).

Dạo ngay sát đây, các nhà phong thủy nói rằng Đại gắng Chí là Phật bạn dạng mệnh của người tuổi Ngọ. Ko biết quan niệm này có xuất phát từ đâu nhưng không hề ít người sẽ tìm tải vật phẩm bao gồm hình Ngài để ý muốn gia hộ, may mắn và an ninh trong cuộc sống.

3. Nhân tình tát Địa Tạng Vương


*

Hình tượng nhân tình tát Địa Tạng Vương.

Địa Tạng vương (tiếng Phạn: Ksitigarbha Bodhisattva – giờ đồng hồ Nhật: Jizo) thường xuyên được call là bồ tát của chúng sinh dưới địa ngục, vày lời nguyện sẽ không còn đạt được Phật quả cho đến khi địa ngục trọn vẹn trống rỗng.

“Khi địa ngục chưa trống rỗng, tôi nguyện không vươn lên là một vị Phật, chỉ sau khi tất cả chúng sinh được cứu, thiết yếu tôi sẽ phân biệt Bồ Đề.”

Ngoài những âu sầu dưới địa ngục, người tình tát còn khiến cho chúng sinh trong những cõi khác, ví dụ như như: bé người, a-tu-la, ngạ quỷ, động vật và côn trùng. Ngài hy vọng bằng phương pháp giảng dạy tất cả các sinh vật này, sẽ hoàn toàn có thể ngăn ngăn họ phạm tội nhiều hơn, và vì vậy giúp họ kết thúc những khổ cực liên tục của họ.

Địa Tạng Vương người tình tát thường hay bị nhầm lẫn với Đường Tam Tạng, một tu sĩ thời đơn vị Đường, người đã thực hiện một hành trình dài nguy hiểm để có được kinh khủng Phật giáo. Đó là cũng chính vì cả hai rất nhiều mặc áo choàng sư cùng đội một chiếc vương miện bên trên đầu.

Trên mọi châu Á, bạn cũng có thể bắt chạm chán rất nhiều thần chú cầu nguyện phước lành từ người tình tát Địa Tạng Vương. Thần chú biết đến từ các vị Phật ngay số hạt cat của sông Ganga. Ngài đang cúng dường cho họ và sau đó nhận được thần chú.

Oṃ Ha Ha Ha Vismaye Svāhā – Om Ha Ha Ha Win Sam Mo Ti So Ha

Một số bạn theo Phật giáo Đại vượt có lòng tin về cõi âm phủ và ngạ quỷ, đều linh hồn nhiều phiền não và hận thù bằng một phương pháp nào đó rất có thể liên lạc với những người sống và quấy phá họ. Vì chưng thế, vào Đại Thừa, chúng ta có thể tìm thấy không ít vị tình nhân tát được cho là rất có thể giúp vứt bỏ những linh hồn quấy rối.

Nếu các bạn gặp bất cứ sự cầm nào gây nên bởi những linh hồn, hãy nghĩ đến Địa Tạng Vương người yêu tát cùng niệm thương hiệu Ngài các lần. Người yêu tát thường xuyên được nguyện cầu bởi những người dân nghèo, bệnh dịch tật, bi quan và tuyệt vọng và những người hay chạm mặt rắc rối với đa số cơn ác mộng hay những hồn ma vất vưỡng.

Tại Nhật Bản, người yêu tát Địa Tạng rất được kính trọng, đa số pho tượng của Ngài xuất hiện rất nhiều, đặc biệt là trong các nghĩa trang và các khu nghỉ mát. Theo truyền thống, bồ tát đã có thờ cúng như là người giám hộ của vong linh Mizuko, vong linh của bầu nhi bị sẩy thai hoặc bị hủy bỏ. Nhân viên cứu hỏa cũng khá được tin là bên dưới sự bảo đảm an toàn của Ngài.

4. ý trung nhân tát Văn Thù Sư Lợi


*

Hình tượng người thương tát Văn Thù Sư Lợi cưỡi sư tử xanh.

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi (tiếng Phạn Manjushri – Manjusri) là người thương Tát thay mặt cho trí tuệ của chư Phật, cùng với Quán thế Âm người thương Tát và Đại cầm Chí bồ Tát là một trong những trong cha người đảm bảo an toàn gia đình.

Gia đình mà người yêu Tát bảo đảm an toàn được điện thoại tư vấn là mái ấm gia đình Tathagata (tiếng Pali), bao gồm vị Phật lịch sử dân tộc Phật thích hợp Ca Mâu Ni (Shakyamuni) và những người đã giác ngộ.

“Tathagata” có nghĩa là “Người đó đang đi vào Niết bàn”, “người đã chết như thế” ( tathā-gata ) hoặc “người đang đi đến như vậy” (tathā-āgata ). Điều này được giải thích như là Tathāgata quá khỏi tất cả những gì đang đến và đi, quá khỏi tất cả các hiện tượng lạ chuyển tiếp. Đây là 1 danh từ bỏ của Đức Phật.

Giống như hầu hết các hình mẫu Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi ý trung nhân Tát ngồi trên hoa sen, chính vì hoa sen hiện ra từ bùn hôi tanh nhưng vẫn đẹp cùng toả hương thơm thơm, nên nó được xem là đại diện cho việc tinh khiết của trí tuệ, hoàn toàn có thể tồn tại giữa mộng tưởng mà không bị ảnh hưởng.

Chúng ta cũng có thể có thể phát hiện hình tượng ý trung nhân Tát Văn Thù Sư Lợi ngồi trên lưng một nhỏ sư tử xanh, với sư tử đứng 4 chân bên trên hoa sen. Biểu tượng cỡi trên lưng sư tử có ý nghĩa sâu sắc là, thông qua thiền định, một trung khu trí hoang dại cũng có thể trở đề nghị bình tĩnh.

Trong Phật giáo Kim cương Thừa, Ngài được xem như một vị thần thiền định. Tên tiếng Phạn “Manjushri” có thể dịch là “vinh quang ngọt ngào”, “vinh quang nhẹ nhàng” hoặc “Hoàng tử Manjushri”. Văn Thù Sư Lợi là trong những vị người yêu tát siêu được kính trọng trong Phật giáo Trung Quốc, cùng Phật giáo Tây Tạng, tuy vậy trong Phật giáo Nguyên Thuỷ thì không theo thông tin được biết đến.

Các học giả đã xác định Văn Thù Sư Lợi là người yêu tát nhiều năm nhất và quan trọng nhất vào Phật giáo Đại Thừa. Ở Trung Quốc, Phật tử gọi Ngài là Wenshu với ngọn núi thiêng liêng mà Ngài cư ngụ là Wu
Tai
San sinh sống tỉnh sơn Tây, 1 trong những 4 ngọn núi cổ điển của Trung Hoa.

5. Người thương tát Kim cương cứng Thủ


*

Bồ Tát Kim cưng cửng Thủ (Vajrapani Bodhisattva; từ tiếng Phạn tức là “sấm sét” hoặc “kim cương” – “người giữ sấm sét vào tay”) là trong số những vị tình nhân Tát sớm nhất của Phật giáo Đại Thừa. Ngài là người đảm bảo an toàn của Đức Phật, tượng trưng mang lại sức mạnh, quyền lực, sự gan góc của toàn bộ chư Phật.

Trong các truyền thuyết Phật giáo ban đầu, tình nhân Tát Kim cương Thủ là một trong vị thần nhỏ tuổi đi cùng Đức Phật say đắm Ca trong suốt cuộc sống của mình.

Trong một vài văn bản, Ngài được cho là bộc lộ của một vị thần quản lý vùng Trayastriṃsa, vào Hindu là thần mưa với được diễn tả trong những hình tượng của Gandharva. Có tín đồ cho rằng, Ngài là vị thần đã giúp Thái Tử tất Đạt Đa trốn thoát ra khỏi cung điện vào thời gian ông tuyên thệ.

Theo Xuanzang, một nhà phân tích Phật giáo ở Trung Quốc, tình nhân Tát Kim cương cứng Thủ đã đánh bại một con rắn bự ở Udyana. Trong một phiên phiên bản khác, bạn ta nói rằng trong khi Naga (con rắn lớn) đến nhằm thờ Phật và nghe các bài thuyết pháp của mình, người tình Tát đã phát triển thành Nagas thành một bé chim để tấn công lừa những người dân muốn giết mổ nó.

Nguồn nơi bắt đầu của người thương Tát Kim cương Thủ còn xuất hiện thêm trong kinh điển Pali, như 1 Yaksha (vị thần quản lý một vùng, quỷ dữ điều sợ). Trong mẩu chuyện này, một thanh thiếu niên mang tên là Ambattha, đang thô lỗ với Đức Phật, tin rằng anh ta có quý phái xã hội cao hơn nên phủ nhận trả lời thắc mắc Đức Phật dù bạn luôn lịch lãm trong cuộc trao đổi.

Sau khi Ambattha từ chối trả lời câu hỏi hai lần, Đức Phật cảnh báo anh ta rằng, gồm một lời tiên tri nói rằng nếu khước từ trả lời thắc mắc của một vị giác ngộ ba lần, đầu của các bạn sẽ chia thành bảy phần. Vớ nhiên điều này không khi nào xảy ra, nhưng lúc đó, tình nhân Tát Kim cương cứng Thủ xuất hiện, với sấm sét vào tay sẵn sàng tấn công Ambattha. Ambattha tất yếu là rất sợ hãi và lập cập trả lời câu hỏi của Đức Phật.

Biểu tượng bồ Tát Kim cương cứng Thủ xuất hiện nhiều ngơi nghỉ Ấn Độ (vị thần thời tiết với chiến tranh), sống Tây Tạng (ông được bộc lộ dưới hình thức phẫn nộ, thể hiện sức mạnh và quyết tâm bảo đảm an toàn các mật điển), ở china (ông biết đến người đảm bảo an toàn Tu viện thiếu hụt Lâm), sinh hoạt Nhật phiên bản (hình tượng của ông thường được đặt ở lối vào của những ngôi đền, chùa).

Bồ Tát Kim cương cứng Thủ được diễn tả là dancing múa trong vòng hào quang của ngọn lửa, tượng trưng cho sự biến đổi. Ngài sở hữu sấm sét vào tay phải, nhấn mạnh sức mạnh để vượt qua bóng tối của ảo tưởng.

Ngài có con mắt thứ 3 ngay giữa trán, cùng mặc một loại vải xung quanh hông của mình, vải được làm từ da của một nhỏ hổ. Ngài được tô điểm với vương miện bồ Tát năm cánh, tuy vậy vương miện sở hữu năm chiếc sọ.

Ngài có dây chuyền sản xuất treo vào bụng cùng Ngài cũng đều có một con rắn xung quanh cổ. Rắn cùng rồng có liên quan đến mây cùng mưa, phù hợp với xuất phát của Ngài như 1 vị thần sấm sét. Mặc dù Bồ Tát Kim cương Thủ hay được mô tả với hình mẫu hung tợn, cơ mà nó không đại diện cho sự hung tợn bình thường, nhưng là sức mạnh, quyền lực, năng lượng và sự kiêu dũng của chư Phật.

6. Người thương tát Trừ dòng Chướng

Hình tượng Trừ cái Chướng người tình tát.

Trừ cái Chướng người tình Tát (tiếng Phạn: Sarva-nirvaraṇa-viṣkaṃbhin) còn có tên gọi khác là Trừ nhất Thiết mẫu Chướng người yêu Tát, Giáng Phục độc nhất vô nhị Thiết Chướng Ngại người thương Tát, Khí Chư Ấm Cái người thương Tát.

Tôn Tượng Trừ loại Chướng người yêu Tát gồm tay trái sinh sống trước ngực tác Quy Y Tam Bảo Ấn, cố hoa sen, trên hoa sen bao gồm vành mặt trăng vào mát diệt hết chướng ngại lạnh giá phiền óc của bọn chúng sinh. Úp tay đề nghị đè cổ tay bên trên đầu gối phải.

Truyền thống khác ghi nhận Tôn Tượng Trừ mẫu Chướng ý trung nhân Tát có thân hình màu trắng, co tay trái sinh hoạt trước ngực tác Quy Y Tam Bảo Ấn, cầm hoa sen, trên hoa sen tất cả vành khía cạnh trăng trong mát khử hết chướng ngại lạnh lẽo phiền óc của bọn chúng sinh. Ngửa tay đề nghị trên đầu gối yêu cầu cầm dòng bình báu.

Trừ cái Chướng có nghĩa là nghĩa tiêu trừ toàn bộ phiền não (Kleśa). Trụ sinh hoạt Trừ chiếc Chướng Tam Muội hoàn toàn có thể trừ diệt 5 loại Cái Chướng là: Phiền óc Chướng, Nghiệp Chướng, Sinh Chướng, Pháp Chướng…ṛồi làm cho tất cả nghiệp khổ phiền não thảy phần đa trừ diệt. Nếu người được Tam Muội này ắt cùng với chư Phật đồng trụ, do đó Kinh Thủ Hộ lại xưng là cảnh giới của chư Phật.

Đại Nguyệt kinh Sớ nói rằng: “Dùng Tâm tình nhân Đề (Bodhi-citta) làm cho Nhân (Hetu) chiếu sáng các Pháp, cho nên vì thế dùng chút Công Đức được Trừ mẫu Chướng Tam Muội, thấy thật Tướng của tám vạn tư ngàn phiền não, thành công Môn gom tụ tám vạn tứ ngàn báu”

Kinh Phật ghi chép rằng: “Nếu bọn chúng sinh lắng nghe thương hiệu của Trừ cái Chướng người yêu Tát thì hết thảy loại chướng đều có thể đắc được thanh tịnh.”

Tôn này là 1 trong trong tám vị Đại người yêu Tát của Phật Giáo, Mật Giáo ghi nhấn Trừ cái Chướng người thương Tát là Tôn công ty của Trừ dòng Chướng Viện trong thai Tạng Giới Man Đa La, 1 trong 16 vị Đại người thương Tát thuộc đời thánh thiện Kiếp vào Kim cương cứng Giới Man Đa La.

Hình Tượng của Trừ chiếc Chướng bồ Tát là tay đề nghị kết Vô Úy Ấn, tay trái thế hoa sen, bên trên hoa bao gồm viên ngọc Như Ý, thể hiện cho viên ngọc Như Ý trong tim Bồ Đề thỏa mãn không thiếu thốn nguyện vọng của tất cả chúng sinh.

Tạng Truyền Phật Giáo ghi dấn Trừ chiếc Chướng người yêu Tát là 1 trong những trong tám vị Đại tình nhân Tát, trong các số đó Trừ dòng Chướng người yêu Tát (Sarva-nīrvaraṇa-viṣkaṃbhin) biểu lộ cho tướng thanh tịnh màu nhiệm được hiển hiện sau thời điểm đã gửi hóa Mạt na Thức (Manas-vijñānaṃ).

Tham khảo: Huyền Thanh – dòng Pháp Kim Cang

7. Tình nhân tát Phổ Hiền

Hình tượng người tình tát Phổ hiền lành cưỡi voi trắng.

Phổ Hiền xuất xắc Tam Mạn Đà Bạt Đà ý trung nhân Tát (tiếng Phạn: Samantabhadra) là bồ tát của niềm vui, tự do và cộng đồng. Tự Samanta có nghĩa là “phổ quát” với Bhadra tức là “đức hạnh vĩ đại”. Người tình tát Phổ Hiền không ngừng mở rộng đức hạnh cùng lòng trường đoản cú bi của mình đến với tất cả chúng sinh.

Ngài là một trong những thực thể vũ trụ, là hiện thân của toàn bộ các thực hành thực tế tâm linh cùng công đức luôn luôn phải có trong việc có được Phật quả. Ngài là vị bồ Tát về tối thượng với sự thâm nhập hoàn hảo và là một trong bát Đại người yêu Tát của Phật giáo Đại Thừa.

Trong phe cánh Kim cương cứng Thừa, bồ tát Phổ Hiền hay được mô tả trần truồng với thân hình blue color đậm hoặc sáng, để thể hiện tính không của hình dáng.

Ngài cưỡi voi trắng bao gồm 6 ngà bảo hộ cho sức khỏe vượt qua chấp trước vào sáu giác quan. Bọn chúng cũng thay mặt đại diện cho 6 hoàn thành (Lục Ba-la-mật) để đạt được giác ngộ không thiếu thốn đem lại ích lợi cho toàn bộ chúng sinh vào vũ trụ.

Bồ tát Phổ nhân hậu cũng là người bảo trợ đến kinh Pháp Hoa, một văn phiên bản cổ xưa cơ mà theo đó một số trường phái Phật giáo được thành lập. Đối với một số tín đồ vật đạo Phật, thực hành thiền định sâu là phương tiện đi lại để phát triển thành Bồ tát nhưng mà Phổ hiện hóa thân.

“Bồ tát Phổ Hiền không phải là số lượng giới hạn của địa điểm, thời gian, hoặc điều kiện vật chất. Ngài không phải là 1 trong người tất cả màu với nhì mắt mà là sự việc hiệp độc nhất của tánh không cùng nhận thức, sự thống độc nhất vô nhị về mẫu thiết kế và tánh không, thực chất của tâm, sự ví dụ tự nhiên cùng với lòng bi mẫn vô hạn.” Ngài Dzongsar Khyentse Rinpoche mang đến biết.

Trong Phật giáo Kim cương cứng Thừa, Kim Cang Tát Đỏa người yêu tát (Vajrasattva) là 1 trong những đồng thể không giống tên với ý trung nhân tát Phổ Hiền. Tất cả các vị thần kim cương cứng (vajra) gần như là hiện thân của tình nhân tát Phổ Hiền.

Văn Thù Sư Lợi bồ tát (Manjushri) và người thương tát Phổ hiền đức (Samantabhadra) là các trợ thủ đắc lực của Đức Phật ham mê Ca Mâu Ni, cùng mọi người trong nhà tạo thành Avatamsaka Trinity, cha vị Phật và nhân tình tát quan lại trọng.

Ở Tây Tạng, theo Nyingma (trường phái Phật giáo Tây Tạng cổ đại), Phổ Hiền mang tên gọi khác là Kuntuzangpo, một vị Phật nguyên thủy, Pháp thân, thanh tịnh tự nguyên thủy, độc nhất vị, giống hệt như vũ trụ. An trụ với bố loại kiến thức nguyên sơ, vượt ra khỏi những khái niệm hóa của cực đoan, thuyết thực thể (vĩnh cửu) cùng thuyết lỗi vô.

8. Tình nhân tát lỗi Không Tạng

Hình tượng bồ tát lỗi Không Tạng.

Hư không Tạng người thương tát (tiếng Phạn: Akasagarbha Bodhisattva – giờ đồng hồ Nhật: Kokuzo) là một trong những trong tám vị nhân tình tát béo phì trong Phật giáo. Tên của Ngài diễn đạt sự sáng suốt vô biên như không gian của vũ trụ.

Bồ tát hỏng Không Tạng có thể xuất hiện bên dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong cửa nhà điêu khắc, vai trò của Ngài là đáp ứng nhu cầu những mong muốn nên liên tục cầm viên ngọc quý (cintamani). Vào một đổi thay thể khác, Ngài duy trì một hoa sen liên kết với viên ngọc thiêng liêng này.

Trong một hình tượng phổ đổi thay khác, nhân tình tát hỏng Không Tạng giữ lại một thanh gươm tượng trưng cho sự khôn ngoan cắt đứt bức màn vô minh nhằm đạt đến việc hiểu biết trả hảo. Ngài cũng đôi khi được diễn tả bằng Mudra “không sợ hãi”, một cử chỉ tượng trưng cho việc bảo vệ các Phật tử thờ phượng.

Bồ tát hư Không Tạng rất đặc trưng trong cuộc sống của Kukai (Kobo-Daishi), một bậc thầy Kim cương thừa và là người sáng lập phe cánh Chân Ngôn Tông ngơi nghỉ Nhật phiên bản vào vào đầu thế kỷ thứ 9. Khi còn trẻ, ông chạm mặt một tu sĩ Phật giáo với được chỉ cho thần chú của người thương tát hỏng Không Tạng được biết với tên thường gọi Gumonji-ho trong giờ đồng hồ Nhật, xuất xắc Morning Star Mantra.

Ông đang lặp đi tái diễn câu thần chú này hàng nghìn lần, sau đó, ông vẫn có một trong những kinh nghiệm trọng tâm linh quyết định, bao hàm tầm nhìn khỏe mạnh về hư Không Tạng. Khi Kukai tụng niệm thần chú, ông đang trải qua một tầm quan sát mà qua đó Bồ tát hư Không đã bảo ông đến trung hoa để tò mò về Đại Nhật ghê (Mahavairocana Sutra).

Bồ tát hỏng Không Tạng tượng trưng cho sự khôn ngoan vô biên. Ở Nhật, các Phật tử cầu nguyện Ngài và để được trao cho việc khôn ngoan trên tuyến phố tìm kiếm sự giác ngộ. Họ cũng nguyện cầu để người yêu tát nâng cấp trí nhớ, kĩ năng và các kĩ năng nghệ thuật.

Ngoài ra, nhân tình tát lỗi Không Tạng còn được hiểu “Phật bạn dạng mệnh” của bạn tuổi Dần cùng Sửu. Bởi vì đó, đa số người có tuổi này thường xuyên thờ cúng, đeo mặt dây chuyền hoặc tụng niệm thần chú hư Không Tạng để cải tiến và phát triển trí tuệ, công đức cùng giàu có.